ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indiscernible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indiscernible*, -indiscernible-

indiscernible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indiscernible (adj.) ซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้ See also: ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้ Syn. imperceptible, indistinct Ops. discernible, perceptible
English-Thai: HOPE Dictionary
indiscernible(อินดิสเซิร์น'นะเบิล) adj. ดูไม่ออก,สังเกตไม่ออก., See also: indiscernibly adv.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indiscernible
Back to top