ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lord

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lord*, -lord-

lord ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lord (n.) ขุนนาง See also: สมาชิกของสภาขุนนาง Syn. nobleman
lord (n.) เจ้าของที่ดิน See also: เจ้าของคฤหาสน์, ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ
lord (n.) เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น See also: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว Syn. master, chief, ruler
lord (n.) ท่านลอร์ด (ใช้เรียกขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ระดับสูง)
lord (n.) บรรดาศักดิ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอังกฤษ
lord (n.) บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของพระในคริสตศาสนา
lord (n.) ผู้ทรงอิทธิพลในอาชีพ
Lord (n.) พระเยซูคริสต์ See also: พระผู้เป็นเจ้า Syn. Savior, Jesus Christ
lord (vi.) มีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ Syn. domineer
Lord Chancellor (n.) อธิบดีศาลสูงสุด Syn. Lord High Chancellor
Lord High Chancellor (n.) อธิบดีศาลสูงสุด Syn. Lord Chancellor
Lord Mayor (n.) นายกเทศมนตรี (ในประเทศอังกฤษ)
lord over (phrv.) บัญชา See also: สั่ง, บังคับให้ทำด้วยคำสั่ง Syn. queen over
lordly (adj.) ซึ่งมีลักษณะของขุนนาง
lordly (adj.) สง่าผ่าเผย See also: สง่า Syn. majestic, regal, dignified, noble, lofty
lordly (adj.) หยิ่งยโส See also: ยโส, วางก้าม, จองหอง, ถือตัว Syn. haughty, arrogant, overbearing, domineering Ops. meek
lordly (adv.) อย่างมีลักษณะของขุนนาง
lordosis (n.) หลังที่โค้งแอ่น See also: สันหลังที่โค้งแอ่น
lords (n.) ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง Syn. lordship
lordship (n.) ตำแหน่งหรือฐานะขุนนางชั้นลอร์ด
English-Thai: HOPE Dictionary
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
lord advocaten. อธิบดีกรมอัยการ
lord and mastern. นาย
lord chamberlainn. ขุนวัง,เสนาบดีกระทรวงวัง
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord high chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord mayorn. นายกเทศมนตรีเมืองใหญ่
lord's dayn. วันอาทิตย์
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty,insolent
lordship(ลอร์ด'ชิพ) n. ตำแหน่งหรือฐานะขุนนางชั้นลอร์ด,อำนาจและหน้าที่ของท่านลอร์ด,เขตการปกครองของท่านลอร์ด
English-Thai: Nontri Dictionary
Lord(n) ท่านลอร์ด,พระเจ้า,พระเยซูคริสต์
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
lordship(n) ตำแหน่งท่านลอร์ด,ความเป็นเจ้าของ,เขตการปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Lord Chamberlain๑. สมุหพระราชวัง๒. เลขาธิการพระราชวัง (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lord Chancellor; Lord High Chancellorประธานฝ่ายตุลาการอังกฤษ (เป็นประธานสภาขุนนางด้วย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lord High Chancellorประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lord Mayorนายกเทศมนตรี (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lordo-Scoliosisอาการโค้งคดของกระดูกสันหลัง, การโค้งคดของกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัณฑ์ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life
คันธกุฎี (n.) abode of Lord Buddha See also: resting-place of Buddha
ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life Syn. กัณฑ์ทศพร
พุทธประวัติ (n.) biography of Lord Buddha
มุนิกุญชร (n.) name of the lord Buddha See also: Buddha
เจ้าคุณ (n.) personal pronoun used for both the 2nd and 3rd person, referring to a Phya, or to a Lord Abbot of monastery
พระบรมศาสดา (n.) Lord Buddha Syn. พระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ (n.) Lord Buddha See also: Buddha Syn. พระพุทธเจ้า
พุทโธ (n.) Lord Buddha See also: the Buddha Syn. พระพุทธเจ้า
มารชิ (n.) Lord Buddha Syn. มารวิชิต, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า
มารชิ (n.) Lord Buddha Syn. มารวิชัย, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า
มารชิ (n.) Lord Buddha Syn. มารวิชัย, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า
มารชิ (n.) Lord Buddha Syn. มารวิชิต, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า
มารชิต (n.) Lord Buddha Syn. มารชิ, มารวิชัย, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า
มารชิต (n.) Lord Buddha Syn. มารชิ, มารวิชัย, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า
มารวิชัย (n.) Lord Buddha Syn. มารวิชิต, มารชิ, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า
มารวิชิต (n.) Lord Buddha Syn. มารชิ, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า
มารวิชิต (n.) Lord Buddha Syn. มารวิชิต, มารชิ, พระพุทธเจ้า
มารวิชิต (n.) Lord Buddha Syn. มารชิ, มารวิชัย, พระพุทธเจ้า
มารวิชิต (n.) Lord Buddha Syn. มารชิ, มารวิชัย, พระพุทธเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
May the Lord have mercy on his soul. Proceed.ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้
The Lord have mercy on your soul.ขอพระเจ้าเมตตาดวงวิญญาณแก
While I'm waiting for the Lord to remember me I Tuco Ramirez brother of Brother Ramirez will tell you something.ฉันจะไป แต่ระหว่างที่ฉันรอ ให้พระองค์ทรงจดจำฉัน... ...ฉัน ทูโค รามิเรซ น้องชายหลวงพ่อรามิเรซ... ...จะบอกบางอย่างให้นายรู้...
I'm appointing you Lord Admiral.ฉันแต่งตั้งคุณพลเรือเอกพระเจ้า
We'll get other instruments, Lord Mayor.เราจะได้รับเครื่องมืออื่น ๆ นายกเทศมนตรี
Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you.Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you.
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม
If you should see the Lord come Strolling in viewถ้าเธอเห็นพระเจ้าเดินผ่านมา
"He's got the whole world..." May the Lord bless and keep you.ขอบคุณครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
May the Lord always bless you and keep you. It's so good to see you.ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่

