ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-visible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น visible, *visible*,

-visible- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัวบังใบ (n.) breast barely visible on some part
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A source of literal, visible delight... but necessary.แหล่งของความสุข ที่จับต้องได้ แต่จำเป็นต้องมี
No visible cause, no sign of battery or sexual assault. All we have is this.(เสียงผู้ชาย) พวกเราคาดว่าตายมาแล้ว ประมาณ 8-12 ชั่วโมง
By seeing beyond what is visible to the eye.การได้เห็นเหนือสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่า
I hereby order that all Jews in the Warsaw district will wear visible emblems when out of doors.ข้าพเจ้าขอประกาศให้ชาวยิวทุกคน ในเขตวอร์ซอว์ทุกท่าน ต้องติดเครื่องหมายยิวเมื่อออกจากบ้าน
I changed the waves of the signal to a create visible image.ผมเปลี่ยนคลื่นสัญญาณดูเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพ
A Ninja must not be visible to anyone other than his lord.นินจาน่ะจะต้องไม่แสดงออกต่อ ใครก็ตาม ยกเว้นหัวหน้าของเขาเท่านั้น
The young girl, visible only to Betsy;เด็กผู้หญิง ที่ เบทซี่เท่านั้น ที่มองเห็นได้
It's not visible to the human eye.This space and time...
And that she left behind small traces of her time on earth, visible only to those who know where to look.และสิ่งที่เธอทิ้งไว้เบื้องหลัง \คือร่องรอยเล็กๆ น้อยๆ เมื่อครั้งที่เธออยู่บนโลก จะมองเห็นได้เฉพาะ คนที่รู้ว่าจะมองหาที่ไหน.
And without water, your tracks will be visible for even more.ละปราศจากน้ำ ก็จะเห็นร่องรอยคุณได้มากขึ้น
He drew the connections between the larger changes in our civilization and this pattern that was now visible in the atmosphere of the entire planet.ท่านวาดการเชื่อมโยง ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอารยธรรมของเรา กับแบบแผนอันนี้ที่เริ่มปรากฏให้เห็น
Yesterday afternoon, after announcement of the results, that was visible on his face.โดยเมื่อวานนี้ หลังจากที่ได้มีการแถลงการณ์ไป สีหน้าของเขายังคงดูวิตก

-visible- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星曜[xīng yào, ㄒㄧㄥ ㄧㄠˋ, 星曜] heavenly bodies (esp. the sun, moon or five visible planets)
有形[yǒu xíng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ, 有形] visible (assets); tangible
视距[shì jù, ㄕˋ ㄐㄩˋ, 视距 / 視距] visible range

-visible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible
メコ筋[メコすじ;メコスジ, meko suji ; mekosuji] (n) (uk) (sl) camel toe (i.e. female genitals visible through tight clothing)
三白眼[さんぱくがん, sanpakugan] (n) sanpaku eyes (eyes with visible white between the iris and the lower eyelid)
出目[でめ, deme] (n,adj-no) (1) protruding eyes; (2) number of pips visible after a throw of the dice
可視光線[かしこうせん, kashikousen] (n,adj-no) visible ray
可視化[かしか, kashika] (n,vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen)
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)
息白し[いきしろし, ikishiroshi] (n) visible breath (i.e. when it's cold); frosty breath; white breath
見える化[みえるか, mieruka] (n,vs) visualization; rendering visible (e.g. a problem); digitization
透き通す;透通す;透き徹す;透徹す(io)[すきとおす, sukitoosu] (v5s) to be visible through; to be seen through; to shine through
鏡花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words
零れる[こぼれる, koboreru] (v1,vi) (1) (uk) to spill; to fall out of; to overflow; (2) to peek through; to become visible (although normally not); (3) to escape (of a smile, tear, etc.); (P)

-visible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นได้ชัด[adj.] (hen dāi cha) EN: clearly visible ; obviously seen FR: clairement visible
เห็นได้อย่างชัดแจ้ง[v. exp.] (hen dāi yān) EN: be very obvious ; be clearly visible FR:
มองเห็นได้[adj.] (møng hen dā) EN: visible FR: visible ; perceptible
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen ) EN: become visible ; appear ; show up FR:
พลอมแพลม[v.] (phlømphlaēm) EN: shine intermittently ; be visible intermittently ; flicker FR: trembloter ; vaciller
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
ปรากฏ[adj.] (prākot) EN: visible ; apparent FR: visible ; apparent ; ostensible
รังสีแสงสว่าง[n. exp.] (rangsī saēn) EN: visible radiation FR: rayonnement visible [m]
สเปกตรัมของแสงขาว[n. exp.] (sapektram k) EN: visible light spectrum FR: spectre de la lumière blanche [m]
ทิฏฐธรรม[n.] (thitthatham) EN: the visible order of things ; present condition ; this world ; the present life ; temporality ; in this life FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -visible-
Back to top