ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indivisible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indivisible*, -indivisible-

indivisible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indivisible (adj.) ซึ่งไม่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้ See also: ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ Syn. impartiable, inseparable Ops. divisible, partiable, separable
English-Thai: HOPE Dictionary
indivisible(อินดะวิซ'ซะเบิล) adj. แบ่งแยกไม่ได้,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ไม่ได้., See also: indivisibility n. indivisibly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
indivisible(adj) แบ่งแยกไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indivisibleหารไม่ลงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Invisible and indivisible That fire you ignitedมองไม่ชัดและแยกไม่ออก เธอได้จุดไฟฉัน
The atmosphere of our planet is an indivisible whole.บรรยากาศของโลกเรา ทั้งหมดไม่สามารถแบ่งได้
In the past century, physicists have discovered that matter really is made of tiny, little pixels, fundamental, indivisible particles billions of times smaller than an atom.และเขาคิดว่าเขาพบหลักฐาน สำหรับมันในธรรมชาติ มีวิธีหนึ่งที่จะบอกคือ ถ้าคุณกำลังมองหาที่ จำลองคอมพิวเตอร์
"All humanity is one undivided and indivisible family.มนุษย์ทุกคนมาจากหนึ่งครอบครัว ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
The world has to be made of countless indivisible particles in a void.ของอนุภาคแบ่งแยกนับ ไม่ถ้วนในช่องว่าง
I'm indivisible. I'm... - Whoa!ฉันไม่พลาด ฉันจะซัดไม่เลือกหน้า ฉัน...
"One nation,indivisible,with liberty and justice for all.""ชาติเป็นหนึ่ง, แบ่งออกไม่ได้ กับอิสรภาพและความยุติธรรมของทุกคน"
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.ขาพเจ้าขอปฎิญาณ ต่อธงชาติสหรัฐ และต่อดินแดนแห่งนี้ ดินแดนซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระผู้เป็นเจ้า
"for purposes of treatment, for they are one indivisible.เพื่อมารักษา เพราะมันแยกจากกันไม่ได้
One world, indivisible, and kind of small in the cosmic context.และชนิดของขนาดเล็ก ในบริบทของจักรวาล

indivisible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, 不可分割] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible

indivisible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for

indivisible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งไม่ได้[adj.] (baeng mai d) EN: indivisible FR: indivisible
แบ่งแยกไม่ได้[adj.] (baengyaēk m) EN: indivisible FR: indivisible
หารไม่ลงตัว[adj.] (hān mai lo) EN: indivisible FR: indivisible
ทรัพย์แบ่งไม่ได้[n. exp.] (sap baeng m) EN: indivisible things FR:

indivisible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Primzahl {f}indivisible number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indivisible
Back to top