ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convict*, -convict-

convict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convict (vi.) ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง
convict (n.) นักโทษ See also: ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด Syn. con, jailbird, inmate
convict (vt.) พิสูจน์ว่ามีความผิด Syn. find guilty, prove guilty
convict of (phrv.) ประกาศว่ามีความผิดฐาน See also: มีความผิดในเรื่อง
convict of (phrv.) ทำให้เชื่อในเรื่อง See also: โน้มน้าวให้เชื่อในเรื่อง (การทำผิด) Syn. convince of
conviction (n.) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
conviction (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. article of faith, strong belief
English-Thai: HOPE Dictionary
convict(คอน'วิคทฺ) {convicted,convicting,convicts} n. ผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,นักโทษ vt. (คัน วิคทฺ') พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด,ตัดสินว่าได้กระทำผิด,ทำให้รู้ว่ามีความผิดหรือมีโทษ, See also: convictable adj. ดู convictible adj. convictive adj. ดูconv
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
English-Thai: Nontri Dictionary
convict(n) นักโทษ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
convict๑. ผู้ต้องโทษ๒. นักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convictionการพิพากษาลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convict laborแรงงานนักโทษ [TU Subject Heading]
Convictionลงโทษ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ต้องโทษ (n.) convict
ความถือดี (n.) conviction See also: pride, stubbornness, obstinacy Syn. ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี
ความอวดดื้อถือดี (n.) conviction See also: pride, stubbornness, obstinacy Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง
ความเย่อหยิ่ง (n.) conviction See also: pride, stubbornness, obstinacy Syn. ความถือดี, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี
ทิฐิ (n.) conviction See also: pride, stubbornness, obstinacy Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that eveว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10:
You didn't pull the trigger and you certainly didn't convict him.คุณไม่ได้เหนี่ยวไกและคุณแน่นอนไม่ได้ลงโทษเขา
...But Misa was the only witness so it wasn't enough to convict him.แต่มิสะเป็นพยานเพียงคนเดียว จึงไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะลงโทษมัน
We got a convict we were gonna fry tomorrow, but now we can't.มีนักโทษที่ต้องนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าพรุ่งนี้ แต่เราประหารไม่ได้
Unlike you convict he figures it all outมันไม่เหมือนที่แกทำ เขาคิดมาไว้ดีแล้ว
A convict bound in chains.# Remember Mitchell far away # # จดจำ Mitchell ผู้ห่างไกล #
Is there a rule saying you must convict a suspect within ten minutes?มีกฎเขียนไว้ด้วยเหรอว่าต้องหาตัวคนร้าย/Nให้ได้ภายใน 10 นาทีหน่ะ
You're the one who taught me how to read the mind of a convict on the run, remember?คุณคือคนที่บอกวิธีอ่านใจคน นักโทษที่หลบหนี จำได้มั้ย?
The escaped convict they showed on the news,นักโทษหลบหนีที่ออกข่าว
Amidst the chaos in the New York-New Jersey areas, local police are looking for an escaped convict whose name is not being released.ท่ามกลาง ความวุ่นวายในนิวยอร์ก ที่รัฐนิวเจอร์ซี่ ตำรวจกำลังตามจับ นักโทษหลบหนีรายหนึ่ง
To convict these bastards.เพื่อเอาผิดไอ้บ้านี่ให้ได้
I thought it might be nice to spare Prescott the inconvenience of having a convict for a mother.ฉันคิดว่ามันจะเป็นสิ่งดีสำหรับ เพรสคอต ที่แม่เขาจะไม่ต้องถูกติดคุุก

convict ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悔罪[huǐ zuì, ㄏㄨㄟˇ ㄗㄨㄟˋ, 悔罪] conviction
犯人[fàn rén, ㄈㄢˋ ㄖㄣˊ, 犯人] convict; prisoner; criminal
信念[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, 信念] faith; belief; conviction
信仰[xìn yǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ, 信仰] firm belief; conviction
点视厅[diǎn shì tīng, ㄉㄧㄢˇ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 点视厅 / 點視廳] hall where convicts are counted and verified
理直气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 理直气壮 / 理直氣壯] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful
口服[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, 口服] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced

