ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lordly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lordly*, -lordly-

lordly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lordly (adj.) ซึ่งมีลักษณะของขุนนาง
lordly (adj.) สง่าผ่าเผย See also: สง่า Syn. majestic, regal, dignified, noble, lofty
lordly (adj.) หยิ่งยโส See also: ยโส, วางก้าม, จองหอง, ถือตัว Syn. haughty, arrogant, overbearing, domineering Ops. meek
lordly (adv.) อย่างมีลักษณะของขุนนาง
English-Thai: HOPE Dictionary
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty,insolent
English-Thai: Nontri Dictionary
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm well versed in your lordly ways, and I'm ready to meet the queen, which I also watched on DVD, B.T.W.งั้นผมก็เป็นอัศวินของคุณ และในตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะพบกับราชินีแล้ว ไม่เป็นไร ฉันดูใน ดีวีดี เอาก็ได้

lordly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有气派[yǒu qì pài, ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄆㄞˋ, 有气派 / 有氣派] lordly

lordly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
殿様風[とのさまふう, tonosamafuu] (n) lordly air
誇り高い[ほこりたかい, hokoritakai] (adj-i) proud; lordly

lordly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะนงศักดิ์[adj.] (thanongsak) EN: lordly ; haughty FR:
ถือยศ[adj.] (theūyot) EN: lordly ; self-important FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lordly
Back to top