ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buddha

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buddha*, -buddha-

buddha ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Buddha (n.) พระพุทธเจ้า See also: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์
Buddha image (n.) พระพุทธรูป See also: ปฏิมา, ปฏิมากร
English-Thai: HOPE Dictionary
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
English-Thai: Nontri Dictionary
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddha (The concept)พุทธ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริ่ง (n.) metal Buddha image Syn. มะหิ่ง
กัณฑ์ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life
กัณฑ์มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara
จุกชี (n.) plaster base of a Buddha image
ชุกชี (n.) plaster base of a Buddha image Syn. จุกชี
ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life Syn. กัณฑ์ทศพร
ทุกรกิริยา (n.) name of a Buddha posture
ปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon Syn. ปางปฐมเทศนา
ปางปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon
ปางห้ามญาติ (n.) style of Buddha image
ปางห้ามสมุทร (n.) style of Buddha image
ปางเปิดโลก (n.) name of posture of a Buddha image
พระประธาน (n.) principle Buddha image in a temple See also: image of Buddha in a temple
พระเครื่อง (n.) small Buddha image (used as amulet) Syn. พระเครื่องลาง
พระเครื่องลาง (n.) small Buddha image (used as amulet)
มหาชาติ (n.) story of Gautama Buddha as Vessantara See also: story of the last great incarnation of the Buddha Syn. เวสสันดรชาดก
มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara Syn. กัณฑ์มหาพน
มะหิ่ง (n.) metal Buddha image
วัชรอาสน์ (n.) throne that the Buddha sit when he became enlightened Syn. รัตนบัลลังก์
สรงน้ำพระ (v.) sprinkle water onto a Buddha image
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frenchy and Joe Buddha had to round up the workers.เฟรนชี่และโจ บุดดาห์จะไปไล่ต้อนพวกคนงาน
The Buddha said, "Salvation does not come from the sight of me.พระพุทธเจ้าตรัสว่า "การไถ่บาป ไม่ได้มาจากเรา
What would Buddha say of that?What would Buddha say of that?
I thank Buddha for giving me direction.I thank Buddha for giving me direction.
My stolen jade Buddha stolen?พระพุทธรูปหยกถูกขโมย! ไอ้พวกนี้ห่วยแตก!
The jade Buddha was successfully delivered by us to the Bank of England.เราส่งมอบพระพุทธรูปหยกให้ธนาคารด้วยดี
Until the jade Buddha is back in my possession, you and your cause will receive no British military assistance whatsoever.ถ้าผมยังไม่ได้พระพุทธรูปหยกคืน กองทัพอังกฤษ จะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ กับคุณ
My agents will retrieve the jade Buddha once again, Lord Kelvin.คนของเราจะชิงพระพุทธรูปหยกคืนมา
Get the jade Buddha in Paris."ไปชิงพระพุทธรูปหยกที่ปารีส"
For many centuries, the jade Buddha has protected my people.พระพุทธรูปหยกคุ้มครองพวกเรามานาน
Fang. She wants the Buddha so she can take over my village.เธอต้องการพระพุทธรูปเพื่อยึดหมู่บ้านผม
I must return the jade Buddha to protect Lanzhou.ผมต้องเอาพระพุทธรูปไปคืน เพื่อปกป้องหมู่บ้าน

buddha ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弥陀[Mí tuó, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄛˊ, 弥陀 / 彌陀] Amithaba, the Buddha of the Western Paradise; abbr. for 阿彌陀佛|阿弥陀佛
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
佛像[Fó xiàng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤˋ, 佛像] Buddhist image; statue of Buddha or Bodhisattva; CL: 張|张
佛性[Fó xìng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, 佛性] Buddha nature
洪佛[hóng fó, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄛˊ, 洪佛] Hong Fo; Hung Fut - "Hung and Buddha style kungfu" - Martial Art
药师佛[Yào shī fó, ㄧㄠˋ ㄕ ㄈㄛˊ, 药师佛 / 藥師佛] Medicine Buddha (Sanskrit: Bhaisajyaguru)
药师如来[Yào shī rú lái, ㄧㄠˋ ㄕ ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 药师如来 / 藥師如來] Medicine Buddha (Sanskrit: Bhaisajyaguru)
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character
坐像[zuò xiàng, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ, 坐像] seated image (of a Buddha or saint)
立像[lì xiàng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 立像] standing image (of a Buddha or saint)
阿初佛[Ā chū fó, ㄚ ㄔㄨ ㄈㄛˊ, 阿初佛] Akshobhya Buddha
不空成就佛[Bù kōng chéng jiù fó, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ ㄈㄛˊ, 不空成就佛] Amoghasiddhi Buddha
佛舍利[Fó shè lì, ㄈㄛˊ ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, 佛舍利] ashes of cremated Buddha
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
[fó, ㄈㄛˊ, 佛] Buddha; Buddhism
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, 佛陀] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
浮图[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, 浮图 / 浮圖] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo); also written 浮屠
浮屠[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, 浮屠] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo)
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, 佛法] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine
达摩[Dá mó, ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ, 达摩 / 達摩] Dharma, the teaching of Buddha; Bodhidharma
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, 灵光 / 靈光] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good!
