ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bra

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bra*, -bra-

bra ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bra (n.) เสื้อชั้นในสตรี Syn. brassiere
brace (vt.) รัด See also: มัด, ยึด, ค้ำ
brace up (phrv.) หนุน See also: เสริม, ช่วยพยุง, สนับสนุน
brace up (phrv.) แข็งแรงขึ้น See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น Syn. cheer up
brace up to (phrv.) เตรียมใจ See also: พร้อมเผชิญ
bracelet (n.) ทองกร See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด
bracer (n.) สิ่งค้ำ See also: ผู้สนับสนุน
bracer (n.) เครื่องดื่มที่กระตุ้น See also: ยาบำรุงกำลัง Syn. pick-me-up
braces (n.) สายเอี๊ยมดึงกางเกง See also: สายยืดสำหรับดึงกางเกง Syn. shoulder straps
bracing (adj.) ทำให้มีพลังงานหรือสดชื่น (เพราะความเย็น)
bracken (n.) ต้นไม้ป่า
bracket (n.) วงเล็บ Syn. parenthesis
bracket (vt.) ใส่วงเล็บ
bracket (n.) ประเภท See also: ชนิด Syn. category
bracket (v.) รับน้ำหนักด้วยเหล็กฉาก
brackish (adj.) มีรสกร่อย
brae (n.) ส่วนไหล่เขา
brag (n.) คำพูดอวดดี See also: การพูดอวดดี Syn. boast
brag (vi.) พูดอวดดี See also: ฝอย Syn. boast
brag about (phrv.) คุยโต See also: โอ้อวด, โม้ Syn. boast about
brag of (phrv.) คุยโต See also: โอ้อวด, โม้ Syn. boast about
braggart (n.) คนคุยโม้
bragging (adj.) อวดดี See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด Syn. cocky
Brahman (n.) พราหมณ์ Syn. Brahmin
Brahmin (n.) พราหมณ์ Syn. Brahman
brahms and Liszt (sl.) ที่ดื่มเหล้าอย่างหนัก See also: ที่ดื่มอย่างหัวราน้ำ
braid (n.) เปีย See also: ผมเปีย Syn. plait
braid (n.) เกลียว See also: เกลียวทอง
braid (vt.) ถัก (เชือก) Syn. knit, twine
braid (vt.) ถัก (เปีย)
braid (vt.) ประดับด้วยเกลียว
braille (n.) ระบบการพิมพ์อักษรเบลล์สำหรับคนตาบอด
braille (vt.) พิมพ์ตัวหนังสือเบลล์ See also: พิมพ์ด้วยอักษรเบลล์
brain (n.) สมอง See also: มันสมอง
brain (n.) สติปัญญา
brain (n.) ความฉลาด Syn. intelligence
brain doctor (n.) นักประสาทวิทยา
brain-dead (adj.) สมองและส่วนสำคัญไม่ทำงาน
brain-dead (adj.) โง่เง่ามาก
brain-teaser (n.) ปัญหาที่ยากแต่ก็สนุกที่จะหาทางแก้
English-Thai: HOPE Dictionary
bra(บรา) n. เสื้อชั้นในสตรี', Syn. brassiere
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
brachialadj. เกี่ยวกับแขน,ปีก,แขนท่อนบน,ขาหน้า
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
brackish(แบรค'คิช) adj. มีรสเค็ม,กร่อย,ค่อนข้างเค็ม, See also: brackishness n. ดูbrackish, Syn. salty
bractn. กลีบฐานของดอกไม้,กลีบ -bracteal,bracted adj.
bracteateadj. ,มีกลีบ
bractolen. กลีบเล็ก,กลีบรอง
bradawln. เหล็กหมาดสำหรับเจาะรูเพื่อตอกตะปูไร้หัว
bradycardiaอาการหัวใจเต้นช้า
brae(เบร) n.ไหล่เขา,ตลิ่งที่ลาดเอียง,เนิน,ข้างฝั่งแม่น้ำ
brag(แบรก) {bragged,bragging,brags} v. คุยโว,โม้ -n. สิ่งที่คุยโว,คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, See also: bragger n. ดูbrag braggy adj. ดูbrag
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว,คำพูดที่คุยโว,คนคุยโว
brahma(บรา'มะ) n. พราหมณ์, Syn. Brahman
brahman(บรา'เมิน) n. พราหมณ์. adj. เกี่ยวกับพราหมณ์, See also: brahmanic,brahmanicaladj. -pl. Brahmans
brahmanism(บรา'มะนิสซึม) n. ระบบ พราหมณ์,ศาสนาพราหมณ์, Syn. Brahminism,Brahmanist,Brahminist n.
