ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dated*, -dated-

dated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dated (adj.) ซึ่งลงวันที่ (หรือวันเดือนปี) See also: ซึ่งเขียนวันที่ (หรือวันเดือนปี), ซึ่งระบุวันที่ (หรือวันเดือนปี)
dated (adj.) ล้าสมัย See also: ไม่ทันสมัย, เชย Syn. antiquated, old-fashioned, out-of-date, outmoded, unfashionable, obsolete Ops. current, new, now, latest, fashionable, a la mode, hot
English-Thai: HOPE Dictionary
dated(เด'ทิด) adj. ซึ่งแสดงวันที่ (หรือวันเดือนปี), Syn. passe
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นยุค (v.) be outdated See also: be out of date, be old-fashion Syn. หมดสมัย, สิ้นสมัย, หมดยุคหมดสมัย
สิ้นสมัย (v.) be outdated See also: be out of date, be old-fashion Syn. หมดสมัย, สิ้นยุค, หมดยุคหมดสมัย
หมดยุค (v.) be outdated See also: be out of date, be old-fashion Syn. หมดสมัย, สิ้นยุค, สิ้นสมัย, หมดยุคหมดสมัย
หมดยุคหมดสมัย (v.) be outdated See also: be out of date, be old-fashion Syn. หมดสมัย, สิ้นยุค, สิ้นสมัย
โกโรโกโส (adj.) dilapidated See also: ramshackle, tumbledown, rickety Syn. มอซอ, สกปรก, ซอมซ่อ, รุ่งริ่ง
โทรม (adj.) dilapidated See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
โทรม (adj.) dilapidated See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
โทรม (adj.) dilapidated See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is dated 2 weeks ago. you planned this.นี่มันส่งมาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อน คุณตั้งใจแกล้ง อยากให้ผมสอบตก
They must've loved your aberrant lifestyle. I dated a Mormon guy once.พวกนี้ชอบในความเบี่ยงเบนของเรา ชั้นเคยเดทกับเค้าครั้งนึง
I dated this guy once... actor, cute southern came from this real religious family.ชั้นเคยเดทกับผู้ชาย เป็นนักแสดง หล่อมากเป็นคนใต้ มาจากครอบครัวที่เคร่งศาสนา
Besides, I'd never dated beforeอีกอย่าง แม่ไม่เคยออกเดทเลย
How many girls have you dated till now?คุณมีแฟนมาแล้วกี่คนล่ะ
We only dated for a month.เราเพิ่งเดทกันได้เดือนเดียว
It's dated one week from now.ลงวันที่อีก 1 อาทิตย์นับจากวันนี้
No, he dated her sister.ไม่ เค้าคบกับน้องของเธอต่างหาก
I dated her a while ago.ฉันพึ่งนัดเดทเธอไม่นาน
"have you recently dated a homicidal pyromaniac?""คุณเคยได้ออกเดท/Nกับพวกนักวางเพลิงลอบสังหารเร็ว ๆ นี้ไหม"
And I dated a lot of guys...ผมเดทกับผู้ชายมากมายหลายแท่ง
Physically he was nothing like any of the guys I'd dated before, but when I saw that light, I realized... this is my type, too.ไม่มีอะไรกันเลย แต่เขาพิเศษสำหรับใจของผมมาก แบบนี้น่ะใช่ที่สุด

dated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残破[cán pò, ㄘㄢˊ ㄆㄛˋ, 残破 / 殘破] broken; dilapidated
断瓦残垣[duàn wǎ cán yuán, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄚˇ ㄘㄢˊ ㄩㄢˊ, 断瓦残垣 / 斷瓦殘垣] the tiles are broken, the walls dilapidated
综合报道[zōng hé bào dào, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, 综合报道 / 綜合報導] consolidated report
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 垝] dilapidated
废旧[fèi jiù, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄡˋ, 废旧 / 廢舊] worn out; old fashioned and dilapidated

