ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ic*, -ic-

ic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ic (suf.) เกี่ยวกับ
ical (suf.) เกี่ยวกับ
ice (n.) ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม Syn. ice cube
ice (n.) น้ำแข็ง
ice (vt.) โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง Syn. coat, glaze, trim
ice (n.) ลานน้ำแข็ง See also: ลานเสก็ตน้ำแข็ง, พื้นน้ำแข็ง
ice (vt.) ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม
ice (n.) ไอศรีม See also: ไอติม
ice chest (n.) เครื่องทำน้ำเย็น
ice cream (n.) ไอศกรีม See also: ไอติม Syn. sherbet, sorbet
ice cream with topping (n.) ไอศรีมที่ประกอบด้วยกล้วยหอม ครีมและอื่นๆ Syn. parfait
ice cube (n.) ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม
ice over (phrv.) กลายเป็นน้ำแข็ง See also: ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง Syn. freeze over
ice sheet (n.) ธารน้ำแข็ง See also: แผ่น / ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ Syn. iceberg
ice sheet (n.) ภูเขาน้ำแข็ง Syn. snowberg
ice skate (n.) รองเท้าเสก็ตน้ำแข็ง
ice up (phrv.) เคลือบด้วยน้ำแข็ง Syn. freeze up
ice water (n.) น้ำที่ใส่น้ำแข็ง See also: น้ำเย็นจัด Syn. iced water
ice-cold (adj.) เย็นจัด See also: หนาวมาก Syn. freezing, gelid
ice-cream (n.) ไอศกรีมราดหน้าด้วยน้ำเชื่อมและครีมกับถั่วหรือผลไม้ See also: ไอศกรีมราดหน้าด้วยเครื่องต่างๆ
ice-skate (vi.) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
iceberg (n.) ภูเขาน้ำแข็ง Syn. ice sheet, snowberg
iceboat (n.) เรือตัดน้ำแข็ง
icebound (adj.) เคลื่อนไม่ได้เพราะติดอยู่ในน้ำแข็ง
icebox (n.) ช่องทำน้ำแข็งในตู้เย็น See also: ช่องฟรีซ Syn. cooler, freezer
icebox (n.) ตู้เย็น (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fridge
icebreaker (n.) เรือตัดน้ำแข็ง Syn. iceboat
icecap (n.) ชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต้)
iced (adj.) เคลือบหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
iced (adj.) ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง See also: เคลือบด้วยน้ำแข็ง Syn. frozen, icy
iced tea (n.) ชาดำชั้นดีจากศรีลังกา อินเดียและชวา Syn. herb tea, pekoe
iced water (n.) น้ำที่ใส่น้ำแข็ง See also: น้ำเย็นจัด
icehouse (n.) โรงน้ำแข็ง See also: โรงทำน้ำแข็ง
Iceland (n.) ประเทศไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
Iceland (n.) ไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
icicle (n.) คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนเฉยชา, คนไร้อารมณ์ Syn. aloofness
icicle (n.) แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา Syn. ice
icily (adv.) อย่างเย็นชา See also: อย่างเฉยเมย, อย่างไม่ไยดี, อย่างไม่เป็นมิตร Syn. aloofly, reservedly
iciness (n.) การปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
iciness (n.) ความหนาวจัด Syn. frostiness
English-Thai: HOPE Dictionary
icabbr. infection control ไอซีย่อมาจากคำ integrated circuit (แปลว่า วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
icbmabbr. intercontinental ballistic missile
icdabbr. isocitrate dehydrogenase
ice(ไอซฺ) n. น้ำแข็ง,ท่านที่เฉยเมย,สินบน,ไอศกรีม -v. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,คลุมด้วยสิ่งที่คล้ายน้ำแข็ง adj. ทำด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen water
ice tongsคีมคีบน้ำแข็ง
ice waterน้ำแข็งละลาย,น้ำเย็นจัด
iceberg(ไอซฺ'เบิร์ก) n. ภูเขาน้ำแข็ง
icebound(-'เบาดฺ) adj. ติดแน่นอยู่ในน้ำแข็ง
icebox(ไอซฺ'บอคซฺ) n. ช่องน้ำแข็งในตู้เย็น,ตู้เย็น, Syn. refrigerator
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย
icecap(ไอซฺ'แคพ) n. ถุงน้ำแข็งสำหรับวางบนศีรษะ,ลานน้ำแข็งที่ปกคลุมตลอดปี
iced(ไอซฺทฺ) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,แช่เย็น,มีครีมขาวเคลือบหน้า
iceland(ไอซฺ'เลินดฺ) n.ชื่อประเทศเอกราช, See also: icelander n.