brahmin(บรา'มิน) n.,พราหมณ์,ผู้ที่มีความรู้และวัฒนธรรมสูง,ผู้มีความรู้ที่ชอบอยู่ห่าง ๆ -Brahminism n. ศาสนาพราหมณ์
braid(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสาย,เล็ม,ขอบผ้า-n. สายถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: braider เครื่องถัก,ผู้ถัก braiding การถัก,สิ่งที่ได้จากการถัก
braille(เบรล) n. ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาพิการ,ชื่อผู้สร้างตัวหนังสือดังกล่าว vt. เขียนตัวหนังสือเบรลล์
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainy(เบร'นี) adj. มีปัญญา,ฉลาด, See also: braininess n. ดูbrainwash, Syn. smart,intelligent
brake(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เครื่องห้ามล้อ,เบรก,สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า,เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ,ทำให้ช้า,หยุด,ใส่เบรก,อดีตกาลของ break
brake bandn. แผ่นเหล็กโค้งที่รัดกับจานเบรก
brake drumn. จานเบรก
brake pedal(เบรคเพล'เดิล) n. คันห้ามล้อ
brann. รำข้าว. vt. ต้มในน้ำผสมรำข้าว, See also: branner n. ดูbran
bran-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, Syn. brand-new
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
brand-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, See also: brand-newness n. ดูbrand-new, Syn. bran-new,new
brandied(แบรน'ดิด) adj. ผสมด้วยบรั่นดี,มีบรั่นดีผสมอยู่,จุ่มอยู่ในบรั่นดี
brandish(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น,การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง (อาวุธ)
English-Thai: Nontri Dictionary
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
bracken(n) ต้นเฟิร์น
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ
brackish(adj) เค็ม,กร่อย
brae(n) ไหล่เขา,ตลิ่ง
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
braggart(adj) ชอบโม้,ชอบคุยโว,ชอบพูดอวด
Brahman(n) พราหมณ์
Brahmin(n) พราหมณ์
braid(n) เกลียว,ผมเปีย
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
brainwash(n) การล้างสมอง
brake(n) ห้ามล้อรถ,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
bran(n) รำข้าว
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
brandy(n) เหล้าบรั่นดี
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
brassy(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,อาจหาญ
brat(n) เด็กสารเลว,เด็กเหลือขอ
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
bravo(int) ไชโย
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
brawny(adj) แข็งแรง,กำยำ
bray(n) เสียงลาร้อง,เสียงแตร
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
brazier(n) ที่ใส่ถ่าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brace root; prop root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brachialของแขน, -แขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bracingการโอบพยุง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bracket fungusเห็ดหิ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brackishที่น้ำกร่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bract scaleเกล็ดประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bracteateมีใบประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bradycardia; brachycardia; oligocardiaหัวใจเต้นช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
braggadocioจอมโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Brahmaพระพรหม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Brahmanพรหมัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
braided drainage pattern; interlacing drainage patternแบบรูปทางน้ำประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brain drainการสูญเสียคนชั้นมันสมอง, คนชั้นมันสมองหน่ายหนี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
brainwashingการล้างสมอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
brakeเบรก, ห้ามล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake bandแถบเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake drumดุมเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
