ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

genial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *genial*, -genial-

genial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
genial (adj.) ใจดี See also: อ่อนโยน, น่าอบอุ่น Syn. cordial, good-natured
genially (adv.) อย่างอบอุ่น Syn. warmly
English-Thai: HOPE Dictionary
genial(จี'เนียล,เจน'เยิล) adj. ใจดี,เห็นใจคนอื่น,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต,เบิกบานใจ,มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ,เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial,lively
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
English-Thai: Nontri Dictionary
genial(adj) ร่าเริง,เบิกบาน,ใจดี,มีมิตรไมตรีจิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
genial apophysis; spina mentalis; spine, mentalเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมฐิติ (n.) the existence of spontaneity or of congeniality Syn. ธัมธิติ
ธัมธิติ (n.) the existence of spontaneity or of congeniality
เข้าคอกัน (v.) be congenial friends See also: become friendly, be well compatible with Syn. ถูกคอกัน Ops. แตกคอกัน
เถ้าถ่าน (adv.) congenially See also: conformably, well, comfortably, openly
แต่กำเนิด (adv.) congenially See also: innately, by birth Syn. โดยกำเนิด
ใจเดียวกัน (v.) be congenial with someone See also: have similar temperament, be like-minded, share the same feeling
ใจเดียวกัน (n.) congeniality See also: same mind, same feeling, same thought
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll embrace them like the genial hosts we are, let them sniff around Boston's battlegrounds and whatnot.เราจะสวมกอดต้อนรับพวกเขา ราวกับเราเป็นเจ้าบ้านที่น่ารัก ปล่อยให้พวกเขา สูดฟุตฟิตกลิ่น สมรภูมิบอสตันกับพวกวัตถุโบราณ
Oh, don't tell me you married that genial oaf.โอ้ อย่าบอกผมนะว่า คุณแต่งงานกับนายซื่อบื้อใจดีคนนั้น
Really nice, congenial people, I mean.ดีจริงๆคนที่ถูกใจผมหมายถึง
The Miss Congeniality of the bowling pageant.เหมือนนางงามมิตรภาพ ของการประกวดโบลว์ลิ่งไม่มีผิด
No possible solution could be more congenial to me than this.มีความเป็นไปได้อีกหลายอย่าง
The best moats are made of good manners and filled with congeniality.คูน้ำที่ดี ต้องทำขึ้นด้วยมารยาทที่งดงาม และเต็มไปด้วยความเป็นมิตร
In short, there's simply not A more congenial spotไม่มีที่ใดสุดยอด สบายกันไปตลอด

genial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎi, ㄎㄞˇ, 颽] balmy; genial as wind
[xuān, ㄒㄩㄢ, 暄] genial and warm
和蔼可亲[hé ǎi kě qīn, ㄏㄜˊ ㄞˇ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, 和蔼可亲 / 和藹可親] affable; genial
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 契合] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb
相投[xiāng tóu, ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, 相投] agreeing with one another; congenial
对心[duì xīn, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, 对心 / 對心] congenial; to one's liking
意气相投[yì qì xiāng tóu, ㄧˋ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, 意气相投 / 意氣相投] congenial
色夷[sè yí, ㄙㄜˋ ㄧˊ, 色夷] smiling genially; to beam
和煦[hé xù, ㄏㄜˊ ㄒㄩˋ, 和煦] warm; genial

genial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
春風駘蕩[しゅんぷうたいとう(uK), shunpuutaitou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) warm and genial spring weather; genial and balmy
暖か;温か[あたたか;あったか, atataka ; attaka] (adj-na) (See 暖かい) warm; mild; genial
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life
会心[かいしん, kaishin] (n,vs) congeniality; satisfaction; (P)
同性[どうせい, dousei] (n,adj-no) same sex; homosexuality; homogeneity; congeniality; (P)
和気藹々;和気藹藹;和気靄々;和気靄靄;和気あいあい[わきあいあい, wakiaiai] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) harmonious; peaceful; congenial
性に合う[しょうにあう, shouniau] (exp,v5u) to be congenial; to agree with one
投合[とうごう, tougou] (n,vs) agreement; coincidence; congeniality
暖かい(P);温かい(P);暖い(io)[あたたかい(P);あったかい, atatakai (P); attakai] (adj-i) (暖かい, 暖い usu. refer to air temperature) warm; mild; genial; (P)
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation)

genial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ดีจังเลย[adj.] (dī jang loē) EN: FR: Génial ! ; Super !
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured FR: chaleureux ; amical ; chaud
อัจฉริย-[pref.] (atchariya-) EN: extremely intelligent ; genius FR: génial
เข้ากันได้[adj.] (khao kan dā) EN: compatible ; congenial FR: compatible
เข้าคอกัน[n. exp.] (khaokhø kan) EN: be congenial friends FR:
ความคิดที่ดีทีเดียว[n. exp.] (khwāmkhit t) EN: good idea FR: excellente idée [f] ; idée géniale [f]
กลมกลืน[adj.] (klomkleūn) EN: harmonious ; congenial ; consistent FR: harmonieux
มิตรจิต[n.] (mittrajit) EN: friendliness ; geniality FR: bonté [f] ; bienveillance [f]
นางงามมิตรภาพ[n. prop.] (Nang-ngām M) EN: Miss Congeniality FR:
แต่กำเนิด[adv.] (taē kamnoēt) EN: from birth ; from the beginning ; congenially FR:
ธรรมฐิติ[n.] (thammathiti) EN: the existence of spontaneity or of congeniality FR:
ถูกใจ[adj.] (thūkjai) EN: pleasant ; pleasing ; congenial FR: plaisant
ถูกคอกัน[adj.] (thūkkhø kan) EN: compatible ; congenial FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า genial
Back to top