icfabbr. intracellular fluid
icicle(ไอ'ซิเคิล) n. เสาน้ำแข็ง,คนที่เฉยเมย, See also: icicled adj.
icily(ไอ'ซิลี) adv. เมินเฉย,เฉยเมย,จืดชืดมาก, Syn. freezingly
iciness(ไอ'ซีเนส) n. ภาวะที่เย็นเยือกหรือหนาวมาก, Syn. frigidity,freezingness
icing(ไอ'ซิง) n. ครีมโรยหน้าขนม,เคลือบน้ำแข็ง
icmabbr. inter costal margin
icon(ไอ'คอน) n. รูปบูชา,ภาพคน,ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพของพระผู้เป็นเจ้า., See also: iconic,iconical adj., Syn. eikon,ikon,effigy
iconoclastn. ผู้ทำลายรูปบูชา,ผู้ทำลายภาพพจน์
icsabbr. intracostal space
icshคำย่อ Intesitial Cell Stimulating hormone ทำหน้าที่กระตุ้นให้อัณฑะขับฮอร์โมนเพศชาย testosterone และควบคุมการเกิด spermatozoa ด้วย
icuabbr. intensive care unit
icwabbr. intracellular fluid
icy(ไอ'ซี) adj. เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,คล้ายน้ำแข็ง,เย็นเยือก,หนาว,สั่น,ไร้ความรู้สึก,เย็นชืด,จืดชืด,เมินเฉย, Syn. frigid,cold,chilled
English-Thai: Nontri Dictionary
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน
ICE ice cream(n) ไอศกรีม
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
iceberg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
icicle(n) น้ำแข็งย้อย
icing(n) ครีมโรยหน้าขนม,น้ำตาลไอซิง
icon(n) รูปปั้น,เจว็ด,รูปนูน,รูปภาพ
iconoclast(n) คนคัดค้านการบูชารูปปั้น,ผู้ทำลายภาพพจน์
icy(adj) เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น,ไม่ต้อนรับขับสู้,เมินเฉย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
IC (integrated circuit)ไอซี (วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ice ageช่วงอายุน้ำแข็ง, สมัยน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ice cap; ice sheetพืดน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
icebergภูเขาน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
iconสัญรูป [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iconoclast artศิลปะไร้รูปเคารพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ICU (unit, intensive care)ไอซียู (หน่วยอภิบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iceน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ice creamไอศกรีม [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Icebergภูเขาน้ำแข็ง [การแพทย์]
Icelandไอซ์แลนด์ [TU Subject Heading]
Icing indexดรรชนีการจับแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Iconสัญรูป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำแข็ง (n.) ice See also: frozen water
โอเลี้ยง (n.) ice black coffee
ถังน้ำแข็ง (n.) ice bucket
ไอติม (n.) ice cream Syn. ไอศกรีม, ไอศกรีม
ไอศกรีม (n.) ice cream Syn. ไอติม, ไอศกรีม
สเกตน้ำแข็ง (n.) ice skate
น้ำแข็งเปล่า (n.) ice water See also: plain ice water Syn. น้ำแข็ง
เย็นฉ่ำ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty, cool and luscious Syn. เย็นเฉียบ, เย็นเจี๊ยบ
เย็นเจี๊ยบ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty Syn. เย็นเฉียบ, เย็นฉ่ำ
เย็นเฉียบ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty Syn. เย็นฉ่ำ
เย็นเฉียบ (adj.) ice-cold See also: very cold, icy, frosty, cool and luscious Syn. เย็นเจี๊ยบ
ภูเขาน้ำแข็ง (n.) iceberg
กาแฟเย็น (n.) iced coffee Ops. กาแฟร้อน
ชาเย็น (n.) iced tea
ไอคอน (n.) icon
ปึ่งชา (adj.) icy See also: cold, chilly, indifferent, cool Syn. ปึ่ง, เย็นชา
