ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*only*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น only, -only-

*only* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commonly (n.) อย่างธรรมดา Syn. ordinarily, generally
in name only (idm.) ในนาม
know something only too well (idm.) รู้จักดีมาก See also: เข้าใจบางสิ่งเพราะเคยมีประสบการณ์มา
matronly (adj.) วัยกลางคน Syn. middle-aged
one and only (idm.) บุคคลที่มีชื่อเสียงและความสามารถ (ใช้แนะนำหรือเพื่อเน้นย้ำ) See also: หนึ่งเดียวคนนี้
only (adv.) เพียงแค่ See also: เพียงแต่, เพียงแต่ … เท่านั้น Syn. barely, just
only (adv.) เท่านั้น See also: ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ Syn. merely, simply
only (adv.) เพิ่งจะ See also: ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ Syn. just, barely
only (adj.) ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว Syn. sole, lone
only (adj.) ที่เป็นลูกโทน Syn. single
only (conj.) แต่ See also: เพียงแต่ว่า Syn. but
only child (n.) ลูกคนเดียว
only have eyes for (idm.) จงรักภักดีต่อคนเดียวเท่านั้น See also: ยึดมั่นต่อ, มั่นคงต่อ
only one (adj.) โดดเดี่ยว Syn. single
only remaining (adj.) ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว
only way to go (sl.) ทางเลือกที่ดีที่สุด See also: วิธีที่ดีที่สุด
read-only memory (n.) แผ่นซีดีรอม (คำย่อคือ ROM)
uncommonly (adv.) อย่างแปลกๆ See also: อย่างไม่ธรรมดา Syn. oddly, peculiarly
wantonly (adv.) โดยมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: โดยหมกมุ่นกับกามตัณหา, อย่างมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviously, libidinously, licentiously
English-Thai: HOPE Dictionary
commonlyadv. โดยทั่วไป,ตามธรรมดา
matronly(เม'เทรินลี) adj.เกี่ยวกับmatron (ดู) ,อายุกลางคน., See also: matronliness n.
only(โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ), Syn. solely,alone
programmable read-only mePROMหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
read only memoryหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวใช้ตัวย่อว่า ROM (อ่านว่า รอม) แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอม ก็จะไม่สูญหายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
commonly(adv) โดยทั่วๆไป,โดยปกติ,ตามธรรมดา
matronly(adj) สง่า,เกี่ยวกับวัยกลางคน
only(adj) เท่านั้น,เพียงคนเดียว,เดี่ยว,เอก,เดียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EPROM (erasable programmable read-only memory)อีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
if and only ifก็ต่อเมื่อ [เขียนแทนด้วย iff] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable read-only memory (PROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ (พร็อม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PROM (programmable read-only memory)พร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
read-only memory (ROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว (รอม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ROM (read-only memory)รอม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Only childบุตรคนเดียว [TU Subject Heading]
Read Only Memory( ROM)รอม, หน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Regrets Onlyเป็นคำที่ระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ ซึ่งหากผู้ได้รับเชิญจะไม่ไปร่วมจะต้องตอบให้ผู้เชิญทราบ หากสามารถไปร่วมได้ ไม่ต้องตอบ [การทูต]
ROM Read Only Menoryหน่วยความจำรอมควบคุมการส่งข้อมูลหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่งไว้อย่างถาวร คำสั่งที่เก็บไว้จะไม่ลบเลือนหายไป แม้ว่าไฟฟ้าจะดับ หน่วยความจำนี้ปกติเป็นชิปที่ผู้ผลิตได้บรรจุคำสั่งเอาไว้อย่างถาวร คำสั่งทั่วไปที่เก็บอยู่ในรอมได้แก่ BIOS (Basic Input/Output System) หรือโปรแกรมที่ช่วยการส่งข้อมูลระหว่างตัวประมวลผลกับอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก ข้อมูลตัวแปลภาษาเบสิก และคำสั่งอื่นๆ ตามแต่ผู้ิผลิตจะเห็นว่าสมควร [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ROM (abbr.) หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อ Read Only Memory)
กาจับหลัก (n.) kind of trap in ancient time used only for human
