ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*venture*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น venture, -venture-

*venture* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adventure (n.) การเก็งกำไร
adventure (n.) การผจญภัย See also: การเสี่ยงภัย
adventure (n.) ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น Syn. exploit, venture, escapade
adventure (vt.) เสี่ยง See also: เสี่ยงอันตราย Syn. risk, venture
adventuresome (adj.) กล้า See also: ชอบผจญภัย Syn. adventurous
misadventure (n.) ความโชคร้าย See also: โชคร้าย, เหตุร้าย, อุบัติเหตุ Syn. disaster, accident, crisis Ops. blessing, good forture
peradventure (n.) ความไม่แน่นอน See also: ความบังเอิญ, ความเป็นไปได้
peradventure (adv.) อย่างไม่แน่นอน See also: อาจเป็นไปได้, บางที, อาจจะ Syn. haply, mayhap
venture (n.) การเสี่ยงภัย See also: การผจญภัย
venture (n.) ธุริกิจเสี่ยงแต่สามารถทำกำไรได้ Syn. business, enterprise
venture (vt.) เสี่ยงภัย See also: ผจญภัย Syn. risk, stake
venture (adj.) เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย See also: เกี่ยวกับการผจญภัย
venture forth (phrv.) ผจญภัย See also: เสี่ยงภัย (อย่างกล้าหาญ)
venture out (phrv.) ออกไปข้างนอก (ท่ามกลางสภาพอากาศไม่ดี) See also: เสี่ยงกับอากาศ
venturer (n.) คนเสี่ยงภัย See also: ผู้เสี่ยงภัย
venturesome (adj.) ซึ่งชอบเสี่ยง See also: ซึ่งชอบผจญภัย Syn. adventurous, risky, venturous
English-Thai: HOPE Dictionary
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย, Syn. mishap,misfortune
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ
venturesome(เวน'เชอะเซิม) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,มีภัย,ใจกล้า, See also: venturesomeness n., Syn. daring,bold,risky,chancy,tricky
English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
peradventure(adv) บางที,บังเอิญ
venture(n) ความกล้าเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
venturesome(adj) กล้าเสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint ventureการร่วมลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misadventureอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
venture, jointการร่วมลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventure and adventurersการผจญภัยและนักผจญภัย [TU Subject Heading]
Joint ventureการร่วมทุน [เศรษฐศาสตร์]
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การผจญภัย (n.) adventure See also: risk, venture, chance, undertaking Syn. การเสี่ยงภัย, การเสี่ยงอันตราย
การเสี่ยงภัย (n.) adventure See also: risk, venture, chance, undertaking Syn. การเสี่ยงอันตราย
การเสี่ยงอันตราย (n.) adventure See also: risk, venture, chance, undertaking Syn. การเสี่ยงภัย
ดั้น (v.) venture See also: to brave the way, make a way through, push forward, force one´s way through Syn. ฝ่าไป, มุดด้นไป
นักผจญภัย (n.) adventurer See also: adventurist, explorer, adventure seeker
ผจญภัย (v.) take adventure See also: encounter, face danger, take the risk, dare Syn. เสี่ยงภัย, เสี่ยงอันตราย
ฝ่าไป (v.) venture See also: to brave the way, make a way through, push forward, force one´s way through Syn. มุดด้นไป
มุดด้นไป (v.) venture See also: to brave the way, make a way through, push forward, force one´s way through Syn. ฝ่าไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All the people in Sarkhan are united... against the American military adventure here, and we will not be compromised.{\cHFFFFFF}ทุกคนใน Sarkhan เป็นปึกแผ่น ... {\cHFFFFFF}กับชาวอเมริกัน การผจญภัยของทหารที่นี่ {\cHFFFFFF}และเราจะไม่ถูกทำลาย
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ
I followed you on many adventures... but into the great unknown mystery...ผมทำตามที่คุณในการผจญภัยจำนวนมาก ... แต่เป็นความลึกลับที่ไม่รู้จักดี ...
No more adventures with you, Dr.Jones.การผจญภัยไม่มากกับคุณ Dr.Jones
You can sell different adventures. Just pop in a brand-new disk, and you get a whole new set of options.Pop in a new disk and get a new set of options.
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ
Some fantastic adventure, right? Something really crazy? All I was doing was giving him advice.คนเดียวที่ส่งโปสการ์ดให้ชั้นตลอดๆ
The way you sort of started out with the adventure part...พี่ต้องเริ่มแบ่งกลุ่ม เพื่อที่จะค้นหา...
Mon amour. L'aventure commence.ความรักของฉัน การผจญภัยเริ่มต้น
Your adventure with Serge:เธอไปเที่ยวกับเสิร์จ:
So my adventures came to an end, and with them the chance that one day, like my father,การผจญภัยของมาถึงจุดจบ และกับผมพวก วันหนึ่งโอกาสก็มาถึง เหมือนพ่อของผม
"but if you will perform the engagements I have ventured to make for you, they will before long.""แต่ถ้านายอยากจะให้พวกเขาหมั้นกัน พี่ก็จะจัดการแทนนายให้เอง พวกเขายังคงรออยู่"

