ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conductress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conductress*, -conductress-

conductress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conductress (n.) ผู้นำวงดนตรีที่เป็นผู้หญิง Syn. female conductor
English-Thai: HOPE Dictionary
conductress(คันดัค'ทริส) n. ผู้นำวงดนตรีหญิง,คอนดัคเตอร์หญิง

conductress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotm) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conductress
Back to top