ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lord-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lord, *lord*,

-lord- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัณฑ์ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life
คันธกุฎี (n.) abode of Lord Buddha See also: resting-place of Buddha
ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life Syn. กัณฑ์ทศพร
พุทธประวัติ (n.) biography of Lord Buddha
มุนิกุญชร (n.) name of the lord Buddha See also: Buddha
เจ้าคุณ (n.) personal pronoun used for both the 2nd and 3rd person, referring to a Phya, or to a Lord Abbot of monastery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
May the Lord have mercy on his soul. Proceed.ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้
The Lord have mercy on your soul.ขอพระเจ้าเมตตาดวงวิญญาณแก
While I'm waiting for the Lord to remember me I Tuco Ramirez brother of Brother Ramirez will tell you something.ฉันจะไป แต่ระหว่างที่ฉันรอ ให้พระองค์ทรงจดจำฉัน... ...ฉัน ทูโค รามิเรซ น้องชายหลวงพ่อรามิเรซ... ...จะบอกบางอย่างให้นายรู้...
I'm appointing you Lord Admiral.ฉันแต่งตั้งคุณพลเรือเอกพระเจ้า
We'll get other instruments, Lord Mayor.เราจะได้รับเครื่องมืออื่น ๆ นายกเทศมนตรี
Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you.Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you.
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม
If you should see the Lord come Strolling in viewถ้าเธอเห็นพระเจ้าเดินผ่านมา
"He's got the whole world..." May the Lord bless and keep you.ขอบคุณครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
May the Lord always bless you and keep you. It's so good to see you.ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่

-lord- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 以利亚敬 / 以利亞敬] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13
托尔金[Tuō ěr jīn, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 托尔金 / 托爾金] J.R.R. Tolkien (1892-1973), British philologist and author of fantasy fiction such as Lord of the Rings 魔戒
天主[Tiān Zhǔ, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ, 天主] Lord of Heaven; the Christian God; abbr. for 天主教, Catholicism
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 求怜经 / 求憐經] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us
托尔金[Tuō ěr j??n, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 托尔金 / 托爾金] J.R.R. Tolkien (1892-1973), British philologist and author of fantasy fiction such as Lord of the Rings 魔戒
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, 伏地魔] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels
勋爵[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, 勋爵 / 勳爵] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer
东君[Dōng jūn, ㄉㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 东君 / 東君] Lord of the East, the sun God of Chinese mythology
开尔文[Kāi ěr wén, ㄎㄞ ㄦˇ ㄨㄣˊ, 开尔文 / 開爾文] Lord Kelvin 1824-1907, British physicist (William Thomson); Kelvin (temperature scale)
魔戒[mó jiè, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, 魔戒] Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien 托爾金|托尔金
万户侯[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, 万户侯 / 萬戶侯] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles
主板[zhǔ bǎn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˇ, 主板] motherboard (computer) (lit. lord board)
梵天[Fàn tiān, ㄈㄢˋ ㄊㄧㄢ, 梵天] Nirvana (in Buddhist scripture); Lord Brahma (the Hindu Creator)

-lord- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii)
ロードハウ・アイランド・バタフライフィッシュ[, ro-dohau . airando . batafuraifisshu] (n) Lord Howe Island butterflyfish (Amphichaetodon howensis)
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] (n) the lord of creation; man; mankind
[ぬし, nushi] (n,adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる,主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P)
主従[しゅうじゅう;しゅじゅう, shuujuu ; shujuu] (n) master and servant; lord and retainer; employer and employee
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation
内大臣[ないだいじん;うちのおとど(ok);うちのおおまえつぎみ(ok);うちのおおおみ(ok), naidaijin ; uchinootodo (ok); uchinooomaetsugimi (ok); uchinoooomi (ok)] (n) (1) (ないだいじん only) Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE); (2) Minister of the Interior (669-1868 CE)
内府[ないふ;だいふ, naifu ; daifu] (n) (arch) (See 内大臣) Minister of the Interior (669-1868 CE); Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE)
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions)
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me
名君;明君[めいくん, meikun] (n) wise ruler; enlightened monarch; benevolent lord
君側[くんそく, kunsoku] (n) proximity of a monarch or lord
国璽書[こくじしょ, kokujisho] (n) (Britain's) Lord Privy Seal
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer)
大法官[だいほうかん, daihoukan] (n) Lord Chancellor
太夫;大夫[たゆう, tayuu] (n) (1) (See 能太夫) high-ranking Noh actor; (2) head of a school of noh performance; (3) high ranking courtesan (esp. in Yoshiwara) (Edo-period); (4) (See 浄瑠璃,万歳・まんざい) joruri narrator; manzai narrator; (5) (See 女形) female role actor in kabuki; (6) (See 御師) low ranking priest in a Shinto shrine; (7) (太夫 only) lord steward (formerly the fifth court rank)
居城[きょじょう, kyojou] (n) castle of a daimyo; castle of feudal lord
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act
旧藩主[きゅうはんしゅ, kyuuhanshu] (n) former feudal lord
王のように[おうのように, ounoyouni] (adv) like a lord
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured
諫死[かんし, kanshi] (n,vs) preparing to die in an effort to dissuade one's lord
諫臣[かんしん, kanshin] (n) retainer who dares to dissuade his lord
醜の御楯[しこのみたて, shikonomitate] (exp) the humble shield of our Sovereign Lord
食む[はむ, hamu] (v5m) (1) (uk) (arch) to eat (fodder, grass, etc.); (2) to receive (a salary); (3) to receive a stipend from one's lord

