ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*visible*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น visible, -visible-

*visible* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divisible (adj.) ซึ่งแบ่งแยกได้อีก See also: ซึ่งหารลงตัว Syn. detachable, fissible, segregable Ops. indivisible, unified
indivisible (adj.) ซึ่งไม่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้ See also: ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ Syn. impartiable, inseparable Ops. divisible, partiable, separable
invisible (adj.) ซึ่งมองไม่เห็น Syn. unseen, indiscernible, imperceptible Ops. visible
visible (adj.) ที่สามารถมองเห็นได้ See also: มองเห็นได้ Syn. visual
visible (adj.) เด่น See also: ชัดเจน, แน่ชัด, ชัดเจน Syn. obvious, clear, noticeable
visibleness (n.) ความชัดแจ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
divisible(ดิวซ'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้,ซึ่งถูกหารได้ (ดูไม่มีเศษเหลือ), See also: divisibleness n. ดูdivisible divisibly adv. ดูdivisible
indivisible(อินดะวิซ'ซะเบิล) adj. แบ่งแยกไม่ได้,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ไม่ได้., See also: indivisibility n. indivisibly adv.
invisible(อินวิช'ซิเบิล) adj. มองไม่เห็น,ไม่ปรากฎ,ซ่อนเร้น,เล็กจนมองไม่เห็น., See also: invisibility,n. invisibly adv., Syn. concealed,unseeable ###A. visible
visible(วิส'ซะเบิล) adj. เห็นได้,มองเห็นได้,แน่ชัด,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เกี่ยวกับระบบเก็บข้อมูลที่สามารถเห็นได้ชัดทันที., See also: visibly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
divisible(adj) สามารถแบ่งได้,สามารถหารได้
indivisible(adj) แบ่งแยกไม่ได้
invisible(adj) ไม่เห็นตัว,ไม่ปรากฏ
visible(adj) มองเห็นได้,ชัดเจน,ชัดแจ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divisibleหารลงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
indivisibleหารไม่ลงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invisible exportสินค้าออกกำบัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visible๑. -มองเห็นได้๒. -ทัศนวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invisibleสินค้ากำบัง [เศรษฐศาสตร์]
visible spectrumแสงสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัวบังใบ (n.) breast barely visible on some part
พลอมแพลม (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain) Syn. วาบแวบ
พลอมแพลม (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain) Syn. วาบแวบ
วาบแวบ (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain)
วาบแวบ (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain)
มนุษย์ล่องหน (n.) invisible man
ล่องหน (v.) become invisible See also: be invisible Syn. ล่องหนหายตัว
ล่องหน (v.) become invisible See also: be invisible Syn. ล่องหนหายตัว
ล่องหนหายตัว (v.) become invisible See also: disappear, escape by magic, wander invisibly Syn. ล่องหน, หายตัว
เงินได้กำบัง (n.) invisible income
เป็นรูปธรรม (v.) become visible See also: appear, show up Syn. เป็นตัวเป็นตน
เป็นรูปเป็นร่าง (v.) become visible See also: appear, show up Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นรูปธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's essential is invisible to the eye.สิ่งที่จำเป็นนั้นมองไม่เห็นด้วยตา
That summer at home, I had become the Invisible Boy.ฤดูร้อนนั้น ที่บ้าน ผมกลายเป็นเด็กที่เหมือนไม่มีตัวตน
But you are about to cross an invisible border into mainland China.แต่คุณกำลังจะข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่
There's this invisible line, and, uh... ..even if... even if you're attracted to someone...เปล่า ฉันไม่ได้บอก เอาลูกบอลมา อย่างนี้ก็โกงนี่
Wonder Woman? Wonder Woman flew an invisible jet....ขับเครื่องบินเจ๊ทล่องหน
An invisible gang at work?แก๊งที่มองไม่เห็นที่ทำงานหรือไม่
A source of literal, visible delight... but necessary.แหล่งของความสุข ที่จับต้องได้ แต่จำเป็นต้องมี
No visible cause, no sign of battery or sexual assault. All we have is this.(เสียงผู้ชาย) พวกเราคาดว่าตายมาแล้ว ประมาณ 8-12 ชั่วโมง
Like he had on an invisible coat that would shield him from this place.เหมือนอย่างที่เขามีในเสื้อโค้ทที่มองไม่เห็นที่จะปกป้องเขาจากสถานที่แห่งนี้
By seeing beyond what is visible to the eye.การได้เห็นเหนือสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่า
I'm indivisible. I'm... - Whoa!ฉันไม่พลาด ฉันจะซัดไม่เลือกหน้า ฉัน...
Integers only divisible by themselves and 1.ตัวเลขที่สำคัญ จำนวนเต็มเท่านั้นหาร ด้วยตัวเองและ 1

