ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

culprit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *culprit*, -culprit-

culprit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
culprit (n.) ผู้กระทำความผิด See also: ผู้ร้าย, ทรชน Syn. wrongdoer, offender
culprit (n.) ผู้ถูกกล่าวหา See also: จำเลย
culprit (n.) สาเหตุของปัญหา
English-Thai: HOPE Dictionary
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender
English-Thai: Nontri Dictionary
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
culpritผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวการ (n.) culprit See also: chief, proxy, ringleader
ตัวการ (n.) culprit See also: chief, proxy, ringleader
ตัวดี (n.) culprit See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ
ตัวดี (n.) culprit See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ
ตัวต้นเหตุ (n.) culprit See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy Syn. ตัวการ
ตัวต้นเหตุ (n.) culprit See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy Syn. ตัวการ
ผู้กระทำผิด (n.) culprit See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless the culprit behind these attacks is caught it is likely the school will be closed.นอกจากว่าเราจะจับตัวผู้ทำร้ายได้ โรงเรียนของเราอาจจะต้องถูกปิด
The culprit has been identified, I presume?ได้ยินว่า คุณจับตัวผู้กระทำผิดได้แล้ว
Well, Susie, the culprit isn't foreigners.ซูซี่... ตัวการไม่ใช่พวกต่างชาติหรอก
The culprit has been executed.ท่านพ่อ ทำไมท่านไม่พักซะหน่อยล่ะ
It is clear that the fisheries of the world are on decline, and the obvious culprit is people, and we don't want to acknowledge that.เขาพูดเรื่องสารปรอทอีกแล้ว - ขอบคุณครับ - โอเค
The culprit is a minor?อาชญากรเป็นเยาวชน? นักเรียนเหรอครับ?
The male culprit was 18 years old at that time.ในตอนนั้นผู้ต้องหาเป็นเด็กหนุ่มอายุ 18 ปี
The culprit is among us, statistically speaking, it's Troy.ตามสถิติแล้ว คนนั้นคือทรอย
Our culprit is one Mr. Todd Zarnecki, 2711 Ocean View Road,ขอบใจ ผู้ต้องหาของคือนายท็อดด์ ซาร์เนคกี้
To find the culprit behind the conspiracy,เพื่อที่จะหาผู้ร้ายเบื้องหลังของแผนการฉ้อราษฎร์นี้
If you use common sense, the thief who stole the secret message is the criminal, thus the culprit is scholar Yoon Pil.ลองใช้สามัญสำนึกดู โจรที่ ขโมยข้อความบอกใบ้คือฆาตกร ดังนั้น เหยื่อก็คือบัณฑิตยูนพิล
Then as for the culprit who stole corpses last night, which side will it be?งั้นคนร้ายที่ ขโมยศพไปเมื่อคืน จะเป็นข้างไหนดี

culprit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 祸首 / 禍首] chief offender; chief culprit
主犯[zhǔ fàn, ㄓㄨˇ ㄈㄢˋ, 主犯] culprits

culprit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
本星[ほんぼし, honboshi] (n) (sl) real culprit (police slang)
犯人を捕まえる[はんにんをつかまえる, hanninwotsukamaeru] (exp,v1) to arrest the culprit
犯罪者[はんざいしゃ, hanzaisha] (n) criminal; culprit
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain
元凶[がんきょう(P);げんきょう, gankyou (P); genkyou] (n) (1) ringleader; main culprit; (2) main cause; source; (P)
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue

culprit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้ตัวแสบ[n. exp.] (ai tūa saēp) EN: culprit ; troublemaker ; rascal ; fucker FR:
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; culprit ; jailbird ; con FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; condamné [m] ; forçat [m]
ผู้กระทำความผิด[n. exp.] (phū kratham) EN: offender ; culprit FR:
ผู้กระทำผิด[n. exp.] (phū kratham) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain ; thug FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ตัวดี[n.] (tūadī) EN: culprit FR:
ตัวการ[n.] (tūa kān) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal ; prime figure FR: instigateur [m] ; instigatrice [f] ; acteur principal [m]
ตัวต้นเหตุ[n. exp.] (tūa tonhēt) EN: culprit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า culprit
Back to top