ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quarrelsom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quarrelsom*, -quarrelsom-

quarrelsom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quarrelsom (adj.) ซึ่งโต้เถียงกัน See also: ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกัน Syn. argumentative
quarrelsome (adj.) ซึ่งชอบหาเรื่อง See also: ซึ่งชอบทะเลาะวิวาทกัน, ซึ่งโต้เถียงกัน Syn. battlesome, brawlsome, belligerent
English-Thai: HOPE Dictionary
quarrelsome(ควอ'เริลเซิม) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง,ขี้ทะเลาะ,พาล, See also: quarrelsomeness n., Syn. disputatious,cross
English-Thai: Nontri Dictionary
quarrelsome(adj) พาล,ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาลกระแชง (v.) quarrelsome See also: provoke a dispute
ระหองระแหง (adj.) quarrelsome Syn. บาดหมาง

quarrelsom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜欢吵架[xǐ huān chǎo jià, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, 喜欢吵架 / 喜歡吵架] quarrelsome

quarrelsom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
争い好き[あらそいずき, arasoizuki] (adj-na) quarrelsome; contentious
気が荒い[きがあらい, kigaarai] (exp,adj-i) (See 気の荒い) bad-tempered; quarrelsome
気の荒い[きのあらい, kinoarai] (adj-i) (See 気が荒い) bad-tempered; quarrelsome

quarrelsom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable ; be unruly ; be good-for-nothing FR: être un bon à rien
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved FR: malfaisant ; malveillant
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chū) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser FR: être mauvais perdant
ปากคอเราะร้าย[adj.] (pāk khø rǿr) EN: acerbic ; caustic ; quarrelsome FR:
ปากเปราะเราะราย[adj.] (pākprǿrǿrāi) EN: argumentative ; quarrelsome FR:
พาล[adj.] (phān) EN: bad ; wicked ; quarrelsome ; troublemaking ; mean FR: méchant ; agressif
พาลกระแชง[adj.] (phānkrachaē) EN: quarrelsome FR:
ระหองระแหง[adj.] (rahøngrahaē) EN: antagonistic ; contentious ; quarrelsome ; always at odds FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quarrelsom
Back to top