ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divisible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divisible*, -divisible-

divisible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divisible (adj.) ซึ่งแบ่งแยกได้อีก See also: ซึ่งหารลงตัว Syn. detachable, fissible, segregable Ops. indivisible, unified
English-Thai: HOPE Dictionary
divisible(ดิวซ'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้,ซึ่งถูกหารได้ (ดูไม่มีเศษเหลือ), See also: divisibleness n. ดูdivisible divisibly adv. ดูdivisible
English-Thai: Nontri Dictionary
divisible(adj) สามารถแบ่งได้,สามารถหารได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divisibleหารลงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Integers only divisible by themselves and 1.ตัวเลขที่สำคัญ จำนวนเต็มเท่านั้นหาร ด้วยตัวเองและ 1
If, and only if, both sides of the numerator is divisible by the inverse of the square root of the two unassigned variables.และจากที่เราเห็นคือโจทย์ข้อนี้ เป็นแบบอินเวอร์ชั่นสแควร์รูทของ 2 ที่ไซน์ไม่เท่ากัน
Can you imagine? Nine, only divisible by one and itself?ผมลืมสามไปเสียสนิท โอ้ไม่
I'm indivisible. I'm... - Whoa!ฉันไม่พลาด ฉันจะซัดไม่เลือกหน้า ฉัน...
"One nation,indivisible,with liberty and justice for all.""ชาติเป็นหนึ่ง, แบ่งออกไม่ได้ กับอิสรภาพและความยุติธรรมของทุกคน"
Invisible and indivisible That fire you ignitedมองไม่ชัดและแยกไม่ออก เธอได้จุดไฟฉัน
The atmosphere of our planet is an indivisible whole.บรรยากาศของโลกเรา ทั้งหมดไม่สามารถแบ่งได้
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.ขาพเจ้าขอปฎิญาณ ต่อธงชาติสหรัฐ และต่อดินแดนแห่งนี้ ดินแดนซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระผู้เป็นเจ้า
In the past century, physicists have discovered that matter really is made of tiny, little pixels, fundamental, indivisible particles billions of times smaller than an atom.และเขาคิดว่าเขาพบหลักฐาน สำหรับมันในธรรมชาติ มีวิธีหนึ่งที่จะบอกคือ ถ้าคุณกำลังมองหาที่ จำลองคอมพิวเตอร์
"All humanity is one undivided and indivisible family.มนุษย์ทุกคนมาจากหนึ่งครอบครัว ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
"for purposes of treatment, for they are one indivisible.เพื่อมารักษา เพราะมันแยกจากกันไม่ได้
The world has to be made of countless indivisible particles in a void.ของอนุภาคแบ่งแยกนับ ไม่ถ้วนในช่องว่าง

divisible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, 不可分割] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible

divisible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り切れる;割切れる[わりきれる, warikireru] (v1,vi) to be divisible (by); to be divided without residue
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for
可分[かぶん, kabun] (n) divisible; separable

divisible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งได้[adj.] (baeng dāi) EN: divisible FR:
หารลงตัว[adj.] (hān longtūa) EN: divisible FR: divisible
ลงตัว[v.] (longtūa) EN: be divisible ; come out right ; come out even ; balance ; fall into place FR: tomber juste
ทรัพย์แบ่งได้[n. exp.] (sap baeng d) EN: divisible things FR:
แบ่งไม่ได้[adj.] (baeng mai d) EN: indivisible FR: indivisible
แบ่งแยกไม่ได้[adj.] (baengyaēk m) EN: indivisible FR: indivisible
หารไม่ลงตัว[adj.] (hān mai lo) EN: indivisible FR: indivisible
ทรัพย์แบ่งไม่ได้[n. exp.] (sap baeng m) EN: indivisible things FR:

divisible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
teilbar {adj} | teilbarer | am teilbarstendivisible | more divisible | most divisible
Primzahl {f}indivisible number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divisible
Back to top