ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unite*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unite, -unite-

*unite* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
citizen of the United States (n.) คนอเมริกา See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน Syn. Yankee, Native American
disunite (vt.) ทำให้แตกความสามัคคี See also: ทำให้ขาดความปรองดอง
reunite (vi.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reassemble, reconvene, rejoin
reunite (vt.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reassemble, reconvene, rejoin
reunite with (phrv.) นำมารวมกับ Syn. unite with
the United States (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา See also: สหรัฐ Syn. America
The United States of America (n.) สหรัฐอเมริกา See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา Syn. United States, U.S., the States
unite (vt.) ทำให้รวมกัน See also: รวมเข้าไว้ด้วยกัน Syn. merge Ops. separate, divide
unite (vi.) รวมตัวกัน See also: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว Syn. merge Ops. separate, divide
unite (vi.) สมรสกัน See also: แต่งงานกัน Syn. marry Ops. divorce
unite (vt.) สมรสกัน Syn. marry Ops. divorce
unite (vt.) เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน See also: สมาน, ทำให้ยึดติดกัน Syn. blend, join
unite (vi.) ติดกัน Syn. join
unite in (phrv.) รวมเป็น See also: รวมเข้าเป็น
unite with (phrv.) นำมารวมกับ See also: รวมกับ, นำมาอยู่ร่วมกับ Syn. reunite with
united (adj.) รวมกัน See also: ร่วมกัน Syn. join Ops. separate
united (adj.) ซึ่งร่วมมือกัน Syn. participate Ops. compete
united (adj.) ซึ่งพร้อมเพรียงกัน See also: สอดคล้องกัน Syn. join Ops. separated
United Arab Emirates (n.) สหรัฐอาหรับอะมีเรส
United Arab republic (n.) สหภาพเดิมสมัยอียิปต์ร่วมกับซีเรีย ก่อตั้งปีค.ศ 1958
United Kingdom (n.) สหราชอาณาจักร See also: ประเทศอังกฤษ Syn. Great Britain, Britain, England
United Nations (n.) องค์การสหประชาชาติ
United Nations Charter (n.) กฎบัตรสหประชาชาติ
United States (n.) สหรัฐอเมริกา See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา Syn. The United States of America, U.S., the States
United States (n.) สหรัฐอเมริกา Syn. the United States, America
United States of America (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา See also: สหรัฐ
unitedly (adv.) รวมกัน See also: รวม Syn. collectively, commonly
unitedly (adv.) อย่างเป็นเอกฉันท์ See also: อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง Syn. harmoniously, universally, collectively Ops. differntly, divergently
unitelligible (adj.) ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ See also: ยากที่จะเข้าใจ Syn. incomprehensible Ops. comprehensible, intelligible
English-Thai: HOPE Dictionary
alunite(แอล' ลูไนท) n. แร่ซัลเฟทของโปแตสเซียมและอะลูมินัม
disunite(ดิสยูไนทฺ') vt. ทำให้แตกแยก,แยกออก,ทำให้แตกความสามัคคี.vi. แยกออก,แตกแยก, Syn. separate,disjoin,part
unite(ยูไนทฺ') vt. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สอดคล้องกัน,ทำให้ยึดติดกัน, Syn. merge,combine,merge,associate,ally,join
united(ยูไน'ทิด) adj. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,ปรองดองกัน,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน., See also: unitedly adv.
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย
united arab republicn. ชื่อเดิมของอียิปต์
united frontn. กลุ่มรวมกันของหน่วยต่าง ๆ เพื่อต่อต้านกองกำลังข้าศึกที่คุกคามอยู่,แนวร่วม
united kingdomn. สหราชอาณาจักร
united nationsn. สหประชาชาติ,องค์การสหประชาชาติ
united nations organizatin. องค์การสหประชาชาต' (ใช้ชื่อย่อว่าUN)
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America,America.