ซีดี-รอม (n.) compact disk read only memory See also: CD-ROM
รอม (n.) Read Only Memory See also: ROM Syn. หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว (n.) Read Only Memory See also: ROM
เดือนขาด (n.) lunar month with only 29 days Ops. เดือนเต็ม
เพลย์บอย (n.) playboy (only for males) See also: man whose chief interest is the pursuit of pleasure
เอาแต่ใจ (v.) consider only one´s interests or wishes See also: be self-willed, be self-centered
เอาแต่ใจ (v.) consider only one´s interests or wishes See also: be self-willed, be self-centered
ขนาดนั้น (adv.) only See also: merely, simply Syn. แค่นั้น, เพียงนั้น
ดาย (adv.) only See also: alone Syn. โดด, เดี่ยว
ถ้วน (det.) only See also: exact Syn. พอดี
ถ่ายเดียว (adv.) only Syn. อย่างเดียว
ท่าเดียว (adv.) only See also: nothing more Syn. อย่างเดียว
ผู้เดียว (adv.) only Syn. คนเดียว
ฟังความข้างเดียว (v.) listen to one-sided only See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin
มัวแต่ (adv.) only for See also: only
สักแต่ว่า (adv.) just only Syn. สักว่า
สิทธิ์ขาด (n.) only one owner See also: single owner
อย่างเดียว (adv.) only See also: nothing more
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
There are only two minutes leftมีเวลาเหลือแค่ 2 นาที
Sorry, we only take cashเสียใจค่ะ พวกเรารับแต่เงินสด
I only come to tell you that…ฉันมาเพียงเพื่อที่จะบอกคุณว่า...
You're only interested in romanceคุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
I only visited there for about 2 weeks one timeฉันแค่ไปเยือนที่นั่นสองสัปดาห์ต่อครั้ง
We only have half an hourพวกเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมง
His house is only ten paces from mineบ้านของเขาห่างจากบ้านฉันแค่ 10 ก้าว
You're the only one who hasn't taken a breakคุณเป็นคนเดียวที่ไม่หยุดพักเลย
We only have ten minutes leftพวกเราเหลือเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้น
We only sell travel booksเราขายแต่หนังสือท่องเที่ยวเท่านั้น
I only wanted what the best for herฉันแค่เพียงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอเท่านั้น
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
If you would only try, you could do itถ้าเพียงแต่เธอพยายาม เธอก็สามารถทำมันได้
I only found out last week that she's getting marriedฉันก็แค่ทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอกำลังจะแต่งงาน
I only bought it two weeks agoฉันเพิ่งซื้อมันมาได้สองสัปดาห์นี่เอง
Oh, it seems like only yesterdayโอ มันดูเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี่เอง
I spent only half an hour in the townฉันใช้เวลาแค่เพียงครึ่งชั่วโมงในเมือง
You're the only one I'm not afraid ofคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว
You can only go as far as you can seeคุณสามารถก้าวไปไกลได้แค่เท่าที่คุณสามารถมองเห็น
The only thing that keeps me going is the dreamสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันก้าวต่อไปก็คือความฝัน
He's only going to call twice an hourเขาก็แค่โทรจะโทรมาสองครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น
That bridge is the only way acrossสะพานนั่นเป็นทางข้ามไปทางเดียว
I was only doing my dutyฉันแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้น
You are the only person I would want to have my babyคุณคือคนเดียวที่ฉันอยากจะให้ดูแลลูกฉัน
He's the only family I've gotเขาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ฉันมีอยู่
It's only been just a little whileมันก็แค่เพียงสักพักหนึ่งเท่านั้นเอง
It's only because my family makes fun of me and it's so annoyingนั่นเป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉันชอบแซวฉันและมันก็น่ารำคาญเหลือเกิน
That's why I am the only one who argues with himนั่นแหล่ะคือเหตุผลที่มีฉันคนเดียวเท่านั้นที่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา
I have only one wish!ฉันมีความปรารถนาเพียงประการเดียวเท่านั้น
You're the only one I can depend onเธอเป็นคนเดียวที่ฉันสามารถพึ่งพาได้
Don't think that you're the only one who is nervousอย่าคิดว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่รู้สึกประหม่า