branch๑. กิ่ง๒. แตกกิ่ง, แยกสาขา๓. แยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
branch instructionคำสั่งแยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
brandตราสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brass knuckleสนับมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brayerลูกกลิ้งมือ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
braze metalโลหะประสาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bracelet Testการทดสอบในโรครูมาตอยด์โดยการกดปลายล่างกระดูกแขน [การแพทย์]
Brachialข้อศอก [การแพทย์]
Bracingตัวยัน [การแพทย์]
Bracken Fernผักกูด [การแพทย์]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Bradycardiaภาวะหัวใจเต้นช้า [TU Subject Heading]
Bragard Signการตรวจที่ให้ผลบวกที่มีอาการปวดเมื่อยกขาผู้ป่วย [การแพทย์]
Brahma (Hindu deity)พระพรหม [TU Subject Heading]
Brahmanismศาสนาพราหมณ์ [TU Subject Heading]
Brailleอักษรเบรลล์ [TU Subject Heading]
Brainสมอง [TU Subject Heading]
Brainstormการระดมสมอง [การจัดการความรู้]
Brainstormingการระดมสมอง [TU Subject Heading]
Brakeเบรก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Branchสาขา [การบัญชี]
Brand choiceการเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Branding (Marketing)การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด) [TU Subject Heading]
Brandyบรั่นดี [TU Subject Heading]
Brassทองเหลือง [TU Subject Heading]
Brassiere Distributionอาการชาของผิวหนังตามบริเวณระดับหน้าอก [การแพทย์]
Brassyไอเสียงแห้ง [การแพทย์]
Brazilบราซิล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนาบ (v.) brace See also: press on two sides, sandwich, compress on two opposite sides Syn. ประชิด, ประกบ
แข็งใจ (v.) brace oneself See also: force oneself to do something against one´s will Syn. อดใจ
กำไลมือ (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองกร
กำไลมือ (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองพระกร, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
กำไลแผง (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ
ทองกร (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
ทองพระกร (n.) bracelet See also: armlet Syn. กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
พาหุรัด (n.) bracelet Syn. ทองต้นแขน
วลัย (n.) bracelet See also: armlet Syn. กำไลมือ, ทองกร
สร้อยข้อมือ (n.) bracelet
วงเล็บปีกกา (n.) braces
ต้นแขน (n.) brachium See also: upper arm
ปีกกา (n.) bracket Syn. วงเล็บปีกกา
กร่อย (adj.) brackish See also: briny, slightly salt, saline, salty, distasteful
น้ำกร่อย (n.) brackish water
การโม้ (n.) brag See also: boast Syn. การโอ้อวด
การโอ้อวด (n.) brag See also: boast Syn. การโม้
คุย (v.) brag See also: boast, swagger, vaunt, bluster Syn. โม้, โว, คุยโต Ops. ถ่อมตัว
คุยนักคุยหนา (v.) brag See also: boast, talk big, swagger, vaunt Syn. คุยโว, คุยโต
คุยอวด (v.) brag See also: boast, blow one´s own trumpet Syn. โว, คุยเขื่อง, อวด, คุยโว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
I've give up on algebraฉันเลิกหวังกับวิชาพีชคณิตแล้ว
What are we celebrating?พวกเราจะฉลองอะไรกันดีล่ะ?
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
I don't want you poisoned their brains with this nonsenseฉันไม่อยากให้คุณล้างสมองพวกเขาด้วยเรื่องไร้สาระนี่
In order to survive in this world, you have to use your brainเพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only thing complicated between me and him would be unhooking my bra strap.The only thing complicated between me and him would be my bra strap.
How 'bout the pants, open sandals, see-through blouse, colored bra and encore the Dolce coat for effect.How about the pants, open sandals, see-through blouse... ...colored bra and carry the Dolce coat for effect.
We were just supposed to lay down some tracks... by the second song it was like my bra had grown hands.ชั้นจะเขียนเพลงต่อไปให้เค้า
Why do you want to know my bra size?ทำไมคุณถึงอยากรู้ขนาดบราของชั้น?