乔答摩[Qiáo dā mó, ㄑㄧㄠˊ ㄉㄚ ㄇㄛˊ, 乔答摩 / 喬答摩] Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha
瞿昙[Qú tán, ㄑㄩˊ ㄊㄢˊ, 瞿昙 / 瞿曇] Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha
圣像[shèng xiàng, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 圣像 / 聖像] icon; iconic; religious image; figure (of Confucius, Buddha, Jesus Christ, the Virgin Mary etc); CL: 張|张
活佛[huó fó, ㄏㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, 活佛] Living Buddha; title of Mongolian Lamas from 17th century
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 如来 / 如來] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc)
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, 弥勒 / 彌勒] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha
[gá, ㄍㄚˊ, 噶] phonetic ga (used in rendering Tibetan and Mongolian sounds); Tibetan Ge: language of Buddha; dialect final particle (esp. in Yunnan) similar to 了 le
宝藏[bǎo zàng, ㄅㄠˇ ㄗㄤˋ, 宝藏 / 寶藏] precious (mineral) deposits; (budd.) the treasure of Buddha's law
宝生佛[Bǎo shēng fó, ㄅㄠˇ ㄕㄥ ㄈㄛˊ, 宝生佛 / 寶生佛] Ratnasambhava Buddha
舍利塔[shè lì tǎ, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ ㄊㄚˇ, 舍利塔] stupa; tower venerating the ashes of the Buddha
世尊[shì zūn, ㄕˋ ㄗㄨㄣ, 世尊] World Honored One; Revered One of the World (Buddha)

buddha ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
七仏[しちぶつ, shichibutsu] (n) (abbr) (See 過去七仏) the seven previous incarnations of Buddha
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] (n) lacquered (wooden) Buddha statue
五眼[ごげん, gogen] (n) {Buddh} the five eyes (physical eye, heavenly eye, wisdom eye, dharma eye and Buddha eye)
仏十号[ぶつじゅうごう, butsujuugou] (n) (obsc) (See 十号) ten epithets of Buddha
仏所[ぶっしょ, bussho] (n) (1) place containing a Buddhist image; (2) (See 極楽・1,浄土) place containing a buddha (e.g. the pure land); (3) (See 造仏所) independent workshop of Buddhist sculptors (from the Heian period onward)
仏牙[ぶつげ, butsuge] (n) {Buddh} tooth of Buddha recovered from his cremated ashes
仏足石[ぶっそくせき, bussokuseki] (n) footprint of the Buddha carved in stone
仏足石の歌[ぶっそくせきのうた, bussokusekinouta] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌[ぶっそくせきか, bussokusekika] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌体[ぶっそくせきかたい, bussokusekikatai] (n) form of poetry found on the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara (following a 5-7-5-7-7-7 moraic pattern)
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
円寂[えんじゃく, enjaku] (n) nirvana; death of the Buddha
前仏[ぜんぶつ, zenbutsu] (n) (1) {Buddh} Buddha prior to Gautama; (2) {Buddh} (See 後仏) Gautama Buddha; Shakyamuni
勤求[ごんぐ, gongu] (n) inquiring the Buddha way
口称[くしょう, kushou] (n) {Buddh} (See 念仏) chanting the invocation to Amida Buddha
垂迹[すいじゃく;すいしゃく, suijaku ; suishaku] (n) {Buddh} (See 本地) temporary manifestation by a buddha (in order to save people); manifested form (often a Shinto deity)
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) {Buddh} Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha
天冠[てんかん;てんがん, tenkan ; tengan] (n) (1) imperial coronation crown; (2) celestial crown; crown worn by Buddha and celestial beings
御本尊;ご本尊[ごほんぞん, gohonzon] (n) (1) (See 本尊) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) the man himself; the person at the heart of the matter
御釈迦;お釈迦[おしゃか, oshaka] (n) (1) poorly made or ruined articles; (2) the Buddha
心念口称[しんねんくしょう, shinnenkushou] (n) {Buddh} contemplating Buddha while chanting his name
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n,vs) {Buddh} assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva)
応身[おうじん, oujin] (n) {Buddh} (See 三身) nirmanakaya (response body, form taken by a buddha according to the capabilities of those who are to be saved)
念仏三昧[ねんぶつざんまい, nenbutsuzanmai] (n) being deep in (Buddhist) prayer; praying devoutly to Amida Buddha
懸仏[かけぼとけ, kakebotoke] (n) round plaque carrying the image of a Buddha (usually hammered from behind) used in temples and shrines
法輪[ほうりん, hourin] (n) {Buddh} (See 輪宝,転法輪) the teachings of Buddha (as likened to the Dharmachakra, originally a wheel-like weapon used to destroy the evils of mankind); Buddhist doctrine
無字[むじ, muji] (n) {Buddh} (See 狗子仏性) "No." (Zhaozhou's answer to the koan "Does a dog have Buddha nature?")
生身[なまみ;しょうじん, namami ; shoujin] (n,adj-no) (1) living flesh; flesh and blood; (2) (しょうじん only) {Buddh} physical body of Buddha or a bodhisattva
紫雲[しうん, shiun] (n) purple clouds; clouds on which Amida Buddha rides to welcome the spirits of the dead
舎利[しゃり;さり, shari ; sari] (n) (1) {Buddh} bones left after cremation (esp. those of a Buddha or Boddhisatva); (2) (しゃり only) grain of rice; cooked rice
良縁[りょうえん, ryouen] (n) (1) good match; suitable candidate (for marriage); (2) {Buddh} good opportunity to be saved by Buddha
菩提道場[ぼだいどうじょう, bodaidoujou] (n) {Buddh} Bodhi-manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment)
蓮台[れんだい, rendai] (n) lotus-shaped pedestal for images of the Buddha
観仏[かんぶつ, kanbutsu] (n) {Buddh} contemplating Buddha
賓頭盧[びんずる, binzuru] (n) {Buddh} Pindola; Pindola Bharadvaja (one of four Arhats asked by the Buddha to remain in the world to propagate Buddhist law)
迦葉仏[かしょうぶつ, kashoubutsu] (n) Kassapa Buddha; Kasyapa Buddha; Kashyapa Buddha
過去七仏[かこしちぶつ, kakoshichibutsu] (n) (See 七仏) the seven previous incarnations of Buddha
道場[どうじょう, doujou] (n) (1) dojo (hall used for martial arts training); (2) (abbr) {Buddh} (See 菩提道場) manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment); (P)
釈迦[しゃか, shaka] (n) the Buddha (Siddhartha Gautama, 563 BCE-483 BCE) (san
釈迦に説法[しゃかにせっぽう, shakaniseppou] (exp) teaching your grandmother to suck eggs; teaching something to someone who knows more than you; lecturing to the Buddha

buddha ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครสาวก[X] (akkhrasāwok) EN: the principle disciples of the Buddha ; Sariputta and Moggallana FR:
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. exp.] (baēp lø Phr) EN: mold for casting images of Buddha FR:
