ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meek

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meek*, -meek-

meek ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meek (adj.) นอบน้อม See also: สุภาพ, อ่อนโยน, ถ่อมตน, นิ่งเงียบ Syn. unassuming, mild, plain
meekly (adv.) อย่างนอบน้อม See also: อย่างสุภาพอ่อนโยน, อย่างว่าง่าย, อย่างถ่อมตน
meekness (n.) ความนอบน้อม Syn. mildness, submission, timidity
English-Thai: HOPE Dictionary
meek(มีค) adj. ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง,ผ่อนตาม, See also: meekly adv. meekness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
meek(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง
meekness(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเชื่อง,ความว่าง่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้สงสาร (adj.) meek See also: soft-hearted, submissive, weak, sensitive Syn. ยอมง่าย Ops. ใจแข็ง
ยอมง่าย (adj.) meek See also: soft-hearted, submissive, weak, sensitive Syn. ขี้สงสาร Ops. ใจแข็ง
ใจอ่อน (adj.) meek See also: soft-hearted, submissive, weak, sensitive Syn. ยอมง่าย, ขี้สงสาร Ops. ใจแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers."ที่ข้าได้ทำให้แผ่นดิน เปื้อนด้วยเลือด ด้วยการโปรดคนฆ่าสัตว์คนนี้"
Blessed are the meek for they will inherit the earth.สวดแด่ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเขาได้สืบสานโลกนี้
The slot of the meek and insubstantial!คู่แรกก็คือคู่กระจอกสุดงั้นสิ
They say the meek will inherit.พวกเขากล่าวว่าอ่อนโยนจะได้รับมรดก
The meek shall not inherit the earth!คนอ่อนแอไม่สมควรได้สืบทอดโลกนี้!
We have a pretty good idea. Who said the meek don't inherit the earth?เราพอจะคิดออกว่าเธออยู่ไหน ใครนะที่พูดว่า คนอ่อนแอไม่สมควรได้สืบทอดโลกนี้
I can't believe you feel for that meek Asian stereotype.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าแกจะพูดเเบบนั้น.
Gentle Jesus, meek and mild, look upon a little child.พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเมตตา ได้โปรดปกปักษ์คุ้มครองด้วย
'Thorton Meeks 'would hang them in public places, 'church steeples, balconies, freeways overpasses--'จะแขวนคอพวกเขาไว้ตามสถานที่สาธารณะ หลังคาโบสถ์ ระเบียง สะพานลอยทางด่วน
Well, your client captured Mr. Meeks.อ้อ ลูกความของคุณ จับคุณมิ้คส์ได้
Come on Tracy, this is not a lot of money for you, and we both know how frightened I was after Meeks said that he was going to escape and come back and kill you.ไม่เอาน่า เทรซี่ เงินแค่จิ๊บจ๊อยไม่ทำให้คุณขายรถหรอกน่า ไหนว่าคุณมิ้คส์บอกว่า เขาจะหลบหนี และหวนกลับมาฆ่าคุณให้ได้ยังไงล่ะ
Our point is that Meeks, or someone like Meeks, may come after my client in order to hurt your client.ความคิดของเราก็คือ มิ้คส์ หรือคนอื่นอาจมาทำร้ายลูกความฉัน และอาจจะมาทำร้ายลูกค้าคุณอีกด้วย

meek ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温顺[wēn shùn, ㄨㄣ ㄕㄨㄣˋ, 温顺 / 溫順] docile; meek
温驯[wēn xùn, ㄨㄣ ㄒㄩㄣˋ, 温驯 / 溫馴] docile; meek; harmless; moderate and obedient; tame
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc
谦和[qiān hé, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˊ, 谦和 / 謙和] meekly

meek ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
借りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek
順良;循良[じゅんりょう, junryou] (adj-na,n) good and obedient; gentle; meek
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P)
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation
神妙[しんみょう(P);しんびょう(ok), shinmyou (P); shinbyou (ok)] (adj-na,n) meek; faithful; quiet; (P)
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P)
随順[ずいじゅん, zuijun] (n,vs) obeying meekly; faithfully following (one's master)
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P)

meek ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
คนท่าทางเชื่อง ๆ = คนท่าทางเชื่องๆ[n. exp.] (khon thāthā) EN: milquetoast ; unassertive person ; meek person FR:
เสียงอ่อย[X] (sīeng ǿi) EN: in a meek voice FR:
ถ่อมตัว[adj.] (thǿmtūa) EN: humble ; meek ; modest FR: humble ; modeste
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
จ๋อง[adv.] (jøng) EN: meekly ; forlornly FR: timidement ; humblement
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmt) EN: humbleness ; modesty ; meekness FR: humilité [f]
อย่างถ่อมตัว[n. exp.] (yāng thǿmtū) EN: meekly FR: humblement

meek ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hold {adj}lovely; meek
mild {adj} | milder | am mildestenmeek | meeker | meekest
Meekspechtpapagei {m} [ornith.]Meek's Pygma Parrot
Meekhonigfresser {m} [ornith.]Meek's Streaked Honeyeater
Milde {f}meekness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meek
Back to top