I'm wearing a cheap bra todayวันนี้ ฉันใส่บราถูกๆมาน่ะ
Neither did missy taylor, and fast-forward to her tying her bra on my car antenna.มิสซี่ เทย์เลอร์ก็ไม่ได้ดื่ม แล้วพอไม่นาน บราของเธอก็อยู่บนรถของผม
Done. by the way... i'm wearing the "very sexy" push-up bra they sent over.ได้เลย ฉันกำลังใส่เสื้อในดันทรง very sexy ที่พวกเขาส่งมา
YOU DEFECTIVE BRA !แกมันยกทรงที่ไม่ได้ความ
I wish someone would undo my bra for me.อยากให้ใครมาช่วย ถอดชุดฃั้นในให้จัง
I have to actually wear a friggin' bra now and rub all this nasty cocoa butter stuff on myself so my skin won't explode.เชื่อเถอะไม่หรอก ตอนนี้ชั้นต้องใส่บราแล้วนะ แล้วพอกโคลนทั้งตัว ผิวถึงจะไม่แตก
He wear a bra and panties to your games?เขาใส่ยกทรงกับกางเกงในมาเล่นด้วยรึเปล่า
And he won't notice I'm not wearing a bra under my dress.และจะไม่สังเกตด้วยว่าฉันไม่ได้ใส่เสื้่อชั้นใน ภายใต้ชุดกระโปรงตัวนี้

bra ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚伯[Yà bó, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ, 亚伯 / 亞伯] Abe (short form for Abraham); Abel (in Genesis 4:2)
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
亚巴郎[yà bā láng, ㄧㄚˋ ㄅㄚ ㄌㄤˊ, 亚巴郎 / 亞巴郎] Abraham (name)
林肯[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 林肯] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865
粗厉[cū lì, ㄘㄨ ㄌㄧˋ, 粗厉 / 粗厲] abrasive; husky (voice)
[yì, ㄧˋ, 镒 / 鎰] abrasion; gold-20 taels in weight
抽象代数[chōu xiàng dài shù, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 抽象代数 / 抽象代數] abstract algebra
传入神经[chuán rù shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传入神经 / 傳入神經] afferent nerve (transmitting in to the brain); afferent neuron
代数[dài shù, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 代数 / 代數] algebra
代数和[dài shù hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄏㄜˊ, 代数和 / 代數和] algebraic sum
代数几何[dài shù jǐ hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 代数几何 / 代數幾何] algebraic geometry
代数几何学[dài shù jǐ hé xué, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, 代数几何学 / 代數幾何學] algebraic geometry
代数式[dài shù shì, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ, 代数式 / 代數式] algebraic formula
代数拓扑[dài shù tuò pū, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, 代数拓扑 / 代數拓撲] algebraic topology (math.)
代数方程[dài shù fāng chéng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 代数方程 / 代數方程] algebraic equation; polynomial equation
代数曲线[dài shù qū xiàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 代数曲线 / 代數曲線] algebraic curve
代数曲面[dài shù qū miàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, 代数曲面 / 代數曲面] algebraic surface
代数量[dài shù liàng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 代数量 / 代數量] algebraic quantity
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 贝多罗树 / 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media
尖括号[jiān kuò hào, ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 尖括号 / 尖括號] angle brackets < >
角回[jiǎo huí, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, 角回] angular gyrus (convolution of the brain)
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
筷子芥[kuài zi jiè, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙ ㄐㄧㄝˋ, 筷子芥] Arabis, a genus of Brassica family including cress
档案馆[dàng àn guǎn, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 档案馆 / 檔案館] archive library
[yè, ㄧㄝˋ, 腋] armpit; axil (bot., angle between stem and branch)
[yà, ㄧㄚˋ, 掗] attach; brandish; hold
值得庆幸[zhí de qìng xìng, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 值得庆幸 / 值得慶幸] auspicious; worth celebrating; worthy of congratulations
腋生[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, 腋生] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem
小白菜[xiǎo bái cài, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 小白菜] bak choy; Brassica chinensis
基底动脉[jī dǐ dòng mài, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, 基底动脉 / 基底動脈] basilar artery (central artery of the brain)
伯德雷恩图书馆[bó dé léi ēn tú shū guǎn, ㄅㄛˊ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄣ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, 伯德雷恩图书馆 / 伯德雷恩圖書館] Bodleian Library (Oxford)
勇猛[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, 勇猛] bold and powerful; brave and fierce
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀里 / 懷裡] embrace; bosom
乳罩[rǔ zhào, ㄖㄨˇ ㄓㄠˋ, 乳罩] bra
人才外流[rén cái wài liú, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, 人才外流] brain drain