-lord- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord FR: chef [m]
บดี[n.] (bødī) EN: master ; lord ; ruler ; owner FR: maître [m]
ฝ่าพระบาท[pr.] (Fāphrabāt) EN: Your Highness ; Your Holiness ; My Lord FR:
จางวางมหาดเล็ก[n. exp.] (jāngwāng ma) EN: Lord Great Chamberlain FR:
เจ้า[n.] (jāo [= jao]) EN: master ; ruler ; potentate ; owner ; lord FR: maître [m]
เจ้าผี[n. exp.] (jao phī) EN: Lord ghost FR: maître esprit [m]
คันธกุฎี[n.] (khanthakudī) EN: abode of Lord Buddha FR:
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate ; minister of finance ; lord of the treasury ; treasurer FR: magnat de la finance [m]
ขุนค้อน[n. exp.] (khun khøn) EN: Lord of the Gavel FR:
ขุนเมือง[n.] (khunmeūang) EN: king ; lord ; civic official FR:
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnāmkhun) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; noble person ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กวาน ; กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ; peer ; nobility ; nobleman FR:
มารวิชัย[n.] (mānwichai =) EN: Lord Buddha FR:
มารวิชัย[n.] (mārāwichai ) EN: Lord Buddha FR:
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator FR: gouverneur [m]
นเคนทร์[n.] (nakhēn) EN: mountain lord FR:
นเคศวร[n.] (nakhēsūan) EN: mountain lord FR:
พญา[n.] (phayā) EN: king ; ruler ; lord ; potentat FR: roi [m] ; souverain [m] ; potentat [m]
พระพุทธ[n. prop.] (Phra Phut) EN: Lord Buddha FR: le Bouddha
พระพุทธ-[pref.] (Phraphuttha) EN: Lord Buddha FR: le Bouddha
พระพุทธเจ้า[n. prop.] (Phraphuttha) EN: Lord Buddha FR: le Bouddha
พระธาตุ[n. exp.] (phra thāt) EN: relics of the Lord Buddha ; relics FR: relique du Bouddha [f]
ปิ่นพิภพ[n. exp.] (pin phiphop) EN: lord of the world FR: maître du monde [m]
ราชาฝ้าย[n. exp.] (rāchā fāi) EN: cotton lord FR:
ร่มเกล้า[n.] (romklāo) EN: lord protector ; King FR:
ศาสดา[n. prop.] (Sātsadā ) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha FR:
สวามิ ; สวามี [n.] (sawāmi ; sa) EN: husband ; lord ; master FR:
ตถาคต[adj.] (Tathākhot) EN: the Accomplished One ; the Thus Gone ; the Truth-Getter ; the Truth-winner ; [an epithet of the Lord Buddha] FR:
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier FR:
ธเนศวร[n.] (thanēsūan) EN: wealth lord FR:
ธเนศ[n.] (thanēt) EN: wealth lord FR:
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator ; master in liberality ; chief donor FR:
เทเวศ ; เทเวศร์ ; เทเวศวร์[n.] (thēwēt) EN: king of heaven ; lord of the earth ; Indra FR:
ทูนหัว[n. exp.] (thūn hūa) EN: my lord and master ; mistress mine ; queen of my heart ; dear FR:
วรัญญู[X] (waranyū) EN: Lord Buddha FR:
วินายก[n.] (wināyok) EN: Lord Buddha FR:
วิภู[n.] (wiphū) EN: king ; ruler ; monarch ; lord ; sovereign FR:
ยม[n.] (yom) EN: god of the underworld ; Lord of the Underworld ; ruler of the kingdom of the dead ; Hades ; Pluto FR: dieu de la mort [m] ; dieu de l'enfer [m]

-lord- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]
Lord {m}Ld. : Lord [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lord-
Back to top