English-Thai: Nontri Dictionary
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
reunite(vi) รวมตัวกันใหม่
unite(vi) รวมกัน,ผูกกัน,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aluniteอะลูไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
uniteเข้ากัน, รวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitedติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
United Nations Organizationองค์การสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
United Nationsสหประชาชาติ [TU Subject Heading]
United Statesสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
U.K. (abbr.) คำย่อของ United Kingdom
U.N. (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations) See also: สหประชาชาติ
U.N.O. (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization) See also: สหประชาชาติ
U.S.A. (abbr.) สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
UK (abbr.) คำย่อของ United Kingdom
UN (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations) See also: สหประชาชาติ
UPI (abbr.) คำย่อของ United Press International
US (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) ) Syn. America
USA (abbr.) สหรัฐอเมริกา (คำย่อของ United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
USA (abbr.) สหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
พร้อมใจกัน (v.) be united in action and spirit See also: pool efforts, unite, come together Syn. ช่วยกัน
ร่วมแรงร่วมใจ (v.) be united in action and spirit See also: pool efforts, unite, come together Syn. พร้อมใจกัน, ช่วยกัน
กฎบัตรสหประชาชาติ (n.) United Nations Charter See also: Charter of the United Nations
ประเทศสหรัฐอเมริกา (n.) United States of America See also: United States, America Syn. อเมริกา
ผูกพัน (v.) unite See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile Syn. เชื่อม
ร้าวฉาน (adj.) disunited Syn. แตกร้าว, บาดหมาง
ร้าวราน (v.) be disunited See also: be enemies Syn. แตกร้าว, แตกสามัคคี
สมัครสมาน (v.) be united See also: be harmonious, be hand in hand, hold together Syn. สามัคคี, สมัครสมานสามัคคี Ops. แตกแยก
สมัครสมานสามัคคี (v.) be united See also: be harmonious, be hand in hand, hold together Syn. สามัคคี Ops. แตกแยก
สมัครสโมสร (v.) be united See also: be harmonious, unite, rally Syn. สมัครสมาน, ปรองดอง, เป็นมิตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
"The United States has again taken up the cudgel of colonialism.{\cHFFFFFF}"สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการอีกครั้ง ขึ้นตะบองของการล่าอาณานิคม
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
And the man who represents the person of the president of the United States... was almost killed, along with his wife... and other members of his party.{\cHFFFFFF}และคนที่เป็นตัวแทนของคนที่ ของประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ... {\cHFFFFFF}ถูกฆ่าตายเกือบ {\cHFFFFFF}พร้อมกับภรรยาของเขา ...
All the people in Sarkhan are united... against the American military adventure here, and we will not be compromised.{\cHFFFFFF}ทุกคนใน Sarkhan เป็นปึกแผ่น ... {\cHFFFFFF}กับชาวอเมริกัน การผจญภัยของทหารที่นี่ {\cHFFFFFF}และเราจะไม่ถูกทำลาย
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
This is Sarkhan, not the United States!{\cHFFFFFF}นี่คือ Sarkhan, ไม่สหรัฐอเมริกา!
I'm not talkin' about the United States government!{\cHFFFFFF}ฉันไม่ได้พูดเกี่ยวกับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา!
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
Perhaps, but then the United States is still a young country.{\cHFFFFFF}บางที แต่แล้วสหรัฐอเมริกา ก็ยังคงเป็นประเทศที่หนุ่มสาว
The United States stands by its military commitments everywhere in the world.{\cHFFFFFF}สหรัฐอเมริกายืนตามกำลังทหารของตน ภาระผูกพันทุกที่ในโลก
The country will never be more united against them than tomorrow... when the news will become public.{\cHFFFFFF}The country will never be more united against them than tomorrow... {\cHFFFFFF}when the news will become public.

*unite* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盟国[méng guó, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 盟国 / 盟國] allies; united countries
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, 美国 / 美國] America; American; United States of America; USA
伦敦[Lún dūn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ, 伦敦 / 倫敦] London (capital of United Kingdom)
儿童基金会[ér tóng jī jīn huì, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 儿童基金会 / 兒童基金會] UNICEF (United Nation's Children's fund)
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
囒吨[Lán dūn, ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣ, 囒吨 / 囒噸] old form of London (capital of United Kingdom); now written 倫敦|伦敦
合众[hé zhòng, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ, 合众 / 合眾] mass; involving everyone; united; lit. to assemble the multitude
国民警卫队[guó mín jǐng wèi duì, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 国民警卫队 / 國民警衛隊] National Guard (United States)
英国国会[Yīng guó guó huì, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 英国国会 / 英國國會] parliament of the United Kingdom
美国众议院[Měi guó Zhòng yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 美国众议院 / 美國眾議院] United States House of Representatives
美国最高法院[Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 美国最高法院 / 美國最高法院] Supreme Court of the United States
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, 全美] throughout the United States; the whole of America
协力[xié lì, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, 协力 / 協力] unite in common effort
合众国际社[Hé zhòng guó jì shè, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄜˋ, 合众国际社 / 合眾國際社] United Press International (UPI, US news service)
合众为一[hé zhòng wéi yī, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄨㄟˊ ㄧ, 合众为一 / 合眾為一] united as one; e pluribus unum
大英联合王国[Dà yīng lián hé wáng guó, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 大英联合王国 / 大英聯合王國] United Kingdom