伯拉第斯拉瓦[Bó lā dì sī lā wǎ, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄉㄧˋ ㄙ ㄌㄚ ㄨㄚˇ, 伯拉第斯拉瓦] Bratislava (capital of Slovakia)
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, 布兰森 / 佈蘭森] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin
分店[fēn diàn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˋ, 分店] branch (of a chain store); annex
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide

bra ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
アーカイブライブラリ[, a-kaiburaiburari] (n) {comp} archive library
アーマチュアブレーキ[, a-machuabure-ki] (n) armature brake
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei
アグーチ[, agu-chi] (n) Brazilian agouti (Dasyprocta leporina)
アスプ[, asupu] (n) (See エジプトコブラ) Egyptian cobra; asp (Naja haje)
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa
アディダス[, adeidasu] (n) Adidas (brand name)
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork
アナトリア語派[アナトリアごは, anatoria goha] (n) Anatolian (branch of languages)
アブラカダブラ[, aburakadabura] (int) abracadabra
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants)
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings)
アメリカ貘;アメリカ獏[アメリカばく;アメリカバク, amerika baku ; amerikabaku] (n) (uk) Brazilian tapir; lowland tapir (Tapir tapirus)
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
アルバニア語派[アルバニアごは, arubania goha] (n) Albanian (branch of languages)
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages)
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket
アンチロックブレーキシステム[, anchirokkubure-kishisutemu] (n) anti-lock brake system
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly
いけしゃあしゃあ[, ikeshaashaa] (adv,adv-to) brazenly
イタリック語派[イタリックごは, itarikku goha] (n) Italic (branch of languages)
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant)
イラン語[イランご, iran go] (n) Iranian (any member language of the Iranian language branch, esp. Farsi)
イラン語派[イランごは, iran goha] (n) Iranian (branch of languages)
インドコブラ[, indokobura] (n) Indian cobra; spectacled cobra; Asian cobra (Naja naja)
インドネシア語派[インドネシアごは, indoneshia goha] (n) Indonesian (branch of languages)
ヴィブラホン[, viburahon] (n) vibraphone; vibes
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei
エアブレーキ[, eabure-ki] (n) air brake
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868
エジプトコブラ[, ejiputokobura] (n) Egyptian cobra (from Egypt cobra); asp (Naja haje)
エンジンブレーキ[, enjinbure-ki] (n) engine brake
オードビ[, o-dobi] (n) brandy (fre
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name)
オイルブレーキ[, oirubure-ki] (n) oil brake
オキシフル[, okishifuru] (n) (See オキシドール) Oxyfull (Japanese brand of hydrogen peroxide)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs)
サブレンジ[さぶれんじ, saburenji] subrange
システムライブラリ[しすてむらいぶらり, shisutemuraiburari] system library
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket
テープライブラリ[てーぷらいぶらり, te-puraiburari] tape library
トランザクション分枝[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library
ブール代数[ブールだいすう, bu-ru daisuu] Boolean algebra
フィルムライブラリ[ふぃるむらいぶらり, firumuraiburari] film library
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA)
ブランチ[ぶらんち, buranchi] branch
ブランド名[ブランドめい, burando mei] brand name
プログラムライブラリ[ぷろぐらむらいぶらり, puroguramuraiburari] program library
ライブラリ[らいぶらり, raiburari] library
ライブラリー関数[ライブラリーかんすう, raiburari-kansuu] library function
ライブラリアン[らいぶらりあん, raiburarian] librarian
ライブラリケース[らいぶらりけーす, raiburarike-su] library case
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({})
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces
代数[だいすう, daisuu] algebra
代数演算子[だいすうえんざんし, daisuuenzanshi] algebraic operator
代数理論[だいすうりろん, daisuuriron] algebraic theory
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library
分局[ぶんきょく, bunkyoku] local office, branch office
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching
分岐構成体[ぶんぎこうせいたい, bungikouseitai] branch construct
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace (})
右大括弧[みぎだいかっこ, migidaikakko] closing bracket (])
商標名[しょうひょうめい, shouhyoumei] brand name
図書館学[としょかんがく, toshokangaku] library science
大かっこ[だいかっこ, daikakko] brackets ([])
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library
寄託図書館[きたくとしょかん, kitakutoshokan] deposit library
専門図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] special library
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace

bra ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรา[n.] (brā) EN: bra FR: soutien-gorge [m]
