ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a*, -a-

a ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
A (n.) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a (n.) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a (prf.) ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
a (prf.) ของ
a (prf.) บน
a (prf.) จาก
a (prf.) ไปยัง See also: ไปสู่
a (prf.) ออก
a (prf.) ไม่ (ย่อมาจาก an-) See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
a bit (n.) จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. small amount
a bit (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a little, any
a bun in the oven (sl.) ท้อง See also: ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง Syn. bun in the oven
A cashpoint machine (sl.) ตู้เอทีเอ็ม Syn. ATM
a clumsy person (n.) คนที่งุ่มง่าม
a college servant (n.) คนรับใช้ชายในมหาวิทยาลัย
a curse on! (int.) คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน Syn. confound on!
a curse on! (n.) ผู้เล่นหมากรุก Syn. confound on!
a few (adj.) เล็กน้อย Syn. a little, a bit, any
a few (pron.) บางส่วน Syn. any, more or less
a great amount (adv.) มาก (จำนวน, ปริมาณ, ระดับ) See also: เป็นอันมาก
a group of ten (n.) กลุ่มที่ประกอบด้วยสิบ Syn. 10
a landing-place (n.) ทางลงสู่แม่น้ำ See also: บันไดที่ทอดลงสู่แม่น้ำ Syn. ghuat
a large amount of (n.) จำนวนมาก Syn. many
a large group of insects (n.) ฝูงแมลง See also: ฝูงผึ้ง
a little (adj.) บ้าง Syn. some, part of
a little (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a bit, any
a lot (n.) ปริมาณมาก See also: จำนวนมาก Syn. great amount, full amount, whole
a lot of water has passed under the bridge (idm.) มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย
a moment (n.) ชั่วเวลาประเดี๋ยว See also: อึดใจเดียว, ชั่วครู่เดียว Syn. instant
A monkey’s (sl.) ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ) See also: ไม่แคร์, ไม่ใส่ใจ Syn. a monkey’s chuff, Don’t give a monkey’s
a monkey’s chuff (sl.) ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ) See also: ไม่แคร์, ไม่ใส่ใจ Syn. a monkey’s, don’t give a monkey’s chuff
a narrow escape (n.) การหลบหนีจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิด (คำไม่เป็นทางการ) See also: การรอดอย่างหวุดหวิด
a number of (adj.) ซึ่งแสดงจำนวนซึ่งมากกว่าหนึ่ง See also: ซึ่งแสดงความเป็นพหูพจน์ Syn. abundant, few
a posteriori (adj.) จากผลไปสู่เหตุ
a right one (sl.) คนงี่เง่า Syn. right one
a short time (n.) ช่วงเวลาสั้นๆ
a symmetry (n.) ความไม่ได้สัดส่วน See also: ความไม่เท่ากัน, ความไม่สมมาตร, ความไม่สมดุล Syn. disparity
a tremble (adj.) เดินโซเซ (ด้วยความชรา) See also: เดินยักแย่ยักยัน, เดินตัวสั่นงันงก Syn. shaky
a verse of poetry (n.) โคลงบรรทัดหนึ่ง See also: บาทหนึ่งของโคลง
A watched pot never boils (idm.) ยิ่งคอยก็ยิ่งช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
a terre(อะเทอ') fr. บนพื้น (on the ground)
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
a wavesabbr. atrial contraction waves
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
a.หมายถึง Absolute, Academy, acre, acres, America, American, angstrom unit, year, anonymous, before
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา)
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีฬาสมัครเล่น)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a. c. p.abbr. American College of Physicians
a. d. c.abbr. aide-de-camp
a. e. and p.abbr. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
a. f.abbr. Air Force, Anglo-French, audio frequency
a. f. a. m.abbr. Ancient Free and Accepted Masons
a. g.abbr. Adjutant general, Attorney General
a. i. a.abbr. American Institute of Architects
a. of f.abbr. Admiral of the Fleet จอมพลเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
abacus(n) ลูกคิด
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbess(n) หัวหน้านางชี
abbey(n) วัด,โบสถ์
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abdomen(n) ท้อง
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
abeam(adv) ตามขวางเรือ
abed(adv) อยู่บนเตียง
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abide(vi) อาศัยอยู่
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
abloom(adj) บานสะพรั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
