ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amplify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amplify*, -amplify-

amplify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amplify (vt.) ขยาย See also: ทำให้เพิ่มขึ้น, ขยายใหญ่ Syn. increase
amplify (vi.) พูดหรือเขียนโดยละเอียด Syn. expatiate
amplify (vt.) เพิ่มรายละเอียด
amplifying mechanism (n.) เครื่องขยายเสียง Syn. stereo speaker
English-Thai: HOPE Dictionary
amplify(แอม' พลิไฟ) vt. ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ, ขยายความถี่ของการสั่นสะเทือน
English-Thai: Nontri Dictionary
amplify(vt) ขยาย,ขยายความ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยายเสียง (v.) amplify Ops. เบาเสียง, ลดเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think you amplify some of these memories of Sam?คุณคิดว่าคุณจะขยายความทรงจำเกี่ยวกับแซมได้?
Amniotic fluids have a tendency to amplify sound.น้ำคร่ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามเสียง
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย
R2, amplify the signal destroyed all the battle droidsอาร์ทู ขยายสัญญาณซิ ...ทำลายพวกดรอยด์รบ
They amplify exponentiallyมันขยายกำลังให้กันอย่างไม่สิ้นสุด
They amplify the spectral range.มันเพิ่มระดับการมองเห็น
Now, he claims that he discovered how to amplify the seances.และเขาอ้างว่าเขาค้นพบวิธีติดต่อกับวิญญาณเพิ่มขึ้นอีก
No, Dr. simcoe. All the two of you did was amplify it.เปล่าเลย ดร.ซิมคอร์ คุณทั้งสองคนเป็นแค่ คนเพิ่มแรงขยายให้กับมัน
I think they're using the satellite dishes on the tops of the buildings to direct and amplify the electromagnetic energy.ผมว่าพวกมันกำลังใช้จานดาวเทียมบนยอดตึก เพื่อบังคับและเพิ่มพลังให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
It's designed to amplify brainwaves so it could enhance your telepathic powers, help us find other mutants for our division.มันถูกออกแบบมาให้ขยายคลื่นสมอง ...มันจะสามารถเพิ่มระดับพลังจิตของคุณขึ้น ช่วยค้นหาพวกกลายพันธุ์คนอื่นมาร่วมงาน
Her body will amplify the magic.ร่างของเธอ จะเพิ่มอำนาจเวทย์มนตร์ขึ้น
Every 24 hours, our station in Hawaii will transmit a signal to Landsat 7, our deep orbiting satellite, which will amplify and relay the signal to our targeted planet which is, rather grandly, entitled Planet G.ทุก 24 ชั่วโมง สถานีของเราที่ฮาวาย จะส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแลนแซ็ท 7 ซึ่งเป็นดาวเทียมที่โคจรห่างจากโลก ที่จะขยายและส่งต่อสัญญาณนั้น ไปยังดาวเคราะห์เป้าหมาย

amplify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยายความถี่เสียง[v. exp.] (khayāi khwā) EN: amplify (the sound) FR: amplifier le son
ขยายเสียง[v.] (khayāi sīen) EN: amplify a sound FR: amplifier le son
ทำให้เพิ่มขึ้น (ทำให้...เพิ่มขึ้น)[v. exp.] (thamhai pho) EN: amplify FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amplify
Back to top