ชุดชั้นใน[n. exp.] (chut chan n) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ยกทรง[n.] (yoksong) EN: brassiere ; bra ; camisole ; uplift FR: soutien-gorge [m] ; brassière [f] (vx)
อาหารสมอง[n. exp.] (āhān samøng) EN: brain food ; intellectually stimulating FR:
ไอ้ชาติหมา[n. exp.] (ai chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
อักษรเบรล[n. exp.] (aksøn brēn) EN: Braille FR: braille [m]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal FR:
อันตพีชคณิต[n. exp.] (antaphīchak) EN: finite algebra FR:
อนุพงศ์[n.] (anuphong) EN: collateral branch of a family FR:
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อับราฮัม[n. prop.] (Aprāham) EN: Abraham FR:
อับราฮัม[n. prop.] (Aprāham) EN: Abraham FR:
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Apraham Lin) EN: Abraham Lincoln FR: Abraham Lincoln
อรูปภพ[n.] (arūppaphop) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อรูปภูมิ[n.] (arūppaphūmi) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement
อัศจรรย์ใจ[adj.] (atsajan jai) EN: amazed ; impressed ; astonished ; astounded ; incredulous FR: émerveillé ; les bras lui en sont tombés
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility ; shoulder responsibility ; be burdened (with) FR: avoir sur les bras
ใบไม้[n.] (baimāi) EN: Harmand's sole ; Brachirus harmandi FR: Brachirus harmandi
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites ; small two-faced drum FR: petit tambour brahmanique [m]
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation FR: résonner ; retentir ; célébrer
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; illustre ; réputé
บรรณารักษ์[n.] (bannārak) EN: librarian FR: bibliothécaire [m, f]
บรรณารักษ์ห้องสมุด[n. exp.] (bannārak hǿ) EN: librarian FR: bibliothécaire [m, f]
บรรณารักษศาสตร์[n.] (bannāraksas) EN: library science FR: bibliothéconomie [f]
บรั่นดี[n.] (barandī) EN: brandy FR: cognac [m] ; eau de vie [m] ; brandy [m]
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsam) EN: library ticket ; borrower's ticket FR: carte de lecteur [m]
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together FR: souder ; braser
บัดกรีทองเหลือง[v. exp.] (batkrī thøn) EN: braze FR:
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkh) EN: the five Brahmins whom Buddha converted FR:
บิ๊กบราเธอร์[n. prop.] (Bik Brāthoē) EN: Big Brother FR:
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan FR: ventiler ; brasser l'air
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
บองหลา[n.] (bønglā) EN: king cobra ; Ophiophagus hannah FR: Ophiophagus hannah
โบสถ์พราหมณ์[n. exp.] (bōt Phrām ) EN: Brahmin temple FR:
บราเดอร์[TM] (Brādoē ) EN: Brother [TM] FR: Brother [TM]
แบร่[X] (braē) EN: FR: tirer la langue
แบรนด์[n.] (braēn) EN: brand FR: marque [f]

bra ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Still-BH {m}nursing bra
Abrakadabra {n}abracadabra
Abraum {m}; Abraumhalde
Schleifmittel {n} [techn.]abradant; abrading medium
abreibend {adj}abradant
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Abriebprüfmaschine {f}abrasion tester
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
Scheuerfestigkeit {f}abrasion resistance
Streifenprüfmaschine {f}abrasion test machine
Uferabrasion {f}abrasion of river banks
Schleifscheibe {f}abrasive wheel
Schleifstein {m}abrasive block
Abrieb {m}abrasion; wear
Abriebfähigkeit {f}abrasiveness
Abwanderung {f} von hochqualifizierten Arbeitskräftenbrain drain
Altersgruppe {f}age group; age bracket
aggressiv; scharf; harsch {adj}abrasive
Druckbremse {f}air brake
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Algebra {f} [math.] | Boolesche Algebra
algebraisch; mathematisch {adj} [math.] | algebraische Zahl
algebraisch {adv}algebraically
Matrizenalgebra {f}algebra of matrices
Mengenalgebra {f} [math.]algebra of sets
Vorzeichen {n}algebraic sign
Allokationsabteilung {f}allocation branch
Amber {m}; Ambra
Amazonasente {f} [ornith.]Brazilian Teal
Anambraastrild {m} [ornith.]Anambra Waxbill
Andeutung {f}adumbration
Armschiene {f}bracers
Armschutz {m}bracer
Brandstifter {m}; Brandstifterin
Rücktrittbremse {f}backpedal brake; coaster brake
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted
Bedarfsartikel {m}; Gebrauchsgegenstand
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Beratergruppe {f}brain trust
Bibliotheksausbildung {f}library education

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bra
Back to top