ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adventurist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adventurist*, -adventurist-

adventurist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักผจญภัย[n.] (nak phajonp) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker FR: aventurier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adventurist
Back to top