ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

usurer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *usurer*, -usurer-

usurer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
usurer (n.) เจ้าหนี้ See also: นายทุน Syn. moneylender, pawnbroker, lender Ops. borrower
English-Thai: Nontri Dictionary
usurer(n) นายเงินที่ขูดเลือด

usurer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
揺すれる[ゆすれる, yusureru] (v1,vi) to shake; to sway
薄れる[うすれる, usureru] (v1,vi) to fade; to become dim; (P)
高利貸し[こうりがし, kourigashi] (n) usurer; usury; loansharking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า usurer
Back to top