ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brassiere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brassiere*, -brassiere-

brassiere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brassiere (n.) เสื้อยกทรง See also: ยกทรง, เสื้อชั้นใน Syn. bra
English-Thai: HOPE Dictionary
brassiere(บระเซียร์') n. ยกทรงสตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brassiere Distributionอาการชาของผิวหนังตามบริเวณระดับหน้าอก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกทรง (n.) brassiere See also: bra, underwear, camisole, uplift Syn. เสื้อยกทรง, เสื้อชั้นใน
เสื้อยกทรง (n.) brassiere See also: bra Syn. ยกทรง, ชั้นใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently there's some new type of brassiere or something.เห็นได้ชัดเจนชุดชั้นในรูปแบบใหม่ๆ หรืออะไรบางอย่าง
If the brassiere incorporated some kind of point at the nipple it would solve that.ถ้าเสื้อยกทรงมีส่วนที่แหลมออกมา ตรงยอดอกพอดี ก็จะแก้ปัญหาได้
She was down to her panties and brassiere.เธอถอดจนเหลือกางเกงในกับบราเซีย

brassiere ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸罩[xiōng zhào, ㄒㄩㄥ ㄓㄠˋ, 胸罩] brassiere (underwear); bra
[mò, ㄇㄛˋ, 抹] girdle; brassiere; to plaster

brassiere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カップ[, kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P)
ブラジャー[, buraja-] (n) bra; brassiere; (P)

brassiere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บราเซียร์[n.] (brāsīa) EN: brassiere FR: brassière [f]
ชุดชั้นใน[n. exp.] (chut chan n) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
เสื้อยกทรง[n. exp.] (seūa yokson) EN: brassiere FR:
ยกทรง[n.] (yoksong) EN: brassiere ; bra ; camisole ; uplift FR: soutien-gorge [m] ; brassière [f] (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brassiere
Back to top