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices ; the five precepts FR:
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkh) EN: the five Brahmins whom Buddha converted FR:
เบิกพระเนตร[v.] (boēkphranēt) EN: make the eyes of a new Buddha image FR:
บริโภคเจดีย์[n.] (børiphōkkha) EN: thing used by the Buddha ; place used by the Buddha FR:
บรมธาตุ[n.] (børommathāt) EN: relic of Buddha FR:
เช่า[v.] (chao) EN: buy a Buddha image FR:
เช่าพระ[v.] (chaophra) EN: buy a Buddha image FR:
ฉัพพรรณรังสี[n.] (chapphannar) EN: six rays emanating from the head of Lortd Buddha ; the ray of six colours ; halo FR:
ชินะ[n.] (china) EN: conqueror ; victor ; the Buddha FR:
ชิน-[pref.] (china- ; ch) EN: victor ; the Buddha FR:
ชิน-[pref.] (chinna- ; c) EN: victor ; the Buddha FR:
ชินบุตร[n.] (chinnabut) EN: monk ; disciple of the Buddha FR:
ชิโนรส[n.] (chinōrot) EN: monk ; disciple of the Buddha FR:
ชุกชี[n.] (chukkachī) EN: plaster base of a Buddha image ; masonry base (for a principle Buddha image) ; pedestal FR:
หาดบางรักษ์[n. prop.] (Hāt Bāng ra) EN: Hat Bang Rak ; Bang Rak Beach ; Big Buddha Beach FR:
จงกรมแก้ว[n.] (jongkromkaē) EN: image of the Buddha standing under a decorative arch (with left foot raised and hands crossed in front) FR:
จุกชี[n.] (jukkachī) EN: plaster base of a Buddha image FR:
การสรงน้ำพระ[n. exp.] (kān song nā) EN: pouring flagrant water on the Buddha image FR:
คัมภีร์ปฐมสมโพธิ[n. exp.] (khamphī pat) EN: life of the Buddha FR:
คันธกุฎี[n.] (khanthakudī) EN: abode of Lord Buddha FR:
คันธารราษฎร์[n.] (khanthārarā) EN: special Buddha image set out during the invocation of rain FR:
โคนสมอ[n.] (khōnsamø) EN: Buddha amulet FR:
กราบพระ[v.] (krāpphra) EN: prostrate oneself to worship Buddha FR:
กราบพระพุทธเจ้า[v. exp.] (krāp Phra P) EN: prostrate oneself to worship Buddha FR: se prosterner devant le Bouddha
กริ่ง[n.] (kring) EN: medal Buddha image FR: amulette représentant le Bouddha [f]
แหล่[n.] (laē) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha FR: chapitre de sermon [m]
เล่นพระ[v. exp.] (len phra) EN: collect Buddha images FR:
โลกวิทู[n.] (lōkawithū) EN: Buddha FR:
หลวงปู่พุทธะอิสระ[n. prop.] (Lūang Pū Ph) EN: Phra Buddha Isara ; Buddha Isara ; Luang Pu FR:
มหาชาติ[n.] (mahāchāt) EN: the last life of the Bodhisattva ; Mahachat ; the last incarnation of Buddha FR:
มหาพน[n.] (mahāphon) EN: [name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara] FR:
มหาธาตุ[n. prop.] (Mahāthāt ) EN: Relics of Buddha ; Buddha relics FR:
มารวิชัย[n.] (mānwichai =) EN: Lord Buddha FR:
มารชิ[n.] (mārāchi) EN: Buddha FR:
มารชิต[n.] (mārāchit) EN: Buddha FR:
มารวิชัย[n.] (mārāwichai ) EN: Lord Buddha FR:
มฤคทายวัน[n. prop.] (Mareukkhath) EN: Marukathayawan ; the deer park where the Buddha first preached ; the deer park where the Buddha delivered his first sermon FR:
เมฆพัด[n.] (mēkphat) EN: Buddha image made of several metal FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buddha
Back to top