ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exemplify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exemplify*, -exemplify-

exemplify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exemplify (vt.) เป็นตัวอย่าง
exemplify (vt.) ยกตัวอย่าง (เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น) Syn. explain, illustrate
exemplifying (adj.) ซึ่งให้ตัวอย่าง See also: ที่ช่วยอธิบาย, ที่ทำให้ชัดเจน Syn. explanatory
English-Thai: HOPE Dictionary
exemplify(เอคเซม'พละไฟ) {exemplified,exemplifying,exemplifies} vt. เป็นตัวอย่างอธิบาย,ทำสำเนา (ที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นทางการ), See also: exemplifiable adj. exemplifier n., Syn. typify,depict
English-Thai: Nontri Dictionary
exemplify(vt) ยกตัวอย่าง,ทำสำเนา,ให้ตัวอย่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกตัวอย่าง (v.) exemplify See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of Syn. เล่า, เสนอ, อธิบาย
อธิบาย (v.) exemplify See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of Syn. เล่า, เสนอ
เสนอ (v.) exemplify See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of Syn. เล่า, อธิบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because you two exemplify what's best about this whole prom.ฉันหมายถึง คุณดูเหมือน...
Each year, our faculty chooses ten students who exemplify the best of what we are trying to achieve.ในทุกปี คณะของเรา เลือกนักเรียนสิบคน ที่เป็นตัวอย่างความสุดยอด ในสิ่งที่พวกเราพยายาม จะบรรลุ
How do you think two million of them would react if we eliminated one of their own for exemplifying...คุณคิดว่า สองล้านของพวกเขาจะตอบสนอง ถ้าเราตัดออก หนึ่งของพวกเขาเองสำหรับตัวอย่าง ...

exemplify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, 体现 / 體現] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify
例示[lì shì, ㄌㄧˋ ㄕˋ, 例示] exemplify

exemplify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
示す[しめす, shimesu] (v5s,vt) to denote; to show; to point out; to indicate; to exemplify; (P)

exemplify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwā) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify FR:
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance FR: donner un exemple ; exemplifier
ยกอุทาหรณ์[v. exp.] (yok uthāhøn) EN: give an example ; cite an instance ; exemplify FR: exemplifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exemplify
Back to top