เย็นชา (adj.) icy See also: cold, chilly, indifferent, cool Syn. ปึ่ง
rescue (vt.) กอบกู้ (มักใช้ในรูปของ passive voice) See also: กู้เรือ, กู้ Syn. save, recover
งามสง่า (adj.) majestic See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august Syn. กล้าหาญ
#สลับซับซ้อน (v.) complicate See also: be complex, confuse
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's difficult to explainมันยากที่จะอธิบาย
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
I really have no choiceฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
How do you all communicate?พวกคุณทั้งหมดติดต่อกันได้อย่างไร
You look nice this morningคุณดูดีมากเช้านี้
I need you to pick me up and drop me off at…ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
I like listening to pop musicฉันชอบฟังเพลงป๊อบ
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
Oh, how niceโอ ดีจัง
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
He went to the post officeเขาไปที่ที่ทำการไปรษณีย์
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
I suppose he was sickฉันคิดว่าเขาป่วย
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
It's fantasticมันยอดเยี่ยม
You're a public figureคุณเป็นบุคคลสาธารณะ
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
You filled out an application for me?เธอกรอกใบสมัครให้ฉันงั้นหรือ
Make sure he takes his medicineดูให้แน่นะว่าเขาจะทานยา
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
You don't have a licenseคุณไม่มีใบขับขี่
Nice working with youดีที่ได้ทำงานกับคุณ
When was the last time you had your medicine?คุณทานยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
How long has he been sick?เขาป่วยมานานแค่ไหนแล้ว
So nice to meet youดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ
Don't be suspiciousอย่าสงสัยเลย ฉันหมายความอย่างนั้นจริงๆ
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
But I'm glad you think it niceแต่ฉันก็ดีใจที่คุณคิดว่ามันดี
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Who's going to pick her up?ใครจะไปรับเธอ
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Swa thaet ic maeg min faehth awrecan!Swa thaet ic maeg min faehth awrecan!
Nu ic lybbe ece and ic maeg raedan min burh!Nu ic lybbe ece and ic maeg raedan min burh!
Abide thaet ic the alyse.Abide thaet ic the alyse.
Aetiewe me tha the ic sece.Aetiewe me tha the ic sece.
Mid paem wundorcraeft paes ealdan aew ic pe hate nimanMid paem wundorcraeft paes ealdan aew ic pe hate niman
Eala leofu sweoster, paem gastum befaeste ic pe.Eala leofu sweoster, paem gastum befaeste ic pe.
Nu bebeod ic the thaet thu laetest thine flaecsclice gelicnysse.Nu bebeod ic the thaet thu laetest thine flaecsclice gelicnysse.
Gestrangeme nu thaet ic beo swithe mihtig hie to forwarniene yfel is on ofost!Gestrangeme nu thaet ic beo swithe mihtig hie to forwarniene yfel is on ofost!
Gielde ic thec thissa meowlessawole...Gielde ic thec thissa meowlessawole...
Ic abietee paet stanhol...Ic abietee paet stanhol...
Ic abietee paet stanhol...c abietee paet stanhol...
Ic bebeod this giesterntacen feollon.Ic bebeod this giesterntacen feollon.

