ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

welcoming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *welcoming*, -welcoming-

welcoming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
welcoming (adj.) ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร Syn. genial, warm
welcoming (adj.) ที่มีความโอบอ้อมอารีย์ See also: ที่มีใจยินดี, ที่มีอัธยาศัยดี, ที่มีมิตรไมตรีจิต Syn. cordial, friendly Ops. unfriendly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งานต้อนรับ (n.) welcoming party See also: banquet, feast
งานเลี้ยงต้อนรับ (n.) welcoming party See also: banquet, feast Syn. งานต้อนรับ
งานเลี้ยงรับรอง (n.) welcoming party Syn. งานเลี้ยงต้อนรับ Ops. งานเลี้ยงส่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're welcoming him with open armsเราจะต้อนรับเขาอย่างเต็มอกเต็มใจ

welcoming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お迎え[おむかえ, omukae] (vt) receiving; welcoming
襟度[きんど, kindo] (n) magnanimity; generosity; welcoming personality

welcoming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรับน้อง[n. exp.] (kān rap nøn) EN: welcoming ritual for freshmen ; freshman initiation FR: bizutage [m] ; baptême (estudiantin) [m] (Belg.) ; bleusaille [f] (Belg.)
กล่าวต้อนรับ[v. exp.] (klāo tønrap) EN: deliver a welcoming speech ; make a speech of welcome FR: adresser un discours de bienvenue
งานเลี้ยงรับรอง[n. exp.] (ngān līeng ) EN: welcoming party FR: réception [f]
งานเลี้ยงต้อนรับ[n. exp.] (ngān līeng ) EN: reception ; welcoming party FR: réception [f]
งานต้อนรับ[n. exp.] (ngān tønrap) EN: welcoming party ; reception FR: réception [f]
รับน้อง[v. exp.] (rap nøng) EN: welcoming ritual for freshmen ; freshman initiation FR: bizuter ; baptiser (Belg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า welcoming
Back to top