dated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated
コンソル公債[コンソルこうさい, konsoru kousai] (n) consolidated annuities; consols
仕切り書;仕切書[しきりしょ, shikirisho] (n) (See 送り状) consolidated monthly invoice; itemized invoice; itemised invoice; statement of accounts
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding
単独ベース[たんどくベース, tandoku be-su] (n) consolidated base; single base
単独決算[たんどくけっさん, tandokukessan] (n) unconsolidated balance sheet; single-company balance sheet
国民服[こくみんふく, kokuminfuku] (n) national uniform (such as mandated for Japanese males in 1940)
常設館[じょうせつかん, jousetsukan] (n) movie theater (theatre) (dated term); cinema
廃屋[はいおく, haioku] (n) dilapidated house; deserted house
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
泥灰岩[でいかいがん, deikaigan] (n) marl (unconsolidated lime-rich rock)
混載貨物[こんさいかもつ, konsaikamotsu] (n) consolidated shipment; mixed cargo
破屋[はおく, haoku] (n) tumbledown or dilapidated house
秋扇[しゅうせん;あきおうぎ, shuusen ; akiougi] (n) (See 秋の扇) fan in autumn (esp. one that is no longer used); outdated item that has fallen into disuse; woman who has lost a man's affection or interest
荒れ屋;荒屋(io)[あれや, areya] (n) (obsc) (See あばら屋・1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack
連結決算[れんけつけっさん, renketsukessan] (n) consolidated balance sheet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated

dated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
ลงวันที่ [adj.] (long wanthī) EN: dated FR: daté du
ตกรุ่น[adj.] (tokrun) EN: dated ; outdated ; old model ; out of production ; obsolete FR: obsolète ; désuet
บ้านโกโรโกโส[n. exp.] (bān kōrōkōs) EN: dilapidated house FR:
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage ; hors service
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit ; decayed FR: décrépit
เชย[adj.] (choēi) EN: old-fashioned ; outdated ; rustic FR:
เจิ่ง[adj.] (joeng) EN: flooded ; overflowing ; inundated FR:
กำไรโดยรวม[n. exp.] (kamrai dōi ) EN: consolidated profit FR: bénéfice consolidé [m]
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; former ; obsolete FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก่า ๆ = เก่าๆ[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique FR: dépassé ; vieillot ; déglingué
ความคิดเก่า ๆ = ความคิดเก่าๆ[n. exp.] (khwāmkhit k) EN: antiquated ideas ; outdated ideas FR: vieilles idées [fpl] ; idées ringardes [fpl]
กองทุนรวม[n. exp.] (køngthunrūa) EN: mutual fund ; consolidated fund FR:
โกโรโกโรก[adj.] (kōrōkōrōk) EN: ramshackle ; dilapidated FR:
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order FR:
งบการเงินรวม[n. exp.] (ngop kānngo) EN: consolidated financial statement ; combined financial statement FR:
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundate ; overflow ; be flooded ; be inundated ; be covered with FR: inonder ; baigner
ปรัก[adj.] (parak) EN: ruined ; dilapidated ; tumbledown FR: détruit ; anéanti
ปรักหักพัง[v.] (parakhakpha) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair FR: tomber en ruine
ผุพัง[adj.] (phu phang) EN: dilapidated ; falling to pieces ; crumbling ; in a state of decay ; in ruins ; run-down ; decomposed FR: en ruine
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle FR: délabré
ซอมซ่อ[adj.] (sommasø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down FR: râpé ; miteux
ทรุดโทรม[v.] (sutsōm) EN: decline ; deteriorate ; be out of repairs ; be delapidated FR: décliner
ทรุดโทรม[adj.] (sutsōm) EN: deteriorated ; dilapidated ; run down ; worn out ; in disrepair ; in poor condition FR:
ถูกน้ำท่วม[adj.] (thūk nāmthū) EN: flooded ; inundated FR: inondé ; submergé ; sous eau
แหยง[adj.] (yaēng) EN: afraid ; intimidated ; nervous FR:

dated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mandatsgebiet {n}mandated territory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dated
Back to top