*venture* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, 哈克贝利・芬历险记 / 哈克貝利・芬歷險記] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, 汤姆・索亚历险记 / 湯姆・索亞歷險記] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 创投基金 / 創投基金] venture capital fund
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, 不入虎穴焉得虎子] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ , 斯坦因] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
联营[lián yíng, ㄌㄧㄢˊ ˊ, 联营 / 聯營] joint venture; under joint management
风险与收益的关系[fēng xiǎn yǔ shōu yì de guān xì, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄩˇ ㄕㄡ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 风险与收益的关系 / 風險與收益的關係] relation between venture and profit; risk-return relation
风险[fēng xiǎn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, 风险 / 風險] risk; venture; hazard
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 不揣冒昧] venture to; presume to; take the liberty of
风险投资[fēng xiǎn tóu zī, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄗ, 风险投资 / 風險投資] venture capital
奇遇[qí yù, ㄑㄧˊ ㄩˋ, 奇遇] happy encounter; fortuitous meeting; adventure
合资[hé zī, ㄏㄜˊ ㄗ, 合资 / 合資] joint venture

*venture* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドベンチャー[, adobencha-] (n) adventure; (P)
アドベンチャーゲーム[, adobencha-ge-mu] (n) {comp} adventure game
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports
アバンチュール;アヴァンチュール[, abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre
インナーベンチャー[, inna-bencha-] (n) inner venture
ジョイントベンチャー[, jointobencha-] (n) joint venture; JV
ベンチャー(P);ベンチャ[, bencha-(P); bencha] (n) (1) venture; (2) bencher (baseball); (P)
ベンチャーキャピタル[, bencha-kyapitaru] (n) venture capital
ベンチャービジネス[, bencha-bijinesu] (n) (not a venture capital firm) start-up company; venture business
ベンチャー企業[ベンチャーきぎょう, bencha-kigyou] (n) (not a venture capital firm) (See ベンチャービジネス) start-up company; venture business
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P)
共同事業[きょうどうじぎょう, kyoudoujigyou] (n) (See 共同企業) joint enterprise; joint venture
共同企業[きょうどうきぎょう, kyoudoukigyou] (n) (See 共同事業) joint venture
共同企業体[きょうどうきぎょうたい, kyoudoukigyoutai] (n) joint venture; consortium; JV
共同生産[きょうどうせいさん, kyoudouseisan] (n) joint manufacturing; joint production; production joint venture
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P)
冒険家[ぼうけんか, boukenka] (n) adventurer
冒険心[ぼうけんしん, boukenshin] (n) adventurous spirit; sense of adventure
冒険者[ぼうけんしゃ, boukensha] (n) adventurer
利害関係者[りがいかんけいしゃ, rigaikankeisha] (n) stakeholder; person holding other people's stakes in a venture (legal)
合弁事業[ごうべんじぎょう, goubenjigyou] (n) joint venture
合弁会社[ごうべんがいしゃ, goubengaisha] (n) joint venture or concern
大冒険[だいぼうけん, daibouken] (n) great adventure
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector
投機家[とうきか, toukika] (n) speculator; venturer
投機師[とうきし, toukishi] (n) adventurer; speculator
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P)
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale
第三セクター[だいさんセクター, daisan sekuta-] (n) joint venture of government and business; business venture financed jointly by the public and private sectors; semi-public sector; third sector
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer)
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune

