ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unite-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unite, *unite*,

-unite- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without a paper, a journal of some kind you cannot unite a community.ถ้าปราศจากนสพ. วารสารอะไรสักอย่าง เราก็รวมชุมชนไม่ได้
Where over oceans and continents their magnetic forces will finally unite them back into one.ที่ซึ่งมีแต่มหาสมุทรและทวีป พลังแม่เหล็กของมันจะรวมกัน กลับเป็นหนึ่ง
Perhaps this was his final altruistic gesture to unite the world in some common goal.บางทีนี่อาจเป็นท่าทาง เห็นแก่สุดท้ายของเขา ที่จะรวมกันทั่วโลกในบาง
With the tying of this sash, we shall unite not only two lives, but two kingdoms.ด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ เราจะรวมชีวิตคนสองแผ่นดินเข้าด้วยกัน ทว่า สองอณาจักร
Orpheus of Lyra, I would never have thought you'd unite with these two.โอเฟียส แห่งไรร่า ข้าไม่นึกเลย ว่าแกจะสมรู้กับเจ้า 2 คนนั่น
"To unite those tribes and create a nation with only German tribes""เพื่อรวมกลุ่มและสร้างประเทศที่มีแต่คนเยอรมัน"
We must have a king to unite our people.เราต้องการกษัตริย์เพื่อรวบรวมคนของเรา
If we can unite our people and soldiers, instead of fighting all over the place, we can never lose...ถ้าเรารวบรวมทหารและประชาชนได้ แทนที่จะสู้รบกันทุกหนแห่ง
Tonight, their destinies will unite them, to save the cheerleader and save the world.คืนนี้ ชะตาชีวิตจะรวมพวกเขาเข้าด้วนกัน เพื่อช่วยชีวิตเชียร์ลีดเดอร์ และกอบกู้โลก
It is my belief that mankind's desire for peace... will soon unite our world.ซึ่งชั้นเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่มนุษยชาติ ปรารถนาเพื่อสันติสุข ...จะรวมโลกเราเป็นหนึ่งเดียว
They waited for the satellites to unite before hijacking them.พวกมันรอให้รวมระบบดาวเทียม แล้วแฮคไปง่ายๆ
I found the most dangerous place is... where the forces unite in the optimum place to bear best results.ผมพบว่า ที่ที่อันตรายที่สุดคือ... ตอนที่เขาอยู่ด้วยกันในสถานที่ที่ดีที่สุด จะช่วยสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด

-unite- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协力[xié lì, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, 协力 / 協力] unite in common effort

-unite- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合わさる;併さる;合さる[あわさる, awasaru] (v5r,vi) to get together; to unite
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P)
統べ合わせる[すべあわせる, subeawaseru] (v1) to bring together; to unite

-unite- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
เชื่อมโยง[v.] (cheūam yōng) EN: link ; link up ; unite ; tie together ; connect FR: connecter
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]
เอกภาพแห่งชาติ[n. exp.] (ēkkaphāp ha) EN: national unity FR: unité nationale [f]
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgamate FR: combiner ; fusionner
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmak) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
กล่อม[n.] (klǿm) EN: [old unit of weight] FR: [ancienne unité de poids]
เกวียนหลวง[n.] (kwīenlūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
มาสก[n.] (māsok) EN: FR: [ancienne unité monétaire]
มาตราชั่ง[n. exp.] (mattrā chan) EN: unit of weight FR: unité de poids [f]
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department FR: unité [f] ; section [f] ; division [f] ; module [m]
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; unit of measurement FR: unité [f] ; unité des mesure [f]
หน่วยดับเพลิง[n. exp.] (nūay dapphl) EN: fire brigade FR: unité de lutte contre le feu [f]
หน่วยดาราศาสตร์[n. exp.] (nūay dārāsā) EN: astronomical unit (AU or a.u.) FR: unité astronomique (UA ou ua) [f]
หน่วยการเรียนรู้ [n. exp.] (nūay kān rī) EN: unit of instruction FR: module d'enseignement [m] ; unité d'enseignement [m]
หน่วยความยาว[n. exp.] (nūay khwām ) EN: FR: unité de longueur [f]
หน่วยกู้ภัย[n. exp.] (nūay kūphai) EN: rescue squad FR: unité de sauvetage [f]
หน่วยลาดตระเวน[n. exp.] (nūay lāttra) EN: patrol FR: patrouille [f] ; unité de patrouille [f]
หน่วยงาน[n. exp.] (nūay ngān) EN: institute ; agency ; entity ; authority ; unit FR: agence [f] ; unité [f]
หน่วยเงิน[n. exp.] (nūay ngoen) EN: monetary unit FR: unité monétaire [f]
หน่วยเงินตรา[n. exp.] (nūay ngoent) EN: monetary unit ; unit of currency FR: unité monétaire [f]
หน่วยราชการ[n. exp.] (nūay rātcha) EN: public agency FR: unité administrative [f]
หน่วยรบ[n. exp.] (nūay rop) EN: combat unit FR: unité de combat [f] ; unité combattante [f]
หน่วยสากล (ไอยู)[n. exp.] (nūay sākon ) EN: international unit (IU) FR: unité internationale [f]
หน่วยทหาร[n. exp.] (nūay thahān) EN: military unit FR: unité militaire [f]
หน่วยวัด[n. exp.] (nūay wat) EN: FR: unité de mesure [f]
หน่วยวัดความยาว[n. exp.] (nūay wat kh) EN: FR: unité de longueur [f]
หน่วยวัดปริมาณ[n. exp.] (nūay wat pa) EN: FR: unité de mesure [f]
หน่วยวัดพื้นที่[n. exp.] (nūay wat ph) EN: unit of area ; area unit FR: unité de surface [f]
หน่วยวัดที่ดิน[n. exp.] (nūay wat th) EN: FR: unité de surface [f] ; unité de mesure de la superficie [f]
หน่วยเวลา[n. exp.] (nūay wēlā) EN: FR: unité de temps [f]
พันธ์[v.] (phan) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
แผนก[n.] (phanaēk) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m]
แผนกผู้ป่วยหนัก[n. exp.] (phanaēk phū) EN: intensive care unit (ICU) FR: unité de soins intensifs [f]
พันธะ[v.] (phantha) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
พร้อมใจ[v.] (phrømjai) EN: conjoin ; unite ; join together FR:
ระบบผลิต[n. exp.] (rabop phali) EN: FR: système de production [m] ; unité de production [f]
โรงงานผลิต[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: manufacturing plant FR: unité de fabrication [f] ; usine de production [f] ; unité de production [f] ; usine d'assemblage [m]
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere FR: participer ; prendre part (à) ; joindre
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unite-
Back to top