ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

particularized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *particularized*, -particularized-

particularized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
particularized (adj.) ซึ่งมีรายละเอียดมาก See also: อย่างละเอียด
particularized (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. detiailed, itemized

particularized ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
detailliert; ausführlich angegeben; ins Einzelne gehend; spezifiziert {adj}particularized

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า particularized
Back to top