*venture* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; harmful ; perilous ; venturesome FR: dangereux ; risqué ; périlleux
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บริษัทร่วมทุน[n. exp.] (børisat rua) EN: joint venture FR:
ดั้น[v.] (dan) EN: pierce ; go through ; push trough ; venture ; push forward FR:
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
ใจป้ำ[adj.] (jaipam) EN: venturesome ; sporting FR:
จอยท์เวนเจอร์[n.] (jøi-wēnjoē) EN: joint venture FR: joint venture [f] (anglic.) ; joint-venture [f] (anglic.)
การเล่นที่ดิน[n. exp.] (kān len thī) EN: real estate venture FR:
การลงทุนร่วม[n. exp.] (kān longthu) EN: joint venture FR:
การลงทุนร่วมกัน[n. exp.] (kān longthu) EN: joint venture FR:
การผจญภัย[n.] (kān phajonp) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking FR: aventure [f]
การผจญภัยของตินติน[n. exp.] (kān phajonp) EN: The Adventures of Tintin FR: les aventures de Tintin [fpl]
การร่วมค้า[n. exp.] (kān ruam k) EN: joint venture FR:
การร่วมทุน[n. exp.] (kān ruam th) EN: joint venture ; co-investment FR: joint venture [f] ; joint-venture [f] ; entreprise commune [f]
การเสี่ยงอันตราย[n. exp.] (kān sīeng a) EN: adventure FR:
การเสี่ยงภัย[n.] (kān sīengph) EN: adventure FR:
ฆ่าคนโดยบังเอิญ[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death by accident ; kill by misadventure FR: tuer involontairement
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (kham kling ) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands FR:
เคราะห์หามยามร้าย[n.] (khrǿhāmyāmr) EN: misfortune ; bad luck ; misadventure ; mischance ; misery FR: mauvaise fortune [f]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; bad luck ; misadventure ; mischance FR:
กิจการร่วมค้า[n. exp.] (kitjakān ru) EN: joint venture FR:
กล้า[v.] (klā) EN: dare ; venture ; be brave FR: oser ; tenter ; faire preuve d'audace ; avoir le courage de ; faire face à ; défier
กล้าได้กล้าเสีย[adj.] (klādāiklāsī) EN: sporting ; enterprising ; venturesome ; courageous ; easy come easy go FR: risqué
กลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้า[n. exp.] (klum børisa) EN: joint venture ; consortium FR:
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว(กับ)[xp] (mī khwām sa) EN: have an affair (with) FR: avoir une aventure extraconjugale (avec)
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster ; augur FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; augure [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
นักผจญภัย[n.] (nak phajonp) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker FR: aventurier [m]
ป้ำ[adj.] (pam) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed FR: brave ; généreux
ผจญภัย[v.] (phajonphai) EN: take adventure ; face danger ; take the risk ; dare ; encounter FR: s'aventurer
ผู้เสี่ยงโชค[n. exp.] (phū sīeng c) EN: adventurer FR: aventurier [m]
สนามแห่งการผจญภัย[n. exp.] (sanām haeng) EN: adventure playground FR:
เสี่ยงโชค[v. exp.] (sīeng chōk) EN: take a chance ; try one's luck ; chance ; venture FR: tenter sa chance
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture FR: prendre la liberté de
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (theū wisāsa) EN: make bold to express one's view ; venture an opinion FR:
ธุรกิจร่วมทุน[n. exp.] (thurakit ru) EN: venture capital FR:
ชอบผจญภัย[adj.] (chøp phajon) EN: adventurous FR: aventureux
ค่อนข้างเสี่ยง[adj.] (khǿnkhāng s) EN: adventurous FR: aventureux
เสี่ยง[v.] (sīeng) EN: gamble ; risk ; chance ; brave FR: risquer ; aventurer

*venture* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation
Jointventure {n}; Joint Venture
Arbeitsgemeinschaft {f}joint venture
Abenteuerdrang {m}spirit of adventure
Abenteuerlust {f}spirit of adventure
Abenteuerspielplatz {m}adventure playground
Abenteuerroman {m}adventure novel
Risikokapitalgeber {m}venture capitalist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *venture*
Back to top