ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overbearing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overbearing*, -overbearing-

overbearing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overbearing (adj.) ช่างเจ้ากี้เจ้าการ See also: ที่ชอบบังคับ Syn. domineering, bossy
English-Thai: HOPE Dictionary
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
overbearing(adj) กดขี่,ยกตนข่มท่าน,เอาแต่ใจ,ครอบงำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know you hate me, but this isn't me being some overbearing bitch.ฉันรู้ว่าเธอดเกลียดฉัน แต่นี่ฉันไม่ใช่ คนช่างเจ้ากี้เจ้าการ
Merely a formality to appease your overbearing parents.เพียงพิธีที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่เธอ
And overbearing parents, Overbooked schedules...มีพ่อแม่เจ้ากี้เจ้าการ
He's overbearing and untrusting, and I'm evaluating the future of our relationship.เขาประคับประคองฉัน มากไปและยังไม่เชื่อใจอีก และฉันประเมินอนาคต ของความสัมพันธ์ของเราแล้ว
You have a membership to the Einstein Museum and an overbearing obsession with facial symmetry.เธอเป็นสมาชิก พิพิธภัณฑ์ไอน์สไตน์ และความหยิ่งยโส ด้วยใบหน้าที่ได้สัดส่วน
But we are cut from the same cloth-- overbearing mother, absent father, the weight of a thousand expectations.แต่เราตัดชุดมาจากที่เดียวกัน แม่จอมเจ้ากี้เจ้าการ.. พ่อที่ไม่มางานแต่ง
You're overbearing and rude, and I want my key and my baby back.คุณเอาแต่ใจ และโฉ่งฉ่าง และฉันต้องการกุญแจฉัน และเด็กของฉันคืน
He wants to please the overbearing father figure but resents the lack of reciprocated affection.เราต้องการจูเลียส ซีซ่าร์ นโปเลียน
Overbearing stage mom?แม่ยกที่เจ้ากี้เจ้าการ?
And whatever you do, do not appear overbearing.ไม่ว่าลูกกำลังทำอะไรกันอยู่ อย่าทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการนะ
All you do is accuse me of being overbearing.คุณก็ดีแต่โทษชั้น ว่าเลี้ยงเค้าไม่ดี
Very overbearing.หยิ่งยโสมาก เมอร์ลิน!

overbearing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, 不亢不卑] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, 咄咄逼人] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious
[ào, ㄠˋ, 傲] proud; overbearing; insolent; arrogant
[kàng, ㄎㄤˋ, 亢] overbearing; surname Kang; one of 28 constellations
不卑不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, 不卑不亢] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious
盛气凌人[shèng qì líng rén, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 盛气凌人 / 盛氣凌人] overbearing; arrogant bully
傲自[ào zì, ㄠˋ ㄗˋ, 傲自] pride; overbearing

overbearing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人も無げ;人もなげ[ひともなげ, hitomonage] (adj-na,adj-no) arrogant; insolent; overbearing
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing
威圧的[いあつてき, iatsuteki] (adj-na) coercive; overbearing
居丈高;威丈高[いたけだか, itakedaka] (adj-na,n) high-handed; overbearing
嵩にかかる;嵩に懸かる;笠にかかる(iK);笠に懸かる(iK)[かさにかかる, kasanikakaru] (exp,v5r) (uk) to be highhanded; to be arrogant; to be overbearing
暴慢[ぼうまん, bouman] (adj-na,n) ill-mannered; overbearing
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
強引[ごういん, gouin] (adj-na,n) overbearing; coercive; pushy; forcible; high-handed; (P)
腰高[こしだか, koshidaka] (adj-na,n) overbearing; unstable wrestling stance

overbearing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud ; condescending FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty ; cheeky FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
กร่าง[adj.] (krāng) EN: arrogant ; overbearing ; cocky FR: arrogant
วางก้าม[adj.] (wāngkām) EN: overbearing ; insolent FR: arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overbearing
Back to top