ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transmission

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transmission*, -transmission-

transmission ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transmission (n.) การแพร่ภาพ See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง
transmission (n.) การส่งต่อ Syn. conveyance
transmission (n.) การเป็นสื่อนำ
transmission (n.) การติดต่อของโรคโดยการสัมผัส Syn. infection
transmission (vt.) ผ่าน Syn. passing, transference
transmission (n.) การแพร่กระจาย See also: การแผ่ซ่าน Syn. interpenetration, penetration
transmission (n.) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ Syn. broadcast
transmission (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. braodcast, newscast
English-Thai: HOPE Dictionary
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage
transmission control prottransmission control protocol / internet protocol กฏเกณฑ์การควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเตอร์เน็ตใช้ตัวย่อว่า TCP/IP (อ่านว่า ทีซีพี/ไอพี) หมายถึง มาตรฐานที่สร้างขึ้นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องปลายทาง (terminal) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตัวเลียนแบบ
English-Thai: Nontri Dictionary
transmission(n) การส่งผ่าน,การสื่อสาร,เครื่องถ่ายทอดไฟฟ้า,การแพร่เชื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transmission๑. การส่งผ่าน๒. การแพร่เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transmissionการส่งผ่าน [TU Subject Heading]
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถยนต์เกียร์ออโต้ (n.) automatic transmission car Syn. รถเกียร์ออโต้ Ops. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ (n.) automatic transmission car Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้ Ops. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก
รถเกียร์ออโต้ (n.) automatic transmission car Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้ Ops. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง
That was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese.พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย
A transmission from the field, your GLG-20s.รายงานภาคสนาม จาก GLG-20s ของคุณ
But if a more significant transmission is to come...แต่ถ้าการส่งอย่างมีนัย สำคัญมากขึ้นคือการมา
The broadcast of the '36 Olympics was the first TV transmission that went into space.การออกอากาศของการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิก '36 ก็ส่งโทรทัศน์เป็นครั้งแรก
The Adolf transmission used 25 frames per second but we're receiving 50.ส่งอดอล์ฟที่ใช้ 25 เฟรม ต่อวินาที แต่เราได้รับ 50
Everything I'm about to tell you is considered Code Black by the NSA. U.S.A.C. Intercepted a radio transmission from a decaying orbit around Neptune.ยูเอสเอซี ได้รับสัญญาณที่ขาดช่วงแถวดาวเนปจูน
The source of this transmission has been identified as the Event Horizon.และพบว่าแหล่งที่มาของสัญญาณมาจาก ยานอีเวนฮอร์ไรซั่น
These geotherms confirm the last transmission of the Osiris.คำสั่งยืนยันสุดท้ายของโอเซอริส
I blew my wad on the new transmission last month.เอาเงินไปซื้อสายพานใหม่หมดแล้วว่ะ.
I've just received a shortwave radio transmission from Jack Hall.ผมเพิ่งได้รับวิทยุจากแจ๊ค ฮอลล์
Dex said he knew where the transmission was coming from.เด๊กซ์บอกว่าเขารู้ ว่าคลื่นสัญญาณนั่นมันมาจากกไหน

transmission ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动档[zì dòng dàng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, 自动档 / 自動檔] automatic transmission (gear change)
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)
传动带[chuán dòng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 传动带 / 傳動帶] transmission belt
传输媒质[chuán shū méi zhì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄟˊ ㄓˋ, 传输媒质 / 傳輸媒質] transmission medium
传输模式[chuán shū mó shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 传输模式 / 傳輸模式] transfer mode; transmission method
传输媒体[chuán shū méi tǐ, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, 传输媒体 / 傳輸媒體] transmission medium
传输技术[chuán shū jì shù, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 传输技术 / 傳輸技術] transmission technology
传输控制[chuán shū kòng zhì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 传输控制 / 傳輸控制] transmission control
传输控制协定[chuán shū kòng zhì xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 传输控制协定 / 傳輸控制協定] transmission control protocol; TCP
传输率[chuán shū lǜ, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄌㄩˋ, 传输率 / 傳輸率] transmission rate
传输设备[chuán shū shè bèi, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 传输设备 / 傳輸設備] transmission facility; transmission equipment
传输距离[chuán shū jù lí, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, 传输距离 / 傳輸距離] transmission distance
传输速率[chuán shū sù lǜ, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 传输速率 / 傳輸速率] transmission rate; transmission speed
自动挡[zì dòng dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, 自动挡 / 自動擋] automatic gear-change; automatic transmission
数据传输[shù jù chuán shū, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, 数据传输 / 數據傳輸] data transmission
传动[chuán dòng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, 传动 / 傳動] drive (transmission in an engine)
输电[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, 输电 / 輸電] electricity transmission; transmit electricity
差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, 差错 / 差錯] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap
传真发送[chuán zhēn fā sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ, 传真发送 / 傳真發送] fax transmission
传热[chuán rè, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄜˋ, 传热 / 傳熱] heat transfer; heat transmission
手动变速器[shǒu dòng biàn sù qì, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 手动变速器 / 手動變速器] manual gearbox; manual transmission
力传递[lì chuán dì, ㄌㄧˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, 力传递 / 力傳遞] mechanical transmission
力学传递[lì xué chuán dì, ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, 力学传递 / 力學傳遞] mechanical transmission
传热学[zhuàn rè xué, ㄓㄨㄢˋ ㄖㄜˋ ㄒㄩㄝˊ, 传热学 / 傳熱學] theory of heat (math. phys.); heat transmission
传输[chuán shū, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, 传输 / 傳輸] transport; transmission
在传输过程中[zài chuán shū guò chéng zhōng, ㄗㄞˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ, 在传输过程中 / 在傳輸過程中] while transmitting; during transmission

