ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iceberg

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iceberg*, -iceberg-

iceberg ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
iceberg (n.) ภูเขาน้ำแข็ง Syn. ice sheet, snowberg
English-Thai: HOPE Dictionary
iceberg(ไอซฺ'เบิร์ก) n. ภูเขาน้ำแข็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
iceberg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
icebergภูเขาน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Icebergภูเขาน้ำแข็ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภูเขาน้ำแข็ง (n.) iceberg
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's Smith, and he's standing there... and he's got the iceberg warning in his fucking hand.กัปตันสมิธนิ่งเฉยทั้งๆ ที่มีคำเตือน เรื่องภูเขาน้ำแข็งอยู่ในมือเหียกๆ ขออภัย ในมือเขา
Captain, iceberg ahead.หัวหน้า, ภูเขาน้ำแข็ง ข้างหน้า.
Well, I want you to know that i will never be the iceberg to your titanic, and your secret will never, ever leave my lips,ยังไงก็ตาม ขอให้รู้ไว้นะว่าฉันไม่มีวันทรยศเธอ และความลับนี้จะไม่มีทางออกจากปากฉัน
If you go and apologize on behalf of your brother, 00:38:19,070 -- 00:38:23,476 His heart will melt like a frozen iceberg in the springถ้าเจ้าไปและขอโทษในความผิดของพี่เจ้า
SO WHAT WE CAN SEE IS BUT THE TIP OF AN ICEBERG IN THE UNIVERSE. MOST OF IT IS DARK MATTER.และเปรียบเทียบกับมวลที่ มองเห็นของกาแลคซีเบื้องหน้า
In other words, if you had time travelers aboard the Titanic, they might have warned the Captain about the iceberg, but he didn't pay any attention to them, like he didn't pay any attention to the other iceberg warnings,ในคำอื่น ๆ ถ้าคุณมีเวลา เดินทางบนเรือไททานิค, พวกเขาอาจจะมีการเตือน เกี่ยวกับกัปตันภูเขาน้ำแข็ง แต่เขาไม่ได้ให้ความ สนใจใด ๆ กับพวกเขา
What happened? That big old iceberg you on came thumping and bumping, and here we are!ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่มาไม้ลอย และรีดและที่นี่เรามี
It was meant to bash into this iceberg thing and plunge into the briny deep with all this hoopla, and I saved it.มันควรจะต้อง ชนกับภูเขาน้ำแข็ง แล้วจมลงก้มทะเล พร้อมกับผู้โดยสาร แต่ฉันช่วยมันเอาไว้
D d it's only half-past the point of no return d d the tip of the iceberg d d the sun before the burn d d the thunder before the lightning d d and the breath before the phrase dit's only half-past the point of no return the tip of the iceberg the sun before the burn
American cheese, and iceberg lettuce any day.อเมริกันชีส, ผักกาดแก้ว ล้วนๆ
Hey, Jeeves. Can I get some iceberg lettuce with a side of blue cheese?นี่ "จีฟส์" ฉันขอผักกาดแช่แข็ง
If I fill that area in with iceberg roses, will it make the gray shingles look stodgy?ถ้าฉันเอากุหลาบไอซ์เบิร์กมาวางตรงแถวนี้ มันจะดูน่าอึดอัดไปหน่อยไหม?

iceberg ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰山[bīng shān, ㄅㄧㄥ ㄕㄢ, 冰山] iceberg; CL:座
冰山一角[bīng shān yī jiǎo, ㄅㄧㄥ ㄕㄢ ㄧ ㄐㄧㄠˇ, 冰山一角] tip of the iceberg

iceberg ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉レタス[たまレタス, tama retasu] (n) iceberg lettuce

iceberg ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอซ์เบิร์ก[n.] (aiboēk) EN: iceberg ; iceberg lettuce FR: laitue iceberg [f] ; salade iceberg [f]
ผักกาดแก้ว [n. exp.] (phak kāt ka) EN: iceberg Lettuce FR: laitue iceberg [f] ; laitue pommée [f]
ภูเขาน้ำแข็ง[n. exp.] (phūkhao nām) EN: iceberg FR: iceberg [m]

iceberg ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spitze {f} (spitzes Ende) | die Spitze des Eisbergestip | the tip of the iceberg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iceberg
Back to top