*visible* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无形[wú xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, 无形 / 無形] incorporeal; virtual; formless; invisible (assets); intangible
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 暗星云 / 暗星雲] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula
星曜[xīng yào, ㄒㄧㄥ ㄧㄠˋ, 星曜] heavenly bodies (esp. the sun, moon or five visible planets)
无形贸易[wú xíng mào yì, ˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 无形贸易 / 無形貿易] invisibles (trade)
无形输出[wú xíng shū chū, ˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ ㄔㄨ, 无形输出 / 無形輸出] invisible export
有形[yǒu xíng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ, 有形] visible (assets); tangible
视距[shì jù, ㄕˋ ㄐㄩˋ, 视距 / 視距] visible range
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ˇ, 时显时隐 / 時顯時隱] appearing and disappearing; intermittently visible
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, 一览无遗 / 一覽無遺] be plainly visible
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微漠] faint (almost inaudible or invisible)
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, 不可分割] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible
隐形[yǐn xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, 隐形 / 隱形] invisible
彰彰[zhāng zhāng, ㄓㄤ ㄓㄤ, 彰彰] obvious; manifest; clearly visible
显见[xiǎn jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 显见 / 顯見] obvious; clearly visible
看不见[kàn bu jiàn, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄢˋ, 看不见 / 看不見] unseen; to be invisible
看得见[kàn dé jiàn, ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, 看得见 / 看得見] visible

*visible* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink
インビジブル[, inbijiburu] (adj-na) invisible
インビジブルリスク[, inbijibururisuku] (n) invisible risk
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible
メコ筋[メコすじ;メコスジ, meko suji ; mekosuji] (n) (uk) (sl) camel toe (i.e. female genitals visible through tight clothing)
三白眼[さんぱくがん, sanpakugan] (n) sanpaku eyes (eyes with visible white between the iris and the lower eyelid)
下パイ[したパイ, shita pai] (n) (sl) (See オッパイ・1) underboob; bottom of a woman's breasts (visible when wearing a short top)
不可視光線[ふかしこうせん, fukashikousen] (n) invisible ray
出目[でめ, deme] (n,adj-no) (1) protruding eyes; (2) number of pips visible after a throw of the dice
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for
割り切れる;割切れる[わりきれる, warikireru] (v1,vi) to be divisible (by); to be divided without residue
可分[かぶん, kabun] (n) divisible; separable
可視光線[かしこうせん, kashikousen] (n,adj-no) visible ray
可視化[かしか, kashika] (n,vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen)
声はすれども姿は見えず[こえはすれどもすがたはみえず, koehasuredomosugatahamiezu] (exp) (id) It's audible but invisible
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)
息白し[いきしろし, ikishiroshi] (n) visible breath (i.e. when it's cold); frosty breath; white breath
掛け接;掛け接ぎ;掛接ぎ;掛け矧ぎ;掛矧ぎ[かけはぎ, kakehagi] (n) invisible mending (of clothes)
横パイ[よこパイ, yoko pai] (n) (sl) (See オッパイ・1) sideboob; (visible) side of a woman's breast
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated
潜在失業[せんざいしつぎょう, senzaishitsugyou] (n,adj-no) invisible unemployment
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P)
見えざる手[みえざるて, miezarute] (n) invisible hand
見える化[みえるか, mieruka] (n,vs) visualization; rendering visible (e.g. a problem); digitization
透き通す;透通す;透き徹す;透徹す(io)[すきとおす, sukitoosu] (v5s) to be visible through; to be seen through; to shine through
透明人間[とうめいにんげん, toumeiningen] (n) invisible man
鏡花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words
零れる[こぼれる, koboreru] (v1,vi) (1) (uk) to spill; to fall out of; to overflow; (2) to peek through; to become visible (although normally not); (3) to escape (of a smile, tear, etc.); (P)