transmission ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートマチックシフト;オートマチック・シフト[, o-tomachikkushifuto ; o-tomachikku . shifuto] (n) (See マニュアルシフト) automatic transmission
オートマチックトランスミッション[, o-tomachikkutoransumisshon] (n) automatic transmission
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] (n) {comp} fax transmission
マニュアルシフト;マニュアル・シフト[, manyuarushifuto ; manyuaru . shifuto] (n) (See オートマチックシフト) manual transmission (gear selection done by hand)
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child
一斉送信[いっせいそうしん, isseisoushin] (n) {comp} simultaneous transmission
下り伝送速度[くだりでんそうそくど, kudaridensousokudo] (n) downstream transmission speed
伝動[でんどう, dendou] (n,vs) transmission (of motive power); drive; gearing
伝導[でんどう, dendou] (n,vs) conduction; transmission
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] (n) {comp} transmission path delay; one-way propagation time
伝送速度[でんそうそくど, densousokudo] (n) {comp} transmission speed; baud rate
伝達[でんたつ, dentatsu] (n,vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P)
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] (n) {comp} duplex transmission
公衆送信権[こうしゅうそうしんけん, koushuusoushinken] (n) public transmission rights (e.g. putting copyrightable material on the WWW or an FTP server)
半二重伝送;半2重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] (n) {comp} half-duplex transmission
単方向伝送[たんほうこうでんそう, tanhoukoudensou] (n) {comp} simplex transmission
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
書き伝える[かきつたえる, kakitsutaeru] (v1,vt) to record for transmission to posterity
水蒸気透過率[すいじょうきとうかりつ, suijoukitoukaritsu] (n) moisture vapor transmission rate; moisture vapour transmission rate; MVTR
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen)
透過[とうか, touka] (adj-na,n,vs) penetration; permeation; transmission
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P)
頭切れ[とうきれ, toukire] (n) {comp} clipping off the beginning of a speech transmission
伝承[でんしょう, denshou] (n,vs,adj-no) transmission; hand down (information); legend; tradition; folklore; (P)
伝播[でんぱ;でんぱん(ik), denpa ; denpan (ik)] (n,vs) transmission; propagation; spread; circulation; diffusion; dissemination
伝送[でんそう, densou] (n,vs) transmission; communication; circulation; dissemination; diffusion; propagation; delivery; (P)
全二重通信[ぜんにじゅうつうしん, zennijuutsuushin] (n) {comp} full duplex transmission; full duplex communication
半二重通信;半2重通信[はんにじゅうつうしん, hannijuutsuushin] (n) {comp} half-duplex transmission; half-duplex communications
衛星生中継[えいせいなまちゅうけい, eiseinamachuukei] (n) live satellite transmission; live coverage via satellite
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission
データ伝送[データでんそう, de-ta densou] data transmission
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel
バースト伝送[バーストでんそう, ba-suto densou] burst transmission
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission
ファイル送信[ファイルそうしん, fairu soushin] file transfer, transmission
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission
マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission
並列伝送[へいれつでんそう, heiretsudensou] parallel transmission
伝送スピード[てんそうスピード, tensou supi-do] transmission speed
伝送ブロック終結[でんそうブロックしゅうけつ, densou burokku shuuketsu] end of transmission block (ETB)
伝送制御文字[でんそうせいぎょもじ, densouseigyomoji] transmission control character
伝送終了[でんそうしゅうりょう, densoushuuryou] end of transmission (EOT)
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time
伝送路[でんそうろ, densouro] line, transmission line, transmission path, transmission route, link
伝送遅延変動[でんそうちえんへんどう, densouchienhendou] transmission delay variation
伝達コスト[てんたつコスト, tentatsu kosuto] transmission cost
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] duplex transmission
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission
単方向伝送[たんほうこうでんそう, tanhoukoudensou] simplex transmission
同報伝送[どうほうでんそう, douhoudensou] broadcast transmission
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission
発信拠点[はっしんきょてん, hasshinkyoten] transmission point
発信頻度[はっしんひんど, hasshinhindo] transmission frequency
等時性伝送[とうじせいでんそう, toujiseidensou] isochronous transmission
調歩式伝送[ちょうほしきでんそう, chouhoshikidensou] start-stop transmission
送信[そうしん, soushin] transmission (vs), sending
送信レート[そうしんレート, soushin re-to] transmission rate
透過的[とうかてき, toukateki] transmission permeable
通信設備[つうしんせつび, tsuushinsetsubi] transmission equipment
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission)
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)

