ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blessing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blessing*, -blessing-

blessing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blessing (n.) สิ่งที่ทำให้ดีใจ See also: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง
blessing (n.) การสวดให้พร See also: การให้พร
blessing (n.) การเห็นด้วย Syn. approval
blessing in disguise (idm.) สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มต้นกลับลงเอยด้วยดี
English-Thai: HOPE Dictionary
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
English-Thai: Nontri Dictionary
blessing(n) พร,การอวยพร,การประสาทพร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิธีสู่ขวัญ (n.) Thai blessing ceremony Syn. เรียกขวัญ, ทำขวัญ
สมพรปาก (v.) May the blessing be as was said See also: May it be as you said
การอวยพร (n.) blessing See also: compliment, wish Syn. การให้พร
การอำนวยพร (n.) blessing See also: compliment, wish Syn. การอวยพร, การให้พร
การให้พร (n.) blessing See also: compliment, wish Syn. การอวยพร
คำภาวนา (n.) blessing See also: prayer, wish
คำอธิษฐาน (n.) blessing See also: wish, prayer Syn. คำภาวนา
คำให้พร (n.) blessing See also: congratulation, felicitation Syn. คำแสดงความยินดี
พร (n.) blessing See also: benediction, favour Ops. คำสาปแช่ง, คำสาป
มงคลวาท (n.) blessing See also: congratulation, felicitation Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี
คำอวยพร (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท
อาศิรพจน์ (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาศิรพาท (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาศิรวจนะ (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรพาท, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาศิรวาท (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาเศียรพจน์ (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาเศียรพาท (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาเศียรวจนะ (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาเศียรวาท (n.) blessings See also: greetings, compliment Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, คำอวยพร
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา
He attended prayer breakfasts and asked for God's blessing with the Joint Chiefs of Staff right in the war room of the Pentagon.เขาสวดตอนอาหารเช้า และขอให้พระเจ้าประทานพร กับจนท.ชั้นสูงที่ร่วมงานกับเขา ในวอร์รูมที่เพนตาก้อน
You are not a boy anymore. I'm saying a blessing for you.ขอให้เจริญๆเถอะพ่อหนุ่ม
The death of your sister would have been a blessing in comparison.การตายของน้องสาวคุณ อาจจะทำให้ได้รับการอวยพรก็ได้
It was a blessing in disguise.นี่เป็นลาภลอยที่แปลงกายมาแท้ ๆ
My people, the Golden Dragon of Unity, who guides us in all we do, today sanctifies a union that will be a blessing for all of Qui Gong.ปวงราษฏ์ของข้า เอกภาพของแผ่นดิน ที่ทุกคนเสนอและเรียกร้องต่อข้านั้น วันนี้ มันได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว
At which time the king will bestow his royal blessing upon you and your...err...ได้เวลาแล้วที่พระราชาจพระราชทานพร ให้เป็นศิริมงคล ให้กับพระธิดา และ คุณ...
Children are a blessing just the sameเด็กๆ น่ะ ยังไงก็น่ารัก เหมือนกันหมด
Look, the blessing is leaving.ดูนั่นสิ สาวฟ้าประทานของเรา กำลังจะออกไปแล้ว
Please make your blessing completed, Amen.ขอพระเจ้าโปรดอวยพร ให้กับลูกด้วย เอแมน
It seems as if God is blessing usดูเหมือนพระเจ้าจะเข้าข้างเรานะ
I sewed a special blessing in there Open it when you're in troubleแม่เย็บเครื่องรางเอาไว้ ให้ใช้ตอนฉุกเฉินด้วยนะลูก

blessing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佑护[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, 佑护 / 佑護] blessing
[réng, ㄖㄥˊ, 礽] blessings
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 祚] blessing; the throne
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, 祝福] blessings; wish well
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ, 降福] blessings from heaven
[hù, ㄏㄨˋ, 祜] celestial blessing
[sī, ㄙ, 禠] felicity; blessing

blessing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour)
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
授かり物;授かりもの[さずかりもの, sazukarimono] (n) boon; windfall; blessing
祝祷;祝とう[しゅくとう, shukutou] (n) benediction; blessing
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for
天の恵み;天の恵(io)[てんのめぐみ, tennomegumi] (exp) God's gift; God's blessing; grace of God; godsend
幸せ(P);仕合わせ;倖せ(oK);仕合せ[しあわせ, shiawase] (adj-na,n) happiness; good fortune; luck; blessing; (P)
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P)
恵み[めぐみ, megumi] (n) blessing; grace; (P)
恵沢[けいたく, keitaku] (n) blessing; pity; favor; favour; benefit
有り難迷惑;ありがた迷惑;有難迷惑[ありがためいわく, arigatameiwaku] (adj-na,n) unwelcome favor; unwelcome favour; mixed blessing; white elephant
高恩[こうおん, kouon] (n) great benevolence or blessings
鼓腹撃壌[こふくげきじょう, kofukugekijou] (n,vs) (people) sing the praises (enjoy the blessings) of peace

blessing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศิรพจน์ ; อาศิรพาท ; อาศิรวจนะ ; อาศิรวาท[n.] (asīraphot ;) EN: encomium ; panegyric ; tribute ; blessing FR:
ชัยมงคลคาถา[n.] (chaimongkho) EN: stanzas for the blessing or glory of victory FR:
การให้พร[n. exp.] (kān hai phø) EN: blessing FR: bénédiction [f]
คำอวยพร[n. exp.] (kham ūay ph) EN: blessing ; greeting FR: voeux [mpl]
เป็นบุญ[n. exp.] (pen bun) EN: blessing ; good fortune FR:
เป็นบุญ[v. exp.] (pen bun) EN: be fortunate ; it's a blessing FR:
พิธีรดน้ำสังข์[n. exp.] (phithī rotn) EN: water blessing ceremony FR: cérémonie d'aspersion d'eau [f]
พิธีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī sukh) EN: Thai blessing ceremony FR:
พร[n.] (phøn) EN: blessing ; benediction ; divine favour ; good wishes ; favour FR: bénédiction [f] ; don [m] ; faveur divine [f]
ประสาทพร[v. exp.] (prasāt phøn) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on FR: bénir
รับพร[v.] (rap phøn) EN: accept a blessing ; receive a blessing FR: recevoir une bénédiction
รดน้ำดำหัว ; รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่[n. exp.] (rotnām damh) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder ; water sprinkling ceremony FR: verser de l'eau parfumée sur les mains des aînés
ถวายพระพร[X] (thawāiphrap) EN: bless Your Highness ; May it please your Majesty ; [formal blessing given to royalty by priests] FR:
อวยชัย[v. exp.] (ūay chai) EN: wish one success ; provoke a blessing for victory and good fortune FR:
อวยชัยให้พร[v. exp.] (ūay chai ha) EN: wish one success ; give best wishes for success ; bless ; give a blessing FR:
อวยพร[v. exp.] (ūay phøn) EN: wish well ; felicitate ; bless ; give a blessing ; give greetings FR: bénir ; consacrer
จตุรพร[n.] (jaturaphøn) EN: the Four Blessings of life FR:
จตุรพิธพร[n.] (jaturaphitt) EN: the Four Blessings of life ; the four excellent things (long life, beauty, happiness and health) FR:
ทำบุญบ้าน[X] (thambun bān) EN: house-blessing ceremony FR:
ทศพร[n.] (thotsaphøn) EN: the ten blessings ; ten boons FR:

blessing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Segen {m} | seinen Segen geben (zu)blessing | to give one's blessing (to)
Segenswünsche {pl}good wishes; blessings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blessing
Back to top