ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-thoroughly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thoroughly, *thoroughly*,

-thoroughly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, and everyone else's reservations about this matter, but I cannot in good conscience accept them as valid.{\cHFFFFFF}I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, {\cHFFFFFF}and everyone else's reservations about this matter, {\cHFFFFFF}but I cannot in good conscience accept them as valid.
He believed that you were all thoroughly un-American.เขาเชื่อว่าพวกคุณเป็นพวกที่ทรยศต่ออเมริกา
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ
Years that have seen endless amounts of drugs consumed... and meaningless sex thoroughly enjoyed by me!ปีที่ผ่านไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ เหมือนคนติดยา และเซ็กส์ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา / แต่ผมว่ามีความหมายสำหรับผมอยู่
Also made what I believe to be a thoroughly promotion-worthy breakthrough.และด้วยความปราดเปรื่อง บวกกับการวิเคราะห์อันถี่ถ้วน ก็คุ้มค่ากับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่
Even the attack on the peace summit must have been thoroughly designed.แม้แต่การโจมตีที่การประชุมสันติภาพ ก็ถูกวางแผนไว้
I've thoroughly publicly embarrassed myself enough, so you think maybe we could go talk over some coffee or something like that?ผมรู้สึกอายกับสาธารชนตรงนี้มากพอแล้วนะ คุณคิดว่าเราน่าจะไปหาที่นั่งดื่มกาแฟกันนะ หรืออะไรก็ได้
Because of the ceiling thing, we had to explore your abdomen more thoroughly than we normally would have, and...เพราะเรื่องที่เพดานถล่ม เราจึงต้องตรวจ ท้องของคุณมากกว่าปรกติ
He came home exonerated but thoroughly bruised.เขากลับบ้านอย่างพ้นข้อกล่าวหาแต่ว่าเขาบอบช้ำสาหัส
I think so. It might take a while to thoroughly hack the system's history.ทำได้ ใช้เวลาหน่อยในการเจาะเข้าระบบประวัติ
Um, every courier is thoroughly checked out.อืม คนส่งของทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบ
Not to mention the fact that Agent Benford's already been thoroughly vetted, including submitting to a polygraph.ยังไม่ได้ระบุถึง ความจริงที่ว่า เจ้าหน้าที่เบนฟอร์ด ได้ทำการตรวจสอบ มาอย่างละเอียดยิบแล้ว รวมถึงการยินยอม เข้าเครื่องจับเท็จ

-thoroughly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, 全熟] thoroughly cooked; well done (of steak)

-thoroughly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area
一洗[いっせん, issen] (n,vs) thoroughly wash away
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by
描破[びょうは, byouha] (n,vs) depicting thoroughly
煮上がる[にあがる, niagaru] (v5r,vi) to boil up; to be thoroughly cooked
調べ上げる[しらべあげる, shirabeageru] (v1) to check through; to thoroughly investigate
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate

-thoroughly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement ; minutieusement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly FR:
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
เจาะลึก[v. exp.] (jǿ leuk) EN: investigate thoroughly FR:
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly FR: complètement ; intégralement ; entièrement
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely FR: complètement
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
ร่ายยาว[v.] (rāiyāo) EN: be long-winded ; explain thoroughly FR:
แตก[adv.] (taēk) EN: thoroughly ; profoundly ; convincingly FR:
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfan) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear FR:
ถึงแก่น[adv.] (theungkaen) EN: thoroughly FR:
ทั่ว[X] (thūa) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly FR: partout ; en tout
ทั่วกัน[adv.] (thūa kan) EN: without exception ; all together ; thoroughly FR: sans exception
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
ตรลอด[X] (traløt) EN: thoroughly FR:
อย่างละเอียด[adv.] (yāng la-īet) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely FR: précisément ; exactement ; en détail ; minutieusement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution
ยิบ[adv.] (yip) EN: thoroughly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -thoroughly-
Back to top