统一战线[tǒng yī zhàn xiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 统一战线 / 統一戰線] united front
统一战线工作部[tǒng yī zhàn xiàn gōng zuò bù, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 统一战线工作部 / 統一戰線工作部] United Front Work Department
统战[tǒng zhàn, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ, 统战 / 統戰] united front (abbr. for 統一戰線|统一战线); consolidation
统战部[tǒng zhàn bù, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ, 统战部 / 統戰部] United Front Department
绿卡[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿卡 / 綠卡] United States permanent resident card; green card
美利坚合众国[Měi lì jiān Hé zhòng guó, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ, 美利坚合众国 / 美利堅合眾國] United States of America
美国参议院[Měi guó cān yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 美国参议院 / 美國參議院] United States Senate
阿拉伯联合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 阿拉伯联合酋长国 / 阿拉伯聯合酋長國] United Arab Emirates (UAE)
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 阿联酋 / 阿聯酋] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国
阿联酋长国[ā lián qiú zhǎng guó, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 阿联酋长国 / 阿聯酋長國] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国
联合王国[Lián hé wáng guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 联合王国 / 聯合王國] United Kingdom
英国[Yīng guó, ㄍㄨㄛˊ, 英国 / 英國] United Kingdom; England
英联合王国[Yīng lián hé wáng guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 英联合王国 / 英聯合王國] United Kingdom
联合国[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, 联合国 / 聯合國] United Nations
联合国儿童基金会[Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 联合国儿童基金会 / 聯合國兒童基金會] United Nations Children's Fund; UNICEF
联合国大会[Lián hé guó Dà huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 联合国大会 / 聯合國大會] United Nations General Assembly
联合国宪章[Lián hé guó xiàn zhāng, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 联合国宪章 / 聯合國憲章] United Nations charter
联合国气候变化框架公约[Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 联合国气候变化框架公约 / 聯合國氣候變化框架公約] United Nations Framework Convention on Climate Change
联合国海洋法公约[Lián hé guó Hǎi yáng fǎ Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 联合国海洋法公约 / 聯合國海洋法公約] United Nations Convention on the Law of the Sea
联合国环境规划署[Lián hé guó huán jìng guī huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国环境规划署 / 聯合國環境規劃署] United Nations Environment Program (UNEP)
联合国秘书处[Lián hé guó Mì shū chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄔㄨˋ, 联合国秘书处 / 聯合國秘書處] United Nations Secretariat
联合国开发计划署[Lián hé guó Kāi fā Jì huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国开发计划署 / 聯合國開發計劃署] United Nations Development Program
联大[Lián Dà, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄚˋ, 联大 / 聯大] United Nations General Assembly; abbr. for 聯合國大會|联合国大会
美国海岸警卫队[Měi guó Hǎi àn Jǐng wèi duì, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 美国海岸警卫队 / 美國海岸警衛隊] United States Coast Guard

*unite* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アーズラナイト[, a-zuranaito] (n) arzrunite
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P)
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States)
インターネットコミュニティ[, inta-nettokomyunitei] (n) Internet community
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
コミュニティーカレッジ[, komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948)
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975))
ディグニティ;ディグニティー[, deigunitei ; deigunitei-] (n) dignity
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
ユニテリアン[, yuniterian] (n) Unitarian
一緒にする[いっしょにする, isshonisuru] (exp,vs-i) (1) to unite; to join; to do together; (2) to confuse with
共同戦線;協同戦線[きょうどうせんせん, kyoudousensen] (n) common front; united front
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P)
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合わさる;併さる;合さる[あわさる, awasaru] (v5r,vi) to get together; to unite
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate
合衆国;合州国(iK)[がっしゅうこく, gasshuukoku] (n) (1) federal state; (2) (abbr) (See アメリカ合衆国) United States of America
国連事務局[こくれんじむきょく, kokurenjimukyoku] (n) United Nations Secretariat
国連児童基金[こくれんじどうききん, kokurenjidoukikin] (n) United Nations Children's Fund; UNICEF
国連安保理事会[こくれんあんぽりじかい, kokuren'anporijikai] (n) (abbr) (obsc) (See 国連安全保障理事会) United Nations Security Council
国連本部[こくれんほんぶ, kokurenhonbu] (n) United Nations (UN) Headquarters
国連総会[こくれんそうかい, kokurensoukai] (n) United Nations General Assembly
国連難民高等弁務官事務所[こくれんなんみんこうとうべんむかんじむしょ, kokurennanminkoutoubenmukanjimusho] (n) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) United Nations; (P)
国際連合事務局[こくさいれんごうじむきょく, kokusairengoujimukyoku] (n) (obsc) (See 国連事務局) United Nations Secretariat
国際連合事務総長[こくさいれんごうじむそうちょう, kokusairengoujimusouchou] (n) (See 国連事務総長) United Nations Secretary-General
国際連合児童基金[こくさいれんごうじどうききん, kokusairengoujidoukikin] (n) (See UNICEF) United Nations Children's Fund; UNICEF
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ユニターム[ゆにたーむ, yunita-mu] uniterm
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
併せる[あわせる, awaseru] Thai: ร่วมกัน English: to unite

*unite* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อัมโน ; พรรคอัมโน[org.] (Amnō ; Phak) EN: UMNO (United Malays National Organisation) FR:
บั้น[n.] (ban) EN: ban ; [1,000 liter capacity unit] FR: ban [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang ; [1,000 liter capacity unit] FR: banluang [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams) FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด[TM] (Burīram Yūn) EN: Buriram United ; Buriram United F.C. FR: Buriram United
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty ; cattie ; chang ; [unit of weight equal to 600 grams] FR: chang [m] ; [unité de poids équivalant à 600 gr.]
