ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-defect-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defect, *defect*,

-defect- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am if I can help on the rhomboid flap in your next mohs defect repair.ฉันเป็น ถ้าฉันสามารถช่วยปีกให้ ขยับได้ในการซ่อมแซมต่อไปของเธอละ
We need to pinpoint which defect she has so we can start her on the right anticoagulant.เราต้องระบุสาเหตุว่าเธอป่วยด้วยโรคอะไร เราถึงสามารถรักษาเธอได้ถูกวิธี
No sign of a heart defect at all.ไม่มีสัญญานของหัวใจเสียหาย
A day? A week? You know, you were born with that same heart defect your little brother had.กี่วัน กี่อาทิตย์ แกรู้ แกเกิดมามีโรคหัวใจบกพร่อง เหมือนกับพี่ชายตัวเล็กๆของแก
Birth defect is no longer an issue.ต่อไปนี้ ไม่มีใครเกิดมาพิการแล้วนะ
Vascular defect coupled with constant arm movement could siphon blood flow from the brain.หลอดเลือดเสียหาย ทำให้การเคลื่อนไหวแขนผิดปกติ ทำให้เลือดไหลจากสมองติดขัด
♪ nice girls, not one with a defect* nice girls, not one with a defect *
Want to say have everything is fine except for one small defect ; the fly in the ointment. Then, that is height have a bit of.เธ—เธธเธเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ”เธตเธกเธฒเธเน€เธฅเธขเธ„เธฃเธฑเธšเธˆเธฐเธกเธตเธเน‡เนเธ„เนˆเธˆเธธเธ”เน€เธฅเน‡เธเน†เธ™เน‰เธญเธขเน†
Sentiment is a chemical defect found in the losing side.ความรู้สึกอ่อนไหว เป็นความบกพร่องของสารเคมีที่นำมาแต่การสูญเสีย
Your birth defect is the first thing that people see.ปมด้อยตั้งแต่เกิดของเธอ จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนเห็น
I would like to defect to Iran.ฉันต้องการที่จะหลบหนีออกจากอิหร่าน.
A... defect of my genomgineering.ข้อบกพร่องของ genomgineering ของฉัน

-defect- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先天的障害[せんてんてきしょうがい, sententekishougai] (n) birth defect
格子欠陥[こうしけっかん, koushikekkan] (n) lattice defect
欠陥車[けっかんしゃ, kekkansha] (n) defective car; car with a (structural) defect
疵瑕[しか, shika] (n) blemish; flaw; defect
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease
記憶障害[きおくしょうがい, kiokushougai] (n) defect of memory
輝点[きてん, kiten] (n) light spot (e.g. blip on radar); always-on pixel (as a defect in LCD screens, etc.); calescence point

-defect- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บกพร่อง[v.] (bokphrǿng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss FR:
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics ; human defect FR:
ชำรุดบกพร่อง[v.] (chamrut bok) EN: have a defect FR:
จุดด้อย[n. exp.] (jut døi) EN: defect ; weak point FR: point faible [m]
แก้ข้อบกพร่อง[v. exp.] (kaē khø bok) EN: repair a defect FR:
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming ; loophole FR: faute [f] ; défaut [m]
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points FR: inconvénient [m]
ความชำรุดบกพร่อง[n.] (khwām chamr) EN: defect FR:
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[n. exp.] (khwām chamr) EN: hidden defect FR: défaut caché [m]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; stigma ; cause for suspicion FR: souillure [f] ; impureté [f]
ออกจากพรรค[v. exp.] (øk jāk phak) EN: defect FR: quitter un parti ; faire défection
พิกลพิการ[adj.] (phikon phik) EN: deformed ; crippled ; having a physical defect FR:
ราคี[n.] (rākhī) EN: flaw ; defect ; stain ; impurity ; blemish ; flaw ; reproach FR: souillure [f] ; tache [f] ; impureté [f]
สิ่งที่บกพร่อง[n. exp.] (sing thī bo) EN: defect ; fault FR:
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; blemish ; defect ; blot ; taint FR: défaut [f]
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect FR: trahir ; faire défection

-defect- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzfehler {m} [med.]cardiac defect
Geburtsfehler {m}congenital defect
Felgenschaden {m}defect of the rim; rim defect
Formmangel {m}formal defect
Erbfehler {m}hereditary defect
Herzklappenfehler {m} [med.]valvular defect; valvular heart defect; valvular insufficiency; heart valve defect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -defect-
Back to top