ic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磁卡[cí kǎ, ㄘˊ ㄎㄚˇ, 磁卡] magnetic card; IC Card (telephone)
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 基本要求] a basic requirement; prerequisites
兰室[lán shì, ㄌㄢˊ ㄕˋ, 兰室 / 蘭室] a lady's room (honorific)
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
[à, ㄚˋ, 阿] (phonetic character)
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, 上汽] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)
中南[Zhōng Nán, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ, 中南] abbr. for China-South Africa
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国广播公司 / 美國廣播公司] ABC (American Broadcasting Corporation)
[shàn, ㄕㄢˋ, 禅 / 禪] abdicate
退位[tuì wèi, ㄊㄨㄟˋ ㄨㄟˋ, 退位] abdicate
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 得力] able; capable; competent; efficient
粗厉[cū lì, ㄘㄨ ㄌㄧˋ, 粗厉 / 粗厲] abrasive; husky (voice)
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ, 艰深 / 艱深] abstruse; complicated
[wàng, ㄨㄤˋ, 妄] absurd; fantastic; presumptuous; rash
荒诞不经[huāng dàn bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 荒诞不经 / 荒誕不經] absurd; preposterous; ridiculous
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, 淫威] abuse of authority; tyrannical abuse
阿比西尼亚[Ā bǐ xī ní yà, ㄚ ㄅㄧˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿比西尼亚 / 阿比西尼亞] Abyssinia, historical name of Ethiopia
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
丙烯酸[bǐng xī suān, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ, 丙烯酸] acrylic acid C3H4O2
丙烯酸酯[bǐng xī suān zhǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ ㄓˇ, 丙烯酸酯] acrylic ester
中央研究院[Zhōng yāng Yán jiū yuàn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, 中央研究院] Academia Sinica
学年[xué nián, ㄒㄩㄝˊ ㄋㄧㄢˊ, 学年 / 學年] academic year
学术界[xué shù jiè, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ, 学术界 / 學術界] academic circles; academia
学术自由[xué shù zì yóu, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 学术自由 / 學術自由] academic freedom
教育界[jiào yù jiè, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 教育界] academic world; academic circles; academia
阿卡普尔科[Ā kǎ pǔ ěr kē, ㄚ ㄎㄚˇ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄎㄜ, 阿卡普尔科 / 阿卡普爾科] Acapulco, city in Mexico
加速器[jiā sù qì, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 加速器] accelerator (computing); particle accelerator
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫兇] accomplice; accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫凶] accomplice; accessory
电瓶[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, 电瓶 / 電瓶] accumulator; battery (for storing electricity)
弹斥[tán chì, ㄊㄢˊ ㄔˋ, 弹斥 / 彈斥] accuse and criticize
乙酸[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ, 乙酸] acetic acid (CH3COOH); ethanoic acid
涩味[sè wèi, ㄙㄜˋ ㄨㄟˋ, 涩味 / 澀味] acerbic (taste); astringent

ic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM
ICカード[アイシーカード, aishi-ka-do] (n) IC card; smart card
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder
カスタムIC[カスタムアイシー, kasutamuaishi-] (n) {comp} custom IC
カスタムアイシー[, kasutamuaishi-] (n) custom IC
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores)
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores)
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] (n) {comp} integrated circuit memory; IC memory
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] (n) {comp} integrated circuit memory; IC memory
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P)
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada)
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
1割(P);一割[いちわり, ichiwari] (n) ten percent; (P)
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication
2ちゃんねらー;2ちゃんねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum)
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL
Japanese-English: COMDICT Dictionary
集積回路[しゅうせきかいろ, shuusekikairo] Integrated Circuit, IC
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] integrated circuit memory, IC memory
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] integrated circuit memory, IC memory
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
アーティクル[あーていくる, a-teikuru] article
アイコン[あいこん, aikon] icon
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization
アイシーエムピー[あいしーえむぴー, aishi-emupi-] ICMP
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device
アピックネット[あぴっくねっと, apikkunetto] APICNET
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API)
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL)
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ English: gothic
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
[いち, ichi] Thai: หนึ่งอย่าง หนึ่งเดียว English: 1
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
一部[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part
今日[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
利用[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
力学[りきがく, rikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์ English: mechanics
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ประสิทธิผล English: efficacy
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory
北アメリカ[きたあめりか, kitaamerika] Thai: อเมริกาเหนือ English: North America