lord ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 以利亚敬 / 以利亞敬] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13
托尔金[Tuō ěr jīn, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 托尔金 / 托爾金] J.R.R. Tolkien (1892-1973), British philologist and author of fantasy fiction such as Lord of the Rings 魔戒
天主[Tiān Zhǔ, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ, 天主] Lord of Heaven; the Christian God; abbr. for 天主教, Catholicism
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 求怜经 / 求憐經] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us
托尔金[Tuō ěr j??n, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 托尔金 / 托爾金] J.R.R. Tolkien (1892-1973), British philologist and author of fantasy fiction such as Lord of the Rings 魔戒
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, 伏地魔] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels
勋爵[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, 勋爵 / 勳爵] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer
东君[Dōng jūn, ㄉㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 东君 / 東君] Lord of the East, the sun God of Chinese mythology
开尔文[Kāi ěr wén, ㄎㄞ ㄦˇ ㄨㄣˊ, 开尔文 / 開爾文] Lord Kelvin 1824-1907, British physicist (William Thomson); Kelvin (temperature scale)
魔戒[mó jiè, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, 魔戒] Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien 托爾金|托尔金
万户侯[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, 万户侯 / 萬戶侯] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles
主板[zhǔ bǎn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˇ, 主板] motherboard (computer) (lit. lord board)
梵天[Fàn tiān, ㄈㄢˋ ㄊㄧㄢ, 梵天] Nirvana (in Buddhist scripture); Lord Brahma (the Hindu Creator)
蒋桂战争[Jiǎng Guì zhàn zhēng, ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 蒋桂战争 / 蔣桂戰爭] confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, 家臣] counselor of king or feudal warlord; henchman
大名[Dà míng, ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ, 大名] Daming county in Hebei; Daimyo (Japanese feudal lord)
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 清史稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls
[dōng, ㄉㄨㄥ, 东 / 東] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, 诸侯 / 諸侯] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord
地主[dì zhǔ, ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 地主] landlord; land-owner
房主[fáng zhǔ, ㄈㄤˊ ㄓㄨˇ, 房主] landlord, house-owner
房东[fáng dōng, ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ, 房东 / 房東] landlord
主祷文[zhǔ dǎo wén, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄨㄣˊ, 主祷文 / 主禱文] Lord's Prayer
有气派[yǒu qì pài, ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄆㄞˋ, 有气派 / 有氣派] lordly
贵族[guì zú, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ, 贵族 / 貴族] lord; nobility; nobleman; noblewoman; aristocrat; aristocracy
贵族身份[guì zú shēn fèn, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄕㄣ ㄈㄣˋ, 贵族身份 / 貴族身份] lordship
吃大户[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, 吃大户 / 吃大戶] mass seizure of food from landlords during famines before liberation
[jūn, ㄐㄩㄣ, 君] monarch; lord; gentleman; ruler
店家[diàn jiā, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 店家] proprietor of a shop or restaurant; landlord
富户[fù hù, ㄈㄨˋ ㄏㄨˋ, 富户 / 富戶] rich family; large landlord
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
二地主[èr dì zhǔ, ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 二地主] sublandlord; tenant who sublets
二房东[èr fáng dōng, ㄦˋ ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ, 二房东 / 二房東] sublandlord; tenant who sublets
二次革命[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 二次革命] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords

