ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

denounce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *denounce*, -denounce-

denounce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
denounce (vt.) บอกเลิก (คำทางการ) See also: ยกเลิก, ล้มเลิก, ประกาศเลิก, เลิกสัญญา
denounce (vt.) ประณาม See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา Syn. criticize, condemn, impeach Ops. compliment, praise
denounce for (phrv.) ประณาม See also: ต่อว่า
denouncement (n.) ความไม่เห็นด้วย See also: อย่างไม่เห็นชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
English-Thai: Nontri Dictionary
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราหน้า (v.) denounce See also: accuse, insult, defy, despise Syn. หมายหน้า, หยามหน้า, สบประมาท
หมายหน้า (v.) denounce See also: accuse, insult, defy, despise Syn. หยามหน้า, สบประมาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you denounce me to the police, you will also be exposed and humiliated.ถ้าคุณบอกเรื่องของผมให้ตำรวจ คุณเองก็ยังจะอับอายและขายหน้า
I could denounce your unseemly party.ฉันจะยกเลิกปาร์ตี้ที่ ไม่สมควรของเธอ
I denounce him and attaint him.ข้าขอยกเลิก และเพิกถอนอภิสิทธิ์ทั้งหลาย
Someone who didn't like him denounced him as a rebel spy.อาจจะคนที่ไม่ชอบเขา แล้วใส่ร้ายว่าเป็นสาย
But don't you have a denouncement to attend?แต่เธอไม่มีงานสำคัญต้องไปร่วมหรอกหรือ
John denounced my mother's remarriage to my uncle, the king.จอห์นได้เลิกล้มการแต่งงานของแม่กับลุง ผู้เป็นราชา
Besides, the Pope has denounced gay marriage.นอกจากนี้ พระสันตะปาปา ได้ประณามการแต่งงานของพวกเกย์
In 2000, church leaders reversed their 1965 denouncement of Katherine, and restained her as a saint.ในปี 2000 ผู้นำคริสตจักรกลับ 1965 การบอกเลิกของแคทเธอรีและ restained เธอเป็นนักบุญ
In Moscow, the party denounces someone every day.ในมอสโค พรรครัฐบาล ประณามใครสักคนทุก ๆ วัน

denounce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, 吆喝] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans
控诉[kòng sù, ㄎㄨㄥˋ ㄙㄨˋ, 控诉 / 控訴] accuse; denounce
贬斥[biǎn chì, ㄅㄧㄢˇ ㄔˋ, 贬斥 / 貶斥] demote; denounce
公开指责[gōng kāi zhǐ zé, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓˇ ㄗㄜˊ, 公开指责 / 公開指責] denounce
谴责[qiǎn zé, ㄑㄧㄢˇ ㄗㄜˊ, 谴责 / 譴責] denounce; condemn; criticize

denounce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
非を鳴らす[ひをならす, hiwonarasu] (exp,v5s) to cry against; to denounce publicly
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court
吊上げ;吊し上げ;吊るし上げ;つるし上げ[つるしあげ, tsurushiage] (n) (1) hung up; hoist; (2) denounced; severely criticised; kangaroo court
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others

denounce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
แช่งด่า[v. exp.] (chaeng dā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize FR:
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict FR: accuser ; charger
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า denounce
Back to top