十一月[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November
参加[さんか, sanka] Thai: การเข้าร่วม English: participation (vs)
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable
商品[しょうひん, shouhin] Thai: สินค้า English: article of commerce
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
富む[とむ, tomu] Thai: มั่งคั่ง English: to be rich
富む[とむ, tomu] Thai: ร่ำรวย English: to become rich
導く[みちびく, michibiku] Thai: ชี้นำ
導く[みちびく, michibiku] Thai: นำไปสู่ English: to lead to
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้กลุ้มใจ English: to afflict

ic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะ[X] (a-) EN: [final particle] FR:
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพเกษตรกร[n. exp.] (āchīp kasēt) EN: FR: métier d'agriculteur [m]
อาชีพแพทย์[n. exp.] (āchīp phaēt) EN: medical career FR: carrière médicale [f]
อาชีวก[n.] (āchīwok) EN: non-Buddhist ascetic FR:
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārāt) EN: FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิน[n.] (adrīnōkhøti) EN: adrenocorticotropin (ACTH) ; adrenocorticotrophin (ACTH) FR:
แอเดียแบติก[adj.] (aēdīabaētik) EN: adiabatic FR: adiabatique
แอฟริกา[n. prop.] (Aefrikā) EN: Africa FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aefrikā Klā) EN: Central Africa FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aefrikā Neū) EN: North Africa ; Northern Africa FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาใต้[n. prop.] (Aefrikā Tāi) EN: South Africa FR: Afrique du Sud [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aefrikā Taw) EN: West Africa ; Western Africa FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aefrikā Tøn) EN: North Africa ; Northern Africa FR: Afrique du Nord [f]
แอควิก[X] (aēkhwik) EN: aquic FR:
แอคติวิชัน[n.] (aēkthiwicha) EN: activation FR: activation [f]
แอลเอสดี[n.] (Aēl-Ēs-Dī) EN: LSD (lysergic acid diethylamide) ; LSD-25 FR: L.S.D. [m] ; LSD [m] ; lysergamide [m]
แอลลิเกเตอร์อเมริกา[n. exp.] (aellikētoē ) EN: American alligator ; gator FR:
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
แอนโดรเจน[n.] (aēndrōjēn) EN: androgen ; androgenic hormone ; testoid FR:
แอนฮาร์มอนิก[adj.] (aēnhāmønik) EN: anharmonic FR: anharmonique
แอนตาร์กติกเซอร์เคิล[n. prop.] (Āentāktik S) EN: Antarctic Circle FR: cercle Antarctique [m]
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntātikā) EN: Antartic ; Antartica FR: Antarctique [m]
แอนติบอดี = แอนติบอดี้[n.] (aēntibødī) EN: antibody FR: anticorps [m]
แอนติไดยูเรติกฮอร์โมน[n. exp.] (aēntidaiyūr) EN: antidiuretic hormone (ADH) FR:
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอปปริคอท = แอบปริคอต[n.] (aepparikhǿt) EN: abricot FR: abricot [m]
แอปพลิเคชัน = แอพพลิเคชั่น[v. exp.] (aepphlikhēc) EN: application FR: application [f]
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise FR: aérobic [m] (anglic.)
แอธเลติก บิลเบา ; แอธเลติก[TM] (Aētlētik Bi) EN: Athletic Bilbao FR: Athletic Bilbao
แอตเลติโก มาดริด ; แอตเลติโก[TM] (Aētlētikō M) EN: Atlético Madrid ; Atlético FR:
อัฟริกา[n. prop.] (Afrikā) EN: Africa FR: Afrique [f]
อัฟริกัน[n. prop.] (Afrikan) EN: African FR: Africain [m]
อัฟริกัน[adj.] (Afrikan) EN: African FR: africain
อัฟริกาใต้[n. prop.] (Afrikā Tāi) EN: South Africa FR: Afrique du Sud [f]
อาหารอร่อยถูกปาก[n. exp.] (āhān arøi t) EN: delicious food FR: nourriture succulente [f]
อาหารดอง[n. exp.] (āhān døng) EN: pickle FR:
อหังการ[v.] (ahangkān) EN: be arrogant ; behave arrogantly ; behave egotistically FR: agir avec arrogance
อาหารอินทรีย์[n. exp.] (āhān insī) EN: organic food FR: produit bio [m]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān dū) EN: fast food FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]

ic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aalglatt {adj}slippery (as an eel); slick
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Abdanker {m}; Verzichter
Abenddämmerung {f}; Zwielichttwilight
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Abmeldefrist {f}cancellation notice period
Abmeldung {f}notice of departure
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
Absage {f}; Streichung
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter
reine Mathematik {f}abstract mathematics
Abwandlung {f}variation; modification
Acarophobie {f}; Furcht vor Insekten oder -stichenacarophobia
Akademieschrift {f}academic publication
Studienjahr {n}academic year
Wissenschaftsfach {n}academic discipline
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic
Abnahmebereich {m}; Gutbereich
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible
Ausgleichstransaktion {f} | Ausgleichstransaktionen
Akkumulatorfahrzeug {n}accumulator vehicle
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator
Leistungstest {m}achievement test; proficiency test
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
ackerbautreibend; landwirtschaftlich {adj}agricultural
Ackermaschine {f}agricultural machine
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural)
Ackerschlepperreifen {m}tractor tyre (agricultural)
Eichel {f} [bot.] | Eicheln
Akustikkoppler {m}acoustic coupler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ic
Back to top