I know that she only has eyes for youฉันรู้ว่าเธอมั่นคงต่อคุณคนเดียว
I guess this is the only optionผมคาดว่านี่เป็นทางเลือกเดียวเท่านั้น
I only try to please others, I never thought about what I wantฉันพยายามแต่จะทำให้คนอื่นๆ พอใจ ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันต้องการเลย
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
The only thing good about him is his face!เขามีดีอย่างเดียวที่หน้าตาเท่านั้น
Only if these are met, I will marry youถ้าเพียงแต่สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนองตอบ ฉันก็จะแต่งงานกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold on there. It's only Dopey.ยึดมั่นในมี มันเป็นเพียงขี้เซา
The only one for me.เพียงคนเดียวสำหรับฉัน
He thinks it's only been weeks.เขาคิดว่ามาอยู่นี้เพียงสัปดาห์เดียว
I've arranged for a demonstration. It will only take two minutes.ผมจัดการทดสอบ มันจะใช้เวลาไม่กี่นาที
That's the only time I'm really happy: dreaming.ช่วงเวลาที่ฉันมีความสุข คือตอนฉันฝัน
Meyerberg was only wanted for questioning. We never saw him again.มีเพียง เมเยอร์เบิก ที่ช่วยเราได้ ประเด็นคือ เราไม่เคยเห็นเขาอีกเลย
You must. It's our only hope.คุณต้องไป มันเป็นความหวังเดียว
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท
Ah, yes, Skinny, as I was saying to the Duchess only yesterday--อ่าใช่ผอมขณะที่ฉันกำลังบอก ว่า ดัชเชสเมื่อวานนี้เท่านั้น โอ!
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง
The one and only Pinocchio!แต่เพียงผู้เดียว ปิโนคีโอ!

*only* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 仅 / 僅] barely; only; merely
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, 仅仅 / 僅僅] barely; only; merely; only (this and nothing more)
[dān, ㄉㄢ, 单 / 單] bill; list; form; single; only; sole
保镳[bǎo biāo, ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ, 保镳 / 保鑣] bodyguard; more commonly written 保鏢|保镖
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈贻患 / 養癰貽患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈遗患 / 養癰遺患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
[dàn, ㄉㄢˋ, 但] but; yet; however; only; merely; still
洋白菜[yáng bái cài, ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 洋白菜] cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries)
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, 一鳞半爪 / 一鱗半爪] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces
俗称[sú chēng, ㄙㄨˊ ㄔㄥ, 俗称 / 俗稱] commonly referred to as; common term
常见[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 常见 / 常見] commonly seen; common; to see sth frequently
惯用语[guàn yòng yǔ, ㄍㄨㄢˋ ㄩㄥˋ ㄩˇ, 惯用语 / 慣用語] commonly used phrase; idiom; colloqial usage
独生女[dú shēng nǚ, ㄉㄨˊ ㄕㄥ ㄋㄩˇ, 独生女 / 獨生女] an only daughter
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, 独尊儒术 / 獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, du2 zun1 ru2 shu4, 罢黜百家,独尊儒术 / 罷黜百家,獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, 飣] display food for show only; sacrifice
避坑落井[bì kēng luò jǐng, ㄅㄧˋ ㄎㄥ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ, 避坑落井] dodge a pit only to fall into a well; out of the frying pan into the fire
[fēi, ㄈㄟ, 扉] door with only one leaf
可擦写可编程只读存储器[kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì, ㄎㄜˇ ㄘㄚ ㄒㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄓ ㄉㄨˊ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 可擦写可编程只读存储器 / 可擦寫可編程祇讀存儲器] EPROM; Erasable programmable read-only memory
亚父[yà fù, ㄧㄚˋ ㄈㄨˋ, 亚父 / 亞父] (term of respect) second only to father; like a father (to me)
[xù, ㄒㄩˋ, 恤] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt
清茶[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清茶] green tea; only tea (without food)
[guāng, ㄍㄨㄤ, 光] light; ray; bright; only; merely; to use up
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, 三旬九食] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights
但愿[dàn yuàn, ㄉㄢˋ ㄩㄢˋ, 但愿 / 但願] if only (it were possible to...)