lord ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii)
ロードハウ・アイランド・バタフライフィッシュ[, ro-dohau . airando . batafuraifisshu] (n) Lord Howe Island butterflyfish (Amphichaetodon howensis)
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] (n) the lord of creation; man; mankind
[ぬし, nushi] (n,adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる,主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P)
主従[しゅうじゅう;しゅじゅう, shuujuu ; shujuu] (n) master and servant; lord and retainer; employer and employee
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation
内大臣[ないだいじん;うちのおとど(ok);うちのおおまえつぎみ(ok);うちのおおおみ(ok), naidaijin ; uchinootodo (ok); uchinooomaetsugimi (ok); uchinoooomi (ok)] (n) (1) (ないだいじん only) Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE); (2) Minister of the Interior (669-1868 CE)
内府[ないふ;だいふ, naifu ; daifu] (n) (arch) (See 内大臣) Minister of the Interior (669-1868 CE); Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE)
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions)
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me
名君;明君[めいくん, meikun] (n) wise ruler; enlightened monarch; benevolent lord
君側[くんそく, kunsoku] (n) proximity of a monarch or lord
国璽書[こくじしょ, kokujisho] (n) (Britain's) Lord Privy Seal
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer)
大法官[だいほうかん, daihoukan] (n) Lord Chancellor
太夫;大夫[たゆう, tayuu] (n) (1) (See 能太夫) high-ranking Noh actor; (2) head of a school of noh performance; (3) high ranking courtesan (esp. in Yoshiwara) (Edo-period); (4) (See 浄瑠璃,万歳・まんざい) joruri narrator; manzai narrator; (5) (See 女形) female role actor in kabuki; (6) (See 御師) low ranking priest in a Shinto shrine; (7) (太夫 only) lord steward (formerly the fifth court rank)
居城[きょじょう, kyojou] (n) castle of a daimyo; castle of feudal lord
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act
旧藩主[きゅうはんしゅ, kyuuhanshu] (n) former feudal lord
王のように[おうのように, ounoyouni] (adv) like a lord
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured
諫死[かんし, kanshi] (n,vs) preparing to die in an effort to dissuade one's lord
諫臣[かんしん, kanshin] (n) retainer who dares to dissuade his lord
醜の御楯[しこのみたて, shikonomitate] (exp) the humble shield of our Sovereign Lord
食む[はむ, hamu] (v5m) (1) (uk) (arch) to eat (fodder, grass, etc.); (2) to receive (a salary); (3) to receive a stipend from one's lord
クロルデン[, kuroruden] (n) chlordane
ロード[, ro-do] (n) (1) road; (n,vs) (2) load; (n) (3) lord; (P)
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person
上帝[じょうてい, joutei] (n) Shangti; God; Lord; Creator; the Supreme Being
上院[じょういん, jouin] (n,adj-no) Upper House; Senate; Lords; (P)
不在地主[ふざいじぬし, fuzaijinushi] (n) absentee landlord
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
主の日[しゅのひ, shunohi] (n) the Sabbath; the Lord's Day
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P)
主日[しゅじつ, shujitsu] (n) the Sabbath; the Lord's Day
[こう, kou] (n,n-suf) marquis; lord; daimyo; (P)
侯伯[こうはく, kouhaku] (n) nobles; feudal lords
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地主[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord