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang ; [unit of money equivalent to 80 baht] FR: chang [m] ; [unité monétaire équivalant à 80 bahts]
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด[TM] (Chēffil Yūn) EN: Sheffield United FR:
เชื่อมโยง[v.] (cheūam yōng) EN: link ; link up ; unite ; tie together ; connect FR: connecter
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
ดันดี ยูไนเต็ด[TM] (Dandī Yūnai) EN: Dundee United FR: Dundee United [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Sahar) EN: United States dollar ; U.S. dollar ; American dollar FR: dollar américain [m] ; dollar [m]
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]
เอกภาพแห่งชาติ[n. exp.] (ēkkaphāp ha) EN: national unity FR: unité nationale [f]
หินสารส้ม[n. exp.] (hin sānsom) EN: FR: alunite [f]
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (kān leūakta) EN: United States presidential election FR: élections présidentielles américaines [fpl]
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ[org.] (Khālūang Ya) EN: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) FR: Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ [org.] (Khanakammāt) EN: United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) FR: Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ[org.] (Khanamontrī) EN: United Nations Security Council (UNSC) FR: Conseil de sécurité des Nations unies [m]
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด[TM] (Khēmbrit Yū) EN: Cambridge United FR: Cambridge United
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; handspan ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm] FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgamate FR: combiner ; fusionner
ความคุ้มกันทางการทูต ; ความคุ้มกันทางทูต[n. exp.] (khwām khumk) EN: diplomatic immunity FR: protection diplomatique [f] ; immunité diplomatique [f]
ความคุ้มครองทางการทูต[n. exp.] (khwām khumk) EN: diplomatic immunity FR: protection diplomatique [f] ; immunité diplomatique [f]
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmak) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
กล่อม[n.] (klǿm) EN: [old unit of weight] FR: [ancienne unité de poids]
กลมเกลียว[adj.] (klomklīo) EN: united ; in harmony FR:
กลุ่มนปช.[n. exp.] (klum Nø.Pø.) EN: UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship) ; red shirts FR: chemises rouges [fpl]
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Ch) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF FR: UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Ph) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF FR: UNICEF
กฎบัตรสหประชาชาติ[n. prop.] (Kotbatsahap) EN: United Nations Charter FR: Charte des Nations unies [f]
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters] FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
เกวียนหลวง[n.] (kwīenlūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
หลักพัน[n. exp.] (lak phan) EN: FR: chiffre des unités de mille [m]
ล้านช้าง ยูไนเต็ด[TM] (Lān Chāng Y) EN: Lanexang United FR: Lanexang United
ลีดส์ ยูไนเต็ด ; ลีดส์ [TM] (Līt Yūnaite) EN: Leeds United FR: Leeds United [m] ; Leeds
โลมาฟ้าขาว[n. prop.] (Lōmā Fā Khā) EN: Blue Dolphins (nickname for Pattaya United football club) FR:
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด = แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด = แมนฯ ยูไนเต็ด[TM] (Maēnchēstoē) EN: Manchester United FR: Manchester United

*unite* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vereinigt; vereint; einig; verbunden {adj} | vereintes Deutschland; vereinigtes Deutschlandunited | united Germany

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unite*
Back to top