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 孤掌难鸣 / 孤掌難鳴] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support.
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, 薏米] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley
语言誓约[yǔ yán shì yuē, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄕˋ ㄩㄝ, 语言誓约 / 語言誓約] language pledge (to speak only the target language in a language school)
量入为出[liàng rù wéi chū, ㄌㄧㄤˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟˊ ㄔㄨ, 量入为出 / 量入為出] to assess one's income and spend accordingly (成语 saw); to live within one's means; You can only spend what you earn.
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
单意[dān yì, ㄉㄢ ㄧˋ, 单意 / 單意] unambiguous; having only one meaning
只是[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, 只是] merely; simply; only; but
清一色[qīng yī sè, ㄑㄧㄥ ㄧ ㄙㄜˋ, 清一色] monotone; only one ingredient; (mahjong) all in the same suit
迷糊[mí hu, ㄇㄧˊ ㄏㄨ˙, 迷糊] muddle-headed; dazed; only half conscious

*only* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P)
アウトバーン[, autoba-n] (n) autobahn (only used for German, etc. highways) (ger
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks)
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar)
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae)
イズム(P);ズム[, izumu (P); zumu] (n) (1) (イズム only) ism; (suf) (2) (ズム used when following き, し, り, etc.) -ism; (P)
ウバザメ属[ウバザメぞく, ubazame zoku] (n) Cetorhinus (sole genus of the only species of basking shark in the family Cetorhinidae)
ウバザメ科[ウバザメか, ubazame ka] (n) Cetorhinidae (family whose only member is the basking shark)
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member)
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark)
おおい;おい[, ooi ; oi] (int) (1) hey!; oi!; (2) (おい only) (ksb
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus)
オシザメ科[オシザメか, oshizame ka] (n) Pseudotriakidae (family with only one species of false catshark, Pseudotriakis microdon)
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.)
ガッシュ;グワッシュ[, gasshu ; guwasshu] (n) (1) (ガッシュ only) gash; (2) (ガッシュ only) gush; (3) gouache (fre
カバー(P);カヴァー;カヴァ[, kaba-(P); kava-; kava] (n,vs) (1) cover (e.g. book); (2) (カヴァ only) kava (Piper methysticum); (P)
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus)
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species)
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof
キッチン(P);キチン[, kicchin (P); kichin] (n) (1) kitchen; (2) (キチン only) chitin; (P)
キメラ(P);キマイラ[, kimera (P); kimaira] (n) (1) chimera (mythological); chimaera; (2) (キメラ only) chimera (biological); chimaera; (P)
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
ギャロップ;ガロップ[, gyaroppu ; garoppu] (n) (1) (ギャロップ only) gallop; (2) galop (dance)
キャンバス(P);カンバス(P)[, kyanbasu (P); kanbasu (P)] (n) (1) canvas; (2) (キャンバス only) base (in baseball); (P)
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members)
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM)
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.)
リードオンリーメモリ[りーどおんりーめもり, ri-doonri-memori] read-only memory (ROM)
ロム[ろむ, romu] ROM, read-only memory
固定記憶装置[こていきおくそうち, koteikiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.)
書き込み禁止[かきこみきんし, kakikomikinshi] read-only (a-no)
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.)
等価演算[とうかえんざん, toukaenzan] equivalence operation, IF-AND-ONLY-IF operation, IFF
等価素子[とうかそし, toukasoshi] IF-AND-ONLY-IF gate, IF-AND-ONLY-IF element
読み出し専用メモリ[よみだしせんようメモリ, yomidashisenyou memori] read-only memory (ROM)
読み取り専用[よみとりせんよう, yomitorisenyou] read only
読み取り専用メモリ[よみとりせんようメモリ, yomitorisenyou memori] read-only memory (ROM)
読み取り専用モード[よみとりせんようモード, yomitorisenyou mo-do] read only mode
読取り専用ファイルシステム[よみとりせんようファイルシステム, yomitorisenyou fairushisutemu] read-only file system
読取り専用記憶装置[よみとりせんようきおくそうち, yomitorisenyoukiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.)