A 1ชั้น ๑, ชั้นเยี่ยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a deux crayonภาพถ่านแท่งทวิรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a fortiori (L.)ยิ่งกว่านั้น, ยิ่งขึ้นอีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
A horizonชั้นเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a posterioriหลังประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a prioriก่อนประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
A.C. welding generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมกระแสสลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
A.M. (arithmetic mean)เอเอ็ม (มัชฌิมเลขคณิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic average] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
A.P. (arithmetic progression)เอพี (การก้าวหน้าเลขคณิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aaอาอา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ab agendo (L.)ไม่สามารถที่จะกระทำการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab initio (L.)ตั้งแต่ต้น, แต่เริ่มแรก, แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abacterialไร้แบคทีเรีย, ไร้บัคเตรี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abacusแป้นหัวเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abasiaภาวะเดินไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abattoir (Fr.)โรงฆ่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abaxialไกลแกน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Abbe refractometerมาตรดรรชนีหักเหแอบเบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abbreviated dialingการต่อเลขหมายย่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ABC artศิลปะเบื้องต้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ABDC (after bottom dead center)เอบีดีซี (หลังศูนย์ตายล่าง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abdicationการสละราชสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomenท้อง, ส่วนท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal-ท้อง, -ส่วนท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abducent nerveประสาทแอบดิวเซนต์, ประสาทสมองเส้นที่ ๖ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abduct๑. กาง๒. (จักษุ.) กลอกออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abductionการกางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Abel's inequalityอสมการอาเบล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abelian groupอาบีเลียนกรุป [มีความหมายเหมือนกับ commutative group] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant goiter; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aแอมแปร์, สัญลักษณ์หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
a.c.เอซี, ดู alternating current [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abacusลูกคิด [TU Subject Heading]
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย์]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abattoirsโรงฆ่าสัตว์ [การแพทย์]
Abbreviationsอักษรย่อ [TU Subject Heading]
Abdminal Nodeต่อมน้ำเหลืองในท้อง [การแพทย์]
Abdomenท้อง [TU Subject Heading]
Abdominal Areaพื้นที่บริเวณท้อง [การแพทย์]
Abdominal Crampsปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวณท้องจากตะคริว, ปวดท้อง [การแพทย์]
Abdominal Distensionท้องอืด [การแพทย์]
Abducens Nerveประสาทสมองเส้นที่ 6, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทที่ 6, ประสาทแอบดูเซนส์, ประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทสมองส่วนที่ 6, ประสาทสมองที่หก [การแพทย์]
Abductกลอกไปทางด้านข้าง, การอ้าแขนขึ้น [การแพทย์]
Abductionการลักพา [TU Subject Heading]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Abel Catalogueบัญชีเอเบลล์ [ดาราศาสตร์]
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบีเลียน, กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aberrantอะเบอแรนท์ [การแพทย์]
Aberrationความคลาด [ดาราศาสตร์]
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]
Abilityความสามารถ [TU Subject Heading]
Abnormalความผิดปกติ [การแพทย์]
ABO Blood Groupหมู่เลือดเอบีโอ [การแพทย์]
Aboriginesชนชาวอะบอริจีนส์ [การแพทย์]
Abortยกเลิกสั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
Abortifacient Drugsยาทำแท้ง [การแพทย์]
Abortionการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร [การแพทย์]
Abortion, Legalisedทำแท้งถูกต้องตามกฏหมาย [การแพทย์]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Abrasiveขัดถู [การแพทย์]
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]
ABS เอบีเอส alkyl benzene sulfonate (เอบีเอส ) หมายถึง สารที่ใช้ในการผลิตสารซักฟอก ย่อยสลายในแบบชีววิทยาได้ยาก [สิ่งแวดล้อม]
Abscessฝี, ฝีหนอง, ฝีธรรมดา, ตุ่มฝี, โพรงหนอง [การแพทย์]
Abscess, Scleralฝีของผนังลูกตา [การแพทย์]
Abscissaแอบซิสซา, แกนนอน [การแพทย์]
Absence without leaveการหนีทหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
determinative (n.) คำบ่งชี้ (เช่น a หรือ the) ซึ่งใช้นำหน้าคำนาม
determiner (n.) คำบ่งชี้ (เช่น a หรือ the) ซึ่งใช้นำหน้าคำนาม Syn. determinative
gotta (vi.) คำที่มาจากวลี have got to หรือ have got a (คำไม่เป็นทางการ)
O level (n.) การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
so-and-so (sl.) คำเรียกเพื่อเลี่ยงที่จะเรียกว่า son of a bitch
ก็ (conj.) as a result See also: subsequently
กงเกวียน (n.) wheels of a cart Syn. ล้อเกวียน
กดกริ่ง (v.) ring a bell See also: press the button Syn. กดออด
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) silver genital-cover of a girl See also: cover, fig leaf Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง, ตับปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) a gold or silver genital cover of a girl Syn. จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง
กระซิกๆ (adv.) weepingly (without making a loud noise)
กระดอง (n.) shell of a tortoise See also: carapace
กระดานไฟ (n.) heat treatment board (after giving birth of a child)
กระตุก (v.) have a spasm See also: jerk, twitch, be affected by spasms Syn. ชักกระตุก
กระถด (v.) move back or out a little See also: move, shift Syn. ถอย, กระเถิบ, ขยับ
กระทำผิด (v.) make a mistake See also: do something wrong Syn. พลาด, พลั้งเผลอ, เผอเรอ, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, ทำชั่ว Ops. ทำถูก
กระทำผิด (v.) break a law See also: infract a law, infringe a law, break(the rule), commit an offence Syn. กระทำความผิด
กระทำผิดกฎหมาย (v.) break a law See also: infract a law, infringe a law, break(the rule), commit an offence Syn. กระทำผิด, กระทำความผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
Let's take a break for a few minutesมาพักกันสักสองสามนาทีเถอะ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
It was a mistakeมันเป็นความผิดพลาด
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
Is this man a good enough friend?ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
It's a private matterมันเป็นเรื่องส่วนตัว
I have a little problemฉันมีปัญหานิดหน่อย
Don't make a moveอย่าเคลื่อนไหวนะ
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
Don't say a word to anyoneอย่าพูดอะไรกับใคร
I'm a little lateฉันสายนิดหน่อย
She is obviously a busy womanเธอเป็นผู้หญิงที่มีธุระยุ่งอย่างเห็นได้ชัด
He called me about a half hour agoเขาโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
He is indeed a dangerous manเขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
Let's take a walk, shall we?ไปเดินเล่นกันดีไหม
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
No, I'm a single sonไม่ ฉันเป็นลูกชายคนเดียว
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
Yes, I like it a great dealใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
He knows how to ride a bikeเขาทราบวิธีขับมอเตอร์ไซต์
He wanted to find a jobเขาต้องการหางานทำ
I bought a blue car todayวันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
I drive a blue car to workฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
It is a good job to start withมันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
They live together in a big houseพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But hold, a lovely maid I see.แต่ถือเป็นแม่บ้านที่น่ารักที่ฉัน เห็น
We are standing bу a wishing wellเรากำลังยืนอยู่ด้วยกันที่ต้องการ
Make a wish into the wellทำให้ความปรารถนาเข้ากัน
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ
Just like a doll's house.เช่นเดียวกับบ้านตุ๊กตาของ
What a cute little chair!อะไรเก้าอี้เล็ก ๆ น้อย ๆ น่ารัก!
A pickaxe. A stocking, too!อีเต้อ ถุงเท้ายาวเกินไป!
