ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brigand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brigand*, -brigand-

brigand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brigand (n.) อาชญากรที่ปล้นของคนเดินทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
brigand(บริก'เกินดฺ) n. โจร,โจรผู้ร้าย, See also: brigandage n. ดูbrigand brigandism n. ดูbrigand brigandish adj. ดูbrigand
English-Thai: Nontri Dictionary
brigand(n) โจร,ผู้ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brigandage (Fr.)การปล้นทรัพย์ [ดู gang robbery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brigands and robbersกลุ่มโจร [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After escaping capture by Jedi knights Anakin Skywalker and Obi-Wan Kenobi, the villainous count Dooku fell into the clutches of pirates led by the brigand Hondo Ohnaka.หลังจากหลบหนีการจับกุมของอัศวินเจได อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และโอบีวัน เคโนบี เคาท์ดูกูจอมโฉดได้ตกไปอยู่ ในกำมือของเหล่าโจรสลัด
Your ancestors were seafaring brigands.บรรพบุรุษของเจ้าเป็นโจรที่ดักปลันทางทะเล
Captain Hondo, the leader of those brigands, will accept the ransom and turn count Dooku over to the Jedi.กัปตันฮอนโด ผู้นำของเหล่าโจร จะได้รับค่าไถ่ และส่งเคาท์ดูกูคืนให้เจได
No, not the brigands from the Black Freighter.No, not the brigands from the Black Freighter.
Another band of brigands would come along.โจรกลุ่มอื่นๆ ก็จะมาอีก
Why should Ser Gregor turn brigand?ทำไมเซอร์เกรย์กอร์ จะกลายไปเป็นโจรเล่า

brigand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
野伏;野臥[のぶし, nobushi] (n) (1) hermit; mountain ascetic; itinerant priest; (2) mountain-dwelling robber; brigand
野伏せり;野臥せり[のぶせり, nobuseri] (n) mountain-dwelling robber; brigand
山立ち;山立(io)[やまだち, yamadachi] (n) (1) bandit; brigand; (2) hunter; (3) (See またぎ) ancient hunting communities in Tohoku
山賊[さんぞく, sanzoku] (n,adj-no) bandit; brigand; (P)
野盗[やとう, yatou] (n) brigand; bandit

brigand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจรผู้ร้าย[n. exp.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m] ; brigand [m]
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; robber ; burglar ; pilferer ; thieves [pl] FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (litt. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
วายร้าย[n.] (wāirāi) EN: criminal ; villain ; evil man ; bandit ; brigand ; gangster FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brigand
Back to top