ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rinse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rinse*, -rinse-

rinse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rinse (vt.) ชำระล้าง See also: ชะล้าง, ซักล้างด้วยน้ำ Syn. bath, clean, wash
rinse (vt.) กลั้ว See also: ดื่มกลั้ว
rinse (n.) การชำระล้าง See also: การชะล้าง, การซักล้างด้วยน้ำ Syn. bath, wash
rinse (n.) การย้อมผม Syn. dye, tint
rinse (n.) น้ำที่ใช้ชะล้าง
rinse down (phrv.) ล้างด้วย See also: ทำให้กลืนง่ายด้วยการดื่มบางสิ่ง Syn. rinse with
rinse out (phrv.) ล้างออก
rinse with (phrv.) ล้างด้วย
rinse with (phrv.) ล้างด้วย See also: กินบางสิ่งตามไปเพื่อชะล้าง Syn. rinse down
English-Thai: HOPE Dictionary
rinse(รินซฺ) vt. ล้าง,ล้างมือ,ล้างปาก,สระผม,ซักผ้า,ชะล้าง,ริน n. การล้าง,น้ำที่ใช้ล้าง,น้ำยาล้างผม, See also: rinsable,rinsible adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
rinse(vt) ล้าง,ชำระล้าง,สระผม,ชะล้าง,ซักผ้า,ริน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can I rinse now that you got your evidence?คุณคิดว่า อาจเป็นสิ่งที่พยายามฆ่าประธานาธิปดีเหรอ
AND WE CAN RINSE IT OFF...เดี๋ยวเราค่อยล้างมันออก...
Did you buy generic ketchup, forget to rinse the sink, talk to him through the bathroom door?คุณซื้อซอลทั่วไป, ลืมล้างอ่างล่างจาน คุยกับเขาผ่านประตูห้องน้ำ
Instead of brushing, can he rinse his mouth instead?แทนที่จะแปรงฟัน แกคงต้องบ้วนปากแทนแล้วหล่ะ ได้มั๊ยครับ?
Can I have some water to rinse my mouth?ชั้นขอน้ำล้างปากหน่อยได้ทั้ย
We're okay. You should go rinse that off though.ไม่เป็นอะไร นายควรจะไปล้างออก
Great. He's going to lather, rinse and repeat.เยี่ยมเลย พ่อจะตีให้เป็นฟอง ล้าง และเอาอีก
Wait. What are you doing? I'm just gonna rinse it out.เดี๋ยวก่อน คุณจะทำอะไร ฉันกลัวเสื้อมันจะเสีย
♫ Bones 5x19 ♫ The Rocker in the Rinse Cycle Original Air Date on April 29, 2010 The skeleton appears to have suffered a great deal of damage in the washer.The Rocker in the Rinse Cycle โครงกระดูกดูเหมือนจะได้รับ
When you load the dishwasher, I didn't rinse my plates.ตอนเธอใส่จานเข้าเครื่อง ฉันไม่ได้ล้างจานของฉัน
I rinse my mouth out with soda after I eat.ฉันใช้โซดาบ้วนปากหลังอาหาร
First, you rinse this with water.นี่นะ... ใช้น้ำนิดหน่อย

rinse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕岩漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕岩漱流 / 枕巖漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life
枕石漱流[zhěn shí shù liú, ㄓㄣˇ ㄕˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕石漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a frugal life; the life of a hermit
染发剂[rǎn fà jì, ㄖㄢˇ ㄈㄚˋ ㄐㄧˋ, 染发剂 / 染髮劑] hair dye; rinse; tint
洗涤[xǐ dí, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ, 洗涤 / 洗滌] rinse; wash; washing
[shuàn, ㄕㄨㄢˋ, 涮] rinse
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 濯] rinse; to cleanse

