ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

betrayer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *betrayer*, -betrayer-

betrayer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
betrayer (n.) ผู้ที่เลิกศรัทธา Syn. defector
betrayer (n.) คนแจ้งข่าว Syn. accuser, whistle-blower
betrayer (n.) คนทรยศ See also: ผู้ทรยศ Syn. traitor
betrayer (n.) คนทรยศ (คำสแลง) See also: คนเนรคุณ, คนที่ทิ้งเพื่อนยามยาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า betrayer
Back to top