*only* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันเดียว[X] (an dīo) EN: only one FR: un seul
เอาแต่ใจ[adj.] (ao tāe jai) EN: self-centered ; out only for oneself ; selfish FR:
เอาแต่ใจตนเอง[v. exp.] (ao tāe jai ) EN: think only for oneself  FR:
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: have only two hands ; cannot be two people at the same time FR: n'avoir que deux mains
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเรื่อง[adv.] (chaphǿ reūa) EN: particularly ; only ; specifically FR:
เดือนขาด[n. exp.] (deūoen khāt) EN: lunar month with only 29 days FR: mois lunaire de 29 jours [m]
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
ดีแต่ปาก[xp] (dī tāe pāk) EN: good only at talking FR:
ดีแต่พูด[xp] (dī tāe phūt) EN: good only at talking FR: seulement de belles paroles ; beau causeur
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only FR:
ฝ่ายเดียว[adj.] (fāi dīo) EN: only ; alone ; ex parte ; one-sided ; unilateral FR:
ฟังความข้างเดียว[v. exp.] (fang khwām ) EN: listen to one-sided only FR: entendre un seul son de cloche (fam.)
เห็นแก่[v.] (henkaē) EN: think only of ; be centered on FR:
จำวัด[v.] (jamwat) EN: sleep (only for a Buddhist monk) FR: dormir (pour un moine)
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นั้น[adv.] (khaēnan) EN: that's it ; only that ; that's all FR: sans plus
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; this far ; up to here FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
ครั้งเดียว[n. exp.] (khrang dīo) EN: only once ; once FR: une seule fois
ก็ต่อเมื่อ[conj.] (kø tø meūa) EN: if and only if FR: si et seulement si
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
ล้วน ๆ = ล้วนๆ[adv.] (lūan-lūan) EN: all ; only ; without exception FR: sans exception
ลูกคนเดียว[n. exp.] (lūk khon dī) EN: only child FR: enfant unique [m]
ลูกโทน[n.] (lūkthōn) EN: only son FR: enfant unique [m]
ไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้น[xp] (mai chai tā) EN: not only that FR:
ไม่เพียง[adv.] (mai phīeng) EN: not only FR: non seulement
มีแต่...[v. exp.] (mī tāe …) EN: only have ... ; there are only ... FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
มีแต่ทรงกับทรุด[xp] (mī tāe song) EN: barely holding its own ; can only get worse FR:
หนึ่งเดียว[adj.] (neung dīo) EN: single ; sole ; only FR:
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
เป็นทางเดียว[xp] (pen thāng d) EN: it's the only way FR: c'est le seul moyen
เพียง[adv.] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine ; d'à peine
เพียงแค่[adv.] (phīengkhaē) EN: only ; just ; merely FR: simplement
เพียงแต่[adv.] (phīeng tāe) EN: merely ; only ; just FR: rien que ; seulement ; il suffit de
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless FR:
ผู้เดียว[X] (phū dīo) EN: alone ; only person ; one person ; sole FR:
พูดคนเดียว[v. exp.] (phūt khon d) EN: speak alone ; be the only one to speak ; be the sole speaker ; be the only speaker FR: être le seul à parler
ประตูโทน[n. prop.] (pratū thōn) EN: only goal FR: unique but [m]

*only* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelkind {n}(an) only child
Verrechnungsscheck {m}collection only cheque [Br.]; collection only check [Am.]
Obsttag {m}day for eating only fruit
rezeptpflichtig {adj}obtainable only on prescription
Festspeicher {m} [comp.]read-only memory (ROM)
matronenhaft {adv}matronly
naturfern; naturfremd {adj}only slightly pristine; not natural

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *only*
Back to top