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี

a ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 一句] a line of verse; a sentence
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 基本要求] a basic requirement; prerequisites
提篮[tí lán, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ, 提篮 / 提籃] a basket
提篮儿[tí lán r, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ ㄖ˙, 提篮儿 / 提籃兒] a basket
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
背篓[bēi lǒu, ㄅㄟ ㄌㄡˇ, 背篓 / 背簍] a basket carried on the back
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, 匾额 / 匾額] a horizontal inscribed board
大地主[dà dì zhǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 大地主] a large landowner
大数[dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, 大数 / 大數] a large number
套索[tào suǒ, ㄊㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 套索] a lasso
套绳[tào shéng, ㄊㄠˋ ㄕㄥˊ, 套绳 / 套繩] a lasso
山泥倾泻[shān ní qīng xiè, ㄕㄢ ㄋㄧˊ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ, 山泥倾泻 / 山泥傾瀉] a landslide
感遇诗[gǎn yù shī, ㄍㄢˇ ㄩˋ ㄕ, 感遇诗 / 感遇詩] a lament (poem)
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 戛] a lance; standing alone
[jǐ, ㄐㄧˇ, 戟] a lance with two points
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 戣] a lance
兰室[lán shì, ㄌㄢˊ ㄕˋ, 兰室 / 蘭室] a lady's room (honorific)
个展[gè zhǎn, ㄍㄜˋ ㄓㄢˇ, 个展 / 個展] a one-person exhibition
先验[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, 先验 / 先驗] a priori and a posteriori (philosophy)
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, 交变 / 交變] half-period of a wave motion; alternation
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 能彀] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够
百儿八十[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, 百儿八十 / 百兒八十] about a hundred; a hundred or so
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
精神恍惚[jīng shén huǎng hū, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, 精神恍惚] absent-minded; in a trance
摄取[shè qǔ, ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ, 摄取 / 攝取] absorb (nutrition); take a photo
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 成就] accomplishment; success; attain a result; achievement
指控[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, 指控] accusation; a (criminal) charge; to accuse
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
出面[chū miàn, ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ, 出面] act in a (official or personal) capacity
超距作用[chāo jù zuò yòng, ㄔㄠ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 超距作用] action at a distance (e.g. gravitational force)
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
教民[jiào mín, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ, 教民] adherent to a religion; convert
寄名[jì míng, ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 寄名] adopted name; to take a name (of one's adoptive family)

a ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.)
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children
ACL[エーシーエル, e-shi-eru] (n) {comp} ACL
ACM[エーシーエム, e-shi-emu] (n) {comp} ACM
ACOS[エーコス, e-kosu] (n) {comp} ACOS
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS
AD;A.D.[エーディー, e-dei-] (n) AD (Anno Domini)
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc.
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP)
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office
AOL[エーオーエル, e-o-eru] (n) {comp} AOL
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video)
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.)
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system)
カラム[からむ, karamu] column (of a file)
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber)
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber)
ショート[しょーと, sho-to] short (vs) (e.g. a circuit)
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector
セット[せっと, setto] set (vs) (e.g. a counter)
ソリューション[そりゅーしょん, soryu-shon] solution (to a problem)
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] tagged (as in a tagged cell)
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.)
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction
バックボーン[ばっくぼーん, bakkubo-n] backbone (of a network)
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection)
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.)
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs)
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
モデル化[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs)
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] lighting of a lamp (LED)
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser)
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol)
仮数[かすう, kasuu] mantissa (e.g. of a logarithm)
使用距離[しようきょり, shiyoukyori] usable distance (of a fiber)
修正時間[すうせいじかん, suuseijikan] modification time (of a file, e.g.)
先頭位置[せんとういち, sentouichi] lead position, first position (in a string)
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line)
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix)
再投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs)
凡例[はんれい, hanrei] legend (for a graph, map, diagram)
切りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
副プログラムの分身[ふくプログラムのぶんしん, fuku puroguramu nobunshin] instance of a subprogram
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link)
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link)
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori
授賞[じゅしょう, jushou] Thai: ได้รับรางวัล English: awarding a prize (vs)
撮る[とる, toru] Thai: ถ่ายรูป English: take a picture
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: เรื่องที่น่าสมเพช English: a pity
