ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guiltiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guiltiness*, -guiltiness-

guiltiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guiltiness (n.) การผิดกฎหมาย Syn. culpability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guiltiness
Back to top