rinse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御手洗川[みたらしがわ, mitarashigawa] (n) river in which worshippers wash their hands (and rinse their mouth) prior to entering a shrine
洗い流す[あらいながす, arainagasu] (v5s,vt) to wash away; to rinse off
漱ぐ;嗽ぐ[くちすすぐ, kuchisusugu] (v5g) to gargle; to rinse the mouth
プリンセス[, purinsesu] (n) princess; (P)
プリンセスコート[, purinsesuko-to] (n) princess coat
プリンセスライン[, purinsesurain] (n) princess line
リン青銅;燐青銅[リンせいどう(リン青銅);りんせいどう(燐青銅), rin seidou ( rin seidou ); rinseidou ( rin seidou )] (n) phosphor bronze
外輪船[がいりんせん, gairinsen] (n) paddle steamer
濯ぐ;漱ぐ;雪ぐ[すすぐ;ゆすぐ(濯ぐ;雪ぐ);そそぐ(濯ぐ;雪ぐ), susugu ; yusugu ( taku gu ; yuki gu ); sosogu ( taku gu ; yuki gu )] (v5g,vt) (1) to rinse; to wash out; (2) (esp. 雪ぐ) to have one's revenge; to wipe out a disgrace
競輪選手[けいりんせんしゅ, keirinsenshu] (n) (See 競輪) (professional) keirin cyclist
車輪石[しゃりんせき, sharinseki] (n) circular stone or jasper ornament from the Kofun era
近心隣接面[きんしんりんせつめん, kinshinrinsetsumen] (n) mesial proximal surface
隣接した[りんせつした, rinsetsushita] (adj-f) adjoining; neighboring; neighbouring; adjacent
隣接地[りんせつち, rinsetsuchi] (n) adjoining land
隣接局[りんせつきょく, rinsetsukyoku] (n) {comp} neighboring office; adjoining office
鱗屑[りんせつ, rinsetsu] (n) scale (i.e. of pathologically dry skin)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] adjacent domain
隣接局通知[りんせつきょくつうち, rinsetsukyokutsuuchi] neighbor notification
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node

rinse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้วนน้ำ[v. exp.] (būan nām) EN: rinse one's mouth FR: recracher l'eau ; se rincer la bouche
บ้วนปาก[v.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: clean ; wash ; cleanse ; rinse ; ablute FR:
กลั้ว[v.] (klūa) EN: rinse ; gargle FR:
กลั้วคอ[v.] (klūakhø) EN: gargle ; rinse the mouth FR: se gargariser
กลั้วปาก[v. exp.] (klūa pāk) EN: rinse one's mouth FR: se rincer la bouche
กรอก[v.] (krøk) EN: pour ; pour into ; rinse ; gargle ; instil ; instill (Am.) FR: verser ; instiller
ล้างให้สะอาด (ล้าง...ให้สะอาด)[v. exp.] (lāng … hai ) EN: rinse well FR: laver ... ; bien laver …
ล้างน้ำ[v. exp.] (lāng nām) EN: wash ; clean ; rinse ; cleanse FR: laver ; passer à l'eau
สระ[v.] (sa) EN: wash ; shampoo ; rinse ; cleanse FR: shampouiner ; laver ; rincer
มูลค่าแท้จริง[n. exp.] (mūnkhā thaē) EN: ntrinsic value FR: valeur intrinsèque [f]
มูลค่าที่แท้จริง[n. exp.] (mūnkhā thī ) EN: intrinsic value FR: valeur intrinsèque
ในตัว[adv.] (nai tūa) EN: ipso facto ; in itself ; intrinsically ; self FR: intrinsèquement
พรินเซส[n.] (phrinses) EN: princess FR: princesse [f]
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: nature ; essence ; reality ; substance ; essential character ; instinct quality ; very nature FR: nature [f] ; essence [f] ; substance [f] ; réalité [f] ; qualité intrinsèque [f] ; nature réelle [f]

rinse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschirrspülmittel {n} (für Geschirrspülmaschine)rinsing fluid; rinse aid; dishwasher powder; dishwasher tablets
Bohrinsel {f}; Ölbohrinsel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rinse
Back to top