ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impartiable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impartiable*, -impartiable-

impartiable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impartiable (adj.) ซึ่งไม่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้ See also: ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ Syn. inseparable Ops. divisible, partiable, separable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impartiable
Back to top