ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

presuppose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *presuppose*, -presuppose-

presuppose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presuppose (vt.) สันนิษฐาน See also: เชื่อว่าจะเป็นไปได้ (โดยยังไม่ได้รับการพิสูจน์) Syn. presume, suppose
presupposed (adj.) ซึ่งเชื่อว่าเป็นไปได้ Syn. assumed, hypothetical
English-Thai: HOPE Dictionary
presuppose(พรีซัพโพซ') vt. สมมุติล่วงหน้า,คาดคะเนล่วงหน้า,สันนิษฐาน,ส่อ., See also: presupposition n.
English-Thai: Nontri Dictionary
presuppose(vt) สมมุติเอา,แสดง,คาดคะเนล่วงหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Presupposed to meet a guy by the name of Clay.กะว่าจะมาเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อเคลย์

presuppose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า presuppose
Back to top