transmission ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล[n. exp.] (attrā reo n) EN: transmission rate FR: vitesse de transfert [f]
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: data transmission channel FR:
การระบาดของโรค[n. exp.] (kān rabāt k) EN: disease outbreak FR: contagion d'une maladie [f] ; contagion [f] ; transmission d'une maladie infectieuse [f]
การรับส่ง[n.] (kān rapsong) EN: delivery FR: envoi [m] ; expédition [f] ; transmission [f] ; livraison [f]
การรับส่งข้อมูล[n. exp.] (kān rapsong) EN: data transmission FR: transmission de données [f]
การส่ง[n.] (kān song) EN: transmission FR:
การส่งแบบขนาน[n. exp.] (kān song ba) EN: parallel transmission FR:
การส่งข้อมูลแบบอนุกรม[n. exp.] (kān song kh) EN: serial data transmission FR:
การส่งข้อมูลแบบขนาน[n. exp.] (kān song kh) EN: parallel data transmission FR:
การส่งผ่าน[n. exp.] (kān song ph) EN: transmission ; transit FR:
การส่งผ่านข้อมูล[n. exp.] (kān song ph) EN: data transfer ; data transmission FR: transfert de données [m]
การส่งผ่านข้อมูลแบบอนุกรม[n. exp.] (kān song ph) EN: serial transmission FR:
การส่งผ่านข้อมูลแบบขนาน[n. exp.] (kān song ph) EN: parallel transmission FR:
การถ่าย[n.] (kān thāi) EN: FR: transmission [f] ; transfert [m]
การถ่ายทอด[n.] (kān thāithø) EN: transfer ; communication FR: transmission [f] ; transfert [m]
การถ่ายทอดความรู้[n. exp.] (kān thāithø) EN: FR: transmission du savoir [f]
การต่อปากกันมา[n. exp.] (kān tø pāk ) EN: by word of mouth ; oral transmission of information FR:
กระปุกเกียร์[n. exp.] (krapuk kīa) EN: gear box ; transmission FR: boîte de vitesses [f]
ระบบเกียร์[n. exp.] (rabop kīa) EN: transmission FR: transmission [f]
ระบบส่งกำลัง[n. exp.] (rabop song ) EN: transmission system FR: système de transmission [m]
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[n. exp.] (rotyon kīa ) EN: automatic transmission car FR: voiture automatique [f]
รถยนต์เกียร์ออโต้[n. exp.] (rotyon kīa ) EN: automatic transmission car FR:
สายพาน[n.] (sāiphān) EN: engine belt ; fan belt FR: courroie de transmission [f]
การถ่ายทอดสด[n. exp.] (kān thāithø) EN: live coverage FR: retransmission en direct [f]

transmission ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trägerfrequenzübertragung {f}carrier transmission
elektrische Energieübertragung {f}electrical transmission
Telematik {f}electronic data transmission
Lichtleiterstab {m}light transmission bar
Lichtwellenleitertechnik {f}optical transmission systems
Lichtwellenleiterübertragung {f}optical transmission
Übertragungsgeschwindigkeit {f}rate of transmission
Datenfernübertragung {f}remote data transmission; long-distance data transmission
Satellitenübertragung {f}satellite transmission
Übertragung {f} | abgeschirmte Übertragung | synchrone Übertragung | erneutes Übertragentransmission | shielded transmission | synchronous transmission | retransmission
Übertragungsverhalten {n}transmission behavior; transmission behaviour [Br.]
Automatikgetriebe {n} [auto]automatic transmission; automatic gear
Koaxialleitug {f}transmissionline
Bildfunk {m}facsimile transmission; facsimile broadcast(ing)
Transmission {f}transmission
Übersetzungsgetriebe {n}transmission gearing; step-up gear unit
Übertragungsfehler {m}transmission error
Übertragungsprotokoll {n}transmission protocol

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transmission
Back to top