ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inseparable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inseparable*, -inseparable-

inseparable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inseparable (adj.) ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ See also: เป็นเงา Syn. indivisible, unified Ops. divisible
English-Thai: HOPE Dictionary
inseparable(อินเซพ'เพอระเบิล) adj. แยกไม่ได้,แบ่งแยกกันไม่ได้. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกัน,เพื่อนสนิท,ความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้, See also: inseparability n. inseparably adv. ###A. separable
English-Thai: Nontri Dictionary
inseparable(adj) แยกออกไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's at Lana's. They're inseparable these days.เธออยู่กับลาน่าน่ะ เดี๋ยวนี้ พวกนั้นติดกันอย่างกับอะไรดีแล้ว
They've been inseparable ever since.แล้วก็ติดกันเป็นปาท่องโก๋ตั้งแต่นั้น
It's (undesirable but) inseparable relationshipความสัมพันธ์ที่แยกจากกันไม่ได้(แม้มันจะดูไม่รื่นรมณ์สักเท่าไหร่)
Why should they? They've been inseparable for 20 years.มันไม่มีเหตุผลสักนิด พวกเธอซี้กันมา 20 ปี
They've been inseparable ever since.พวกเขาห่างกันไม่ได้เลยตั้งแต่นั้น ฉันดีใจกับพ่อแม่คุณด้วยค่ะ
We became inseparable because of our shared love of Chess.เราเริ่มซี้กัน เพราะเราชอบหมากรุกเหมือนกัน
I assumed Rachel and I would be as inseparable as the twins in Side Show, but she's always rushing off to help Brody with something that requires him to be shirtless.ฉันคาดการณ์ไว้ว่าฉันกับเรเชล คงจะต้องตัวติดกันจนแยกไม่ออก เหมือนกับฝาแฝดในโชว์คั่นเวลาแน่ แต่เธอก็ชอบปลีกตัว ไปคอยช่วยโบรดี้
They were inseparable back then.พวกเขาไม่เคยห่างกันเลย
Bucky Barnes and Steven Rogers were inseparable on both schoolyard and battlefield.บัคกี้บาร์นส์และสตีเวนเจอร์สได้แยกออกไม่ได้ ทั้งสนามโรงเรียนและสนามรบ
The "three inseparables", separated.สามทหารเสือ ต้องแยกจากกัน
They are rather inseparable, I'm afraid.หาเช่นนั้นไม่, หม่อมฉันกลัวว่า.
And soon they were inseparable.และไม่นานจากนั้น / พวกเขาก็ไม่สามารถแยกจากกันได้

inseparable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
形影不离[xíng yǐng bù lí, ㄒㄧㄥˊ ˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, 形影不离 / 形影不離] inseparable (as form and shadow)
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, 不可分割] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible
不可分离[bù kě fēn lí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, 不可分离 / 不可分離] inseparable
离不开[lí bu kāi, ㄌㄧˊ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, 离不开 / 離不開] inseparable; inevitably linked to

inseparable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分かち難い[わかちがたい, wakachigatai] (adj-i) inseparable
切っては切れない[きってはきれない, kittehakirenai] (exp,adj-i) (See 切っても切れない) inseparable
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble
形影[けいえい, keiei] (n) the form and its shadow; things inseparable
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart
相即[そうそく, sousoku] (n,vs) (1) {Buddh} coming together and dissolvinge into oneness; (2) being closely related; being inseparable
相即不離[そうそくふり, sousokufuri] (n) strongly attached to each other; inseparable
腐れ縁[くされえん, kusareen] (n) (undesirable but) inseparable relationship
表裏一体[ひょうりいったい, hyouriittai] (n,adj-no) the two views (of an object) referring to the same thing; being inseparable like the two sides of an object
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart

inseparable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่ซี้[n. exp.] (khū sī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
แน่นแฟ้น[adj.] (naenfaēn) EN: firm ; stable ; solid ; close ; established FR: proche ; inséparable ; ferme ; solide
ส่วนควบ[n. exp.] (suan khūap) EN: integral part ; inseparable part FR:
แยกกันไม่ได้[adj.] (yaēk kan ma) EN: FR: inséparable ; indissociable
แยกไม่ออก[adj.] (yaēk mai øk) EN: inseparable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inseparable
Back to top