convict ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンヴィクトサージャンフィッシュ;コンヴィクト・サージャンフィッシュ[, konvikutosa-janfisshu ; konvikuto . sa-janfisshu] (n) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini
受刑者[じゅけいしゃ, jukeisha] (n) prisoner; convict
囚徒[しゅうと, shuuto] (n) prisoner; convict
押送[おうそう, ousou] (n,vs) transferring (a convict to a different prison); escort
真羽太[まはた;マハタ, mahata ; mahata] (n) (uk) sevenband grouper (species of fish, Epinephelus septemfasciatus); convict grouper
縞剥[しまはぎ;シマハギ, shimahagi ; shimahagi] (n) (uk) (See コンヴィクトサージャンフィッシュ) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini
信念[しんねん, shinnen] (n,vs,adj-no) belief; faith; conviction; (P)
刑余[けいよ, keiyo] (n) previous conviction
刑余の人[けいよのひと, keiyonohito] (n) ex-convict
刑余者[けいよしゃ, keiyosha] (n) ex-convict
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence
前罪[ぜんざい, zenzai] (n) (See 前科) previous conviction
妄執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) {Buddh} deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs)
心情倫理[しんじょうりんり, shinjourinri] (n) ethics of conviction
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction
所信[しょしん, shoshin] (n) belief; conviction; opinion; (P)
断獄[だんごく, dangoku] (n,vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading
既決囚[きけつしゅう, kiketsushuu] (n) (See 未決囚) a convict; convicted prisoner
確信[かくしん, kakushin] (n,vs) conviction; belief; confidence; (P)
積もり(P);積り[つもり, tsumori] (n) (1) (uk) intention; plan; (2) conviction; belief; (P)
虱潰し;蝨潰し[しらみつぶし, shiramitsubushi] (n) (uk) very thorough search (for contraband, escaped convict, etc.) (lit
非人[ひにん, hinin] (n) (vulg) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (often ex-convicts or vagrants)

convict ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; culprit ; jailbird ; con FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; condamné [m] ; forçat [m]
นักโทษหนีคุก[n. exp.] (nakthōt nī ) EN: escaped convict FR:
พิพากษาลงโทษ[v. exp.] (phiphāksā l) EN: convict FR:
อติมานะ[n.] (atimāna) EN: conviction FR:
ความเย่อหยิ่ง[n.] (khwām yoēyi) EN: conviction FR:
มติ[n.] (mati) EN: opinion ; view ; sense FR: opinion [f] ; conviction [f] ; point de vue [m]
เต็มปาก[adv.] (tempāk) EN: with conviction ; with assurance ; fully ; completely FR: pleinement
เต็มเสียง[adv.] (tem sīeng) EN: at the top of one's voice ; to the utmost of one' s voice ; with conviction ; with assurance FR: à pleine voix
ทิฐิ ; ทิฏฐ[n.] (thitthi) EN: conviction ; obstinacy ; intellectual arrogance ; stubbornness ; misguided opinion ; prejudice ; misbelief ; erroneous opinion ; false theory FR:
โทษฐาน...[n. exp.] (thōt thān …) EN: conviction for … FR:
โทษฐานฉ้อโกง[n. exp.] (thōt thān c) EN: conviction for fraud FR:
โทษฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา[n. exp.] (thōt thān k) EN: conviction for homicid FR:
โทษฐานข่มขืนกระทำชำเรา[n. exp.] (thōt thān k) EN: conviction for rape FR:
โทษฐานลักทรัพย์[n. exp.] (thōt thān l) EN: conviction for larceny FR:
โทษฐานหมิ่นประมาท[n. exp.] (thōt thān m) EN: conviction for slander FR:
โทษฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (thōt thān p) EN: conviction for robbery FR:
ต้องโทษ[v. exp.] (tǿng thōt) EN: be convicted ; be punished ; be imprisoned FR: être condamné ; être frappé d'une peine
อุปาทาน[n.] (upāthān ; u) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]

convict ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überzeugung {f} | etw. in der Überzeugung tun, dass ...conviction | to do it in the conviction that ...
politische Gesinnung {f}political conviction
Vorstrafe {f}previous conviction
Strafentlassene {m,f}; Strafentlassenerexconvict

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convict
Back to top