ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*thoroughly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thoroughly, -thoroughly-

*thoroughly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thoroughly (adv.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน See also: อย่างละเอียดรอบคอบ Syn. carefully
thoroughly (adv.) อย่างสมบูรณ์ See also: อย่างแท้จริง, อย่างที่สุด, อย่างแน่นอน, โดยสิ้นเชิง Syn. completely
English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราวรูด (adv.) thoroughly See also: completely Syn. ตลอดหมด, ไม่เว้น
ตลอด (adv.) thoroughly Syn. ไม่หยุด, ไม่เว้น
ตลอดหมด (adv.) thoroughly See also: completely Syn. ไม่เว้น
ถ้วนทั่ว (adv.) thoroughly Syn. ครอบคลุม, กว้างขวาง, ทั่วถึง, ทั้งหมด
ถึงแก่น (adv.) thoroughly See also: essentially
ทั่ว (adv.) thoroughly See also: in all place, everywhere, throughout, overall, completely Syn. ตลอด
ทั่วๆ (adv.) thoroughly See also: generally, all over Syn. ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง
ทั่วถึงกัน (adv.) thoroughly See also: all over Syn. ตลอด, ทั้งหมด
ปรุ (adv.) thoroughly See also: clearly Syn. ทะลุ, ตลอด
ยิบ (adv.) thoroughly See also: attentively Syn. ยิ่ง, มาก
รู้ตื้นลึกหนาบาง (v.) know thoroughly See also: see through, know the secret of (the case) Syn. รู้ละเอียด
รู้ละเอียด (v.) know thoroughly See also: see through, know the secret of (the case)
รู้อยู่เต็มอก (v.) know thoroughly Syn. รู้อยู่เต็มใจ, รู้อยู่แก่ใจ
รู้อยู่เต็มใจ (v.) know thoroughly Syn. รู้อยู่แก่ใจ
รู้แจ้ง (v.) understand thoroughly See also: have a thorough knowledge
ละเอียด (adv.) thoroughly See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively Ops. สะเพร่า
ละเอียด (adv.) thoroughly See also: scrupulously, exhaustively Ops. หยาบ, คร่าวๆ
ละเอียดยิบ (adv.) thoroughly See also: scrupulously, exhaustively Syn. ละเอียด Ops. หยาบ, คร่าวๆ
ละเอียดละออ (adv.) thoroughly See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively Syn. ละเอียด Ops. สะเพร่า
สะอาดเรียบร้อย (adv.) thoroughly See also: neatly Ops. สกปรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, and everyone else's reservations about this matter, but I cannot in good conscience accept them as valid.{\cHFFFFFF}I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, {\cHFFFFFF}and everyone else's reservations about this matter, {\cHFFFFFF}but I cannot in good conscience accept them as valid.
He believed that you were all thoroughly un-American.เขาเชื่อว่าพวกคุณเป็นพวกที่ทรยศต่ออเมริกา
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ
Years that have seen endless amounts of drugs consumed... and meaningless sex thoroughly enjoyed by me!ปีที่ผ่านไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ เหมือนคนติดยา และเซ็กส์ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา / แต่ผมว่ามีความหมายสำหรับผมอยู่
Also made what I believe to be a thoroughly promotion-worthy breakthrough.และด้วยความปราดเปรื่อง บวกกับการวิเคราะห์อันถี่ถ้วน ก็คุ้มค่ากับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่
Even the attack on the peace summit must have been thoroughly designed.แม้แต่การโจมตีที่การประชุมสันติภาพ ก็ถูกวางแผนไว้
We'll test this thoroughly, Patrick, to authenticate it.ผมจะตรวจสอบมันอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของจริง
I've thoroughly publicly embarrassed myself enough, so you think maybe we could go talk over some coffee or something like that?ผมรู้สึกอายกับสาธารชนตรงนี้มากพอแล้วนะ คุณคิดว่าเราน่าจะไปหาที่นั่งดื่มกาแฟกันนะ หรืออะไรก็ได้
Because of the ceiling thing, we had to explore your abdomen more thoroughly than we normally would have, and...เพราะเรื่องที่เพดานถล่ม เราจึงต้องตรวจ ท้องของคุณมากกว่าปรกติ
"'I examined the boy quite thoroughly,' Dr; Tarr said,ผมตรวจสอบเด็กดูอย่างละเอียด ด๊อกเตอร์ทาร์กล่าว
He came home exonerated but thoroughly bruised.เขากลับบ้านอย่างพ้นข้อกล่าวหาแต่ว่าเขาบอบช้ำสาหัส
If I take care of this thoroughly, things could escalate, but if I leave her alone, there are ways that she can trace her fianc?ถ้าผมจัดการเอง เรื่องอาจจะบานปลาย ถ้าปล่อยเธอไป เธออาจตามเรื่องคู่หมั้นหมายมาถึงผม

*thoroughly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, 全熟] thoroughly cooked; well done (of steak)
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, 淋漓尽致 / 淋漓盡致] thoroughly; vividly; with great eloquence
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清查] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements)
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, 好好儿 / 好好兒] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly

*thoroughly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area
一洗[いっせん, issen] (n,vs) thoroughly wash away
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P)
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by
捏ね上げる;こね上げる[こねあげる, koneageru] (v1,vt) (1) to knead thoroughly; to work up; (2) to concoct; to make up
描破[びょうは, byouha] (n,vs) depicting thoroughly
根掘り葉掘り(P);根ほり葉ほり;根堀り葉堀り(iK)[ねほりはほり, nehorihahori] (exp,adv) thoroughly; persistently; through-and-through; (P)
極める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1,vt) (1) (esp. 極める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P)
極め尽くす[きわめつくす, kiwametsukusu] (v5s) to do thoroughly; to check through and through
洗い上げる[あらいあげる, araiageru] (v1,vt) to finish washing; to wash well; to investigate thoroughly; (P)
満遍なく;万遍無く;万遍なく;満遍無く[まんべんなく, manbennaku] (adv) equally; thoroughly; all over; uniformly; without exception; all around
煮上がる[にあがる, niagaru] (v5r,vi) to boil up; to be thoroughly cooked
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P)
片っ端から[かたっぱしから, katappashikara] (adv) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another
片端から[かたはしから, katahashikara] (adv) (See 片っ端から) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
調べ上げる[しらべあげる, shirabeageru] (v1) to check through; to thoroughly investigate
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n,vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate

*thoroughly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement ; minutieusement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly FR:
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
เจาะลึก[v. exp.] (jǿ leuk) EN: investigate thoroughly FR:
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly FR: complètement ; intégralement ; entièrement
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely FR: complètement
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
ร่ายยาว[v.] (rāiyāo) EN: be long-winded ; explain thoroughly FR:
แตก[adv.] (taēk) EN: thoroughly ; profoundly ; convincingly FR:
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfan) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear FR:
ถึงแก่น[adv.] (theungkaen) EN: thoroughly FR:
ทั่ว[X] (thūa) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly FR: partout ; en tout
ทั่วกัน[adv.] (thūa kan) EN: without exception ; all together ; thoroughly FR: sans exception
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
ตรลอด[X] (traløt) EN: thoroughly FR:
อย่างละเอียด[adv.] (yāng la-īet) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely FR: précisément ; exactement ; en détail ; minutieusement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution
ยิบ[adv.] (yip) EN: thoroughly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *thoroughly*
Back to top