lord ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord FR: chef [m]
บดี[n.] (bødī) EN: master ; lord ; ruler ; owner FR: maître [m]
ฝ่าพระบาท[pr.] (Fāphrabāt) EN: Your Highness ; Your Holiness ; My Lord FR:
จางวางมหาดเล็ก[n. exp.] (jāngwāng ma) EN: Lord Great Chamberlain FR:
เจ้า[n.] (jāo [= jao]) EN: master ; ruler ; potentate ; owner ; lord FR: maître [m]
เจ้าผี[n. exp.] (jao phī) EN: Lord ghost FR: maître esprit [m]
คันธกุฎี[n.] (khanthakudī) EN: abode of Lord Buddha FR:
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate ; minister of finance ; lord of the treasury ; treasurer FR: magnat de la finance [m]
ขุนค้อน[n. exp.] (khun khøn) EN: Lord of the Gavel FR:
ขุนเมือง[n.] (khunmeūang) EN: king ; lord ; civic official FR:
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnāmkhun) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; noble person ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กวาน ; กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ; peer ; nobility ; nobleman FR:
มารวิชัย[n.] (mānwichai =) EN: Lord Buddha FR:
มารวิชัย[n.] (mārāwichai ) EN: Lord Buddha FR:
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator FR: gouverneur [m]
นเคนทร์[n.] (nakhēn) EN: mountain lord FR:
นเคศวร[n.] (nakhēsūan) EN: mountain lord FR:
พญา[n.] (phayā) EN: king ; ruler ; lord ; potentat FR: roi [m] ; souverain [m] ; potentat [m]
พระพุทธ[n. prop.] (Phra Phut) EN: Lord Buddha FR: le Bouddha
พระพุทธ-[pref.] (Phraphuttha) EN: Lord Buddha FR: le Bouddha
พระพุทธเจ้า[n. prop.] (Phraphuttha) EN: Lord Buddha FR: le Bouddha
พระธาตุ[n. exp.] (phra thāt) EN: relics of the Lord Buddha ; relics FR: relique du Bouddha [f]
ปิ่นพิภพ[n. exp.] (pin phiphop) EN: lord of the world FR: maître du monde [m]
ราชาฝ้าย[n. exp.] (rāchā fāi) EN: cotton lord FR:
ร่มเกล้า[n.] (romklāo) EN: lord protector ; King FR:
ศาสดา[n. prop.] (Sātsadā ) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha FR:
สวามิ ; สวามี [n.] (sawāmi ; sa) EN: husband ; lord ; master FR:
ตถาคต[adj.] (Tathākhot) EN: the Accomplished One ; the Thus Gone ; the Truth-Getter ; the Truth-winner ; [an epithet of the Lord Buddha] FR:
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier FR:
ธเนศวร[n.] (thanēsūan) EN: wealth lord FR:
ธเนศ[n.] (thanēt) EN: wealth lord FR:
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator ; master in liberality ; chief donor FR:
เทเวศ ; เทเวศร์ ; เทเวศวร์[n.] (thēwēt) EN: king of heaven ; lord of the earth ; Indra FR:
ทูนหัว[n. exp.] (thūn hūa) EN: my lord and master ; mistress mine ; queen of my heart ; dear FR:
วรัญญู[X] (waranyū) EN: Lord Buddha FR:
วินายก[n.] (wināyok) EN: Lord Buddha FR:
วิภู[n.] (wiphū) EN: king ; ruler ; monarch ; lord ; sovereign FR:
ยม[n.] (yom) EN: god of the underworld ; Lord of the Underworld ; ruler of the kingdom of the dead ; Hades ; Pluto FR: dieu de la mort [m] ; dieu de l'enfer [m]

lord ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]
Lord {m}Ld. : Lord [Br.]
Chinasittich {m} [ornith.]Lord Derby's Parakeet
Lehnsherr {m}feudal lord; seigneur
Gutsherr {m}lord of the manor
Waldralle {f} [ornith.]Lord Howe Wood Rail
Vaterunser {n}Our Father; Lord's Prayer
Vermieter {m}landlord

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lord
Back to top