ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reecho

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reecho*, -reecho-

reecho ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reecho (vi.) สะท้อนกลับ
reecho (vt.) สะท้อนกลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
reecho(รีเอค'โค) vi. สะท้อนกลับ,ดังสะท้อน,
English-Thai: Nontri Dictionary
reecho(n) ความก้อง,การสะท้อนกลับ,เสียงสะท้อน

reecho ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; roar ; thunder ; roll ; boom FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reecho
Back to top