焦る[あせる, aseru] Thai: รีบร้อน English: to be in a hurry
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
近日[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
間違える[まちがえる, machigaeru] Thai: ดูผิด English: to make a mistake
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
アクセス[あくせす, akusesu] Thai: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย) English: access
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
あなた[あなた, anata] Thai: คุณ English: you
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
ある[ある, aru] Thai: มี
ある[ある, aru] Thai: อยู่
いぬ[いぬ, inu] Thai: สุนัข English: Dog
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] Thai: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต English: Internet
お化け[おばけ, obake] Thai: ผี
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
カード[かーど, ka-do] Thai: บัตร English: card
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
ゲーム[げーむ, ge-mu] Thai: เกม English: game
ござる[ござる, gozaru] Thai: มี(รูปสุภาพ)

a ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept FR: transgresser les règles
แอก[n.] (aēk) EN: yoke ; yoke of a plough FR:
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
แอมพลิจูดจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a complex number FR:
แอมพลิจูดของจุด[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a point FR:
แอมพลิจูดเส้นโค้ง[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a curve FR:
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบขวา[v. exp.] (aēp khwā) EN: FR: serrer à droite
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) EN: FR: regarder à la dérobée
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: food with a salty taste ; meat dish FR:
อาหารมื้อหนึ่ง[n. exp.] (āhān meū ne) EN: a meal FR: un repas
อาหารประเภทเนื้อสัตว์[n. exp.] (āhān praphē) EN: FR: plat à base de viande [m]
อาหารประเภทผัก[n. exp.] (āhān praphē) EN: FR: plat à base de légumes [m]
อาหารประเภทผลไม้[n. exp.] (āhān praphē) EN: FR: plat à base de fruits [m]
อาหารตา[n. exp.] (āhān tā) EN: a sight for sore eyes FR:
อาหารตามสั่ง[n. exp.] (āhān tām sa) EN: food to order FR: plats à la carte [mpl]
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough FR: tousser ; toussoter
ไอ้ชาติหมา[n. exp.] (ai chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
ไอ้ด่วน[X] (ai dūan) EN: have a leg disability FR:
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wā) EN: FR: glace à la vanille [f]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: cadaver for anatomical dissection FR: cadavre destiné à la dissection [m]
อาจริยวัตร[n.] (ājariyawat) EN: proper behavior toward teachers ; services due to a monk-teacher FR:
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition FR: se trouver dans un état grave
อากาศเลวร้าย[n. exp.] (ākāt lēorāi) EN: FR: un temps de chien ; un temps à ne pas mettre un chien dehors
อากาศไม่ดี[n. exp.] (ākāt mai dī) EN: FR: il fait mauvais ; un temps de chien ; un temps à ne pas mettre un chien dehors ; mauvais temps [m]
อาคารจอดรถ[n. exp.] (ākhān jøt r) EN: parking garage FR: parking à étages [m]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmātrāi) EN: have a great malice ; be vengeful ; intend evil FR:
อาครหายณี[n. prop.] (Ākhrahāyanī) EN: [name of a constellation] FR:
อาร์กิวเมนต์จำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (ākiumēn jam) EN: argument of a complex number FR:
อักโข[adj.] (akkhō) EN: plentiful ; many ; considerable ; a host of ; legion of FR:
อะโกโก้ = อะโกโก้[X] (akōkō) EN: go-go ; a go-go FR:
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อาละวาด[adj.] (ālawāt) EN: rampant ; in a rage FR:
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-aay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
อำ[v.] (am) EN: be possessed by a ghost while asleep FR:
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:

a ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine)
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course
Kreditvergabe {f}accommodation of a loan
Ankathete {f} [math.]adjacent (of a right-angled triangle)
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Ehrensache {f} | eine Ehrensacheaffair of honour | a point of honour
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person
Jahresabonnement {n}annual subscription; a year's subscription
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
Argusaugen {pl} | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk
Auftragserteilung {f}assignment of a mission
Patentübertragung {f}assignment of patent; transfer of a patent
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records
Baggersee {m}quarry pond (in a gravel pit)
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank
Bausubstanz {f}basic structure of a building
größte Breite {f} (eines Schiffes)beam (of a ship)
Bearbeiten {n} eines Dokumentsediting a document
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
verwirrt; irritiert {adj} | ein bisschen irritiert; ein wenig verwirrtbemused | a trifle bemused
Wechsel {m} | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill
Niete {f}; Los, das nichts gewinnt | eine Niete ziehenblank | to draw a blank
Hornsignal {n}blast on a horn
Trompetenstoß {m}blast on a trumpet
unverfroren; unverhohlen; offen {adj} | eine unverfrorene Lügeblatant | a blatant lie
Flamme {f} | in Flammen stehen | in Flammen stehendblaze | to be a blaze | to be ablaze
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.]
Blas {m} (eines Wals) [zool.]blow (of a whale); spout (of a whale)
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า a
Back to top