*visible* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งได้[adj.] (baeng dāi) EN: divisible FR:
แบ่งไม่ได้[adj.] (baeng mai d) EN: indivisible FR: indivisible
แบ่งแยกไม่ได้[adj.] (baengyaēk m) EN: indivisible FR: indivisible
หายตัว[v.] (hāitūa) EN: disappear ; be invisible ; vanish FR: se rendre invisible ; disparaître
หารลงตัว[adj.] (hān longtūa) EN: divisible FR: divisible
หารไม่ลงตัว[adj.] (hān mai lo) EN: indivisible FR: indivisible
เห็นได้ชัด[adj.] (hen dāi cha) EN: clearly visible ; obviously seen FR: clairement visible
เห็นได้อย่างชัดแจ้ง[v. exp.] (hen dāi yān) EN: be very obvious ; be clearly visible FR:
จำบัง[v.] (jambang) EN: make oneself invisible FR:
จำเบศ[v.] (jambēt) EN: make oneself invisible FR:
กำบังกาย[v. exp.] (kambang kāi) EN: make invisible ; make oneself invisible FR:
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāi) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ลงตัว[v.] (longtūa) EN: be divisible ; come out right ; come out even ; balance ; fall into place FR: tomber juste
มนุษย์ล่องหน[n. exp.] (manut løngh) EN: invisible man FR: homme invisible [m]
มือมืด[n.] (meūmeūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse FR: main mystèrieuse [f]
มองเห็นได้[adj.] (møng hen dā) EN: visible FR: visible ; perceptible
มองไม่เห็น[adj.] (møng mai he) EN: invisible ; unable to see FR: invisible ; indiscernable
เงินได้กำบัง[n.] (ngoendāikam) EN: invisible income FR:
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen ) EN: become visible ; appear ; show up FR:
พลอมแพลม[v.] (phlømphlaēm) EN: shine intermittently ; be visible intermittently ; flicker FR: trembloter ; vaciller
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
ปรากฏ[adj.] (prākot) EN: visible ; apparent FR: visible ; apparent ; ostensible
รังสีแสงสว่าง[n. exp.] (rangsī saēn) EN: visible radiation FR: rayonnement visible [m]
ทรัพย์แบ่งได้[n. exp.] (sap baeng d) EN: divisible things FR:
ทรัพย์แบ่งไม่ได้[n. exp.] (sap baeng m) EN: indivisible things FR:
สเปกตรัมของแสงขาว[n. exp.] (sapektram k) EN: visible light spectrum FR: spectre de la lumière blanche [m]
สินค้าเข้ากำบัง[n. exp.] (sinkhākhao ) EN: invisible imports FR:
สินค้าออกกำบัง[n. exp.] (sinkhā-øk k) EN: invisible exports FR:
ทิฏฐธรรม[n.] (thitthatham) EN: the visible order of things ; present condition ; this world ; the present life ; temporality ; in this life FR:
โดยไม่ได้คาดหมาย[adv.] (dōi mai dāi) EN: FR: de façon imprévisible
คาดคะเนได้[adj.] (khātkhanē d) EN: predictable FR: prévisible
คาดหมาย[adj.] (khātmāi) EN: expected FR: prévisible
ไม่สามารถพยากรณ์ได้[adj.] (mai sāmāt p) EN: unpredictable FR: imprévisible
พยากรณ์ไม่ได้[adj.] (phayākøn ma) EN: unpredictable FR: imprévisible
ตามคาดการณ์[adj.] (tām khātkān) EN: expected FR: prévisible

*visible* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
teilbar {adj} | teilbarer | am teilbarstendivisible | more divisible | most divisible
unsichtbar {adj} | unsichtbarer | am unsichtbarsteninvisible | more invisible | most invisible
Primzahl {f}indivisible number
Betonsichtfläche {f}visible concrete surface
Sichtbarkeit {f}visibleness
Unsichtbarkeiten {pl}invisibleness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *visible*
Back to top