ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rom*, -rom-

rom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ROM (abbr.) หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อ Read Only Memory)
Rom. Cath. (n.) คำย่อของ Roman Catholic
romaine (n.) ผักกาดหอมชนิดหนึ่ง
Roman (adj.) เกี่ยวกับโรมัน
Roman army (n.) กองทหารของโรมัน
Roman candle (n.) ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง
Roman Catholic (n.) ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิการโรมันคาทอลิก
Roman Catholic Church (n.) ศาสนาคริสต์นิการโรมันคาทอลิก
Roman Empire (n.) อาณาจักรโรมันสมัยโบราณ
Roman nose (n.) จมูกโด่ง
Roman robe (n.) กระโปรงยาวของผู้หญิงโรมันโบราณ
Romance (n.) กลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน Syn. Romanic, Latinic
romance (n.) เรื่องรักใคร่ See also: นวนิยายรักใคร่ Syn. amour, love story
romance (n.) การผจญภัย See also: ความโลดโผน Syn. excitement, glamour
Romanesque (adj.) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แพร่ในยุโรปตะวันตกช่วงศตวรรษ10-12
Romania (n.) ประเทศโรมาเนีย
Romania (n.) โรมาเนีย
Romanic (adj.) เกี่ยวกับกลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน Syn. Latin, Romance
Romansh (n.) ภาษาถิ่นในสวิตเซอร์แลนด์
romantic (adj.) เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย Syn. amorous, passinate, sentimental
romantic (adj.) เพ้อฝัน See also: ในอุดมคติ Syn. dreamy, idealistic
romantic (adj.) เต็มไปด้วยจินตนาการ Syn. imaginary
romantic (n.) บุคคลที่มีลักษณะโรแมนติก See also: บุคคลที่ช่างเพ้อฝัน Syn. dreamer, sentimentalist
romanticise (vt.) ทำให้เย้ายวนใจ
romanticism (n.) รูปแบบศิลปะ ดนตรีและวรรณคดีปลายศตวรรษ18และต้นศตวรรษ19
Romanticism (n.) รูปแบบศิลปะ ดนตรีและวรรณคดีปลายศตวรรษ18และต้นศตวรรษ19
romanticist (n.) คนมีอารมณ์อ่อนไหว
romanticize (vt.) ทำให้เย้ายวนใจ
Romany (n.) ชาวยิปซี See also: ภาษายิปซี
Rome (n.) กรุงโรมของประเทศอิตาลี
Romeo (n.) ชายคนรัก See also: ตัวละครเอกในเรื่องโรมิโอ-จูเลียตของเช็คสเปียร์
Romish (adj.) เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก Syn. Roman
romove (vt.) นำสิ่งที่ปิดไว้ออกมา See also: เอาจุกออก
romp (vi.) วิ่งเล่น See also: เล่นซุกซน, เล่นอึกทึกครึกโครม, เล่นอย่างครื้นเครง Syn. caper, frolic, lark
romp (vi.) ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชนะการแข่งขันอย่างง่ายดาย Syn. win easily
romp (n.) การวิ่งเล่น See also: การเล่นซุกซน, การเล่นอึกทึกครึกโครม Syn. caper, frolic, lark
romp (n.) ภาพยนตร์ หนังสือหรือการละเล่นที่สนุกสนาน (คำไม่เป็นทางการ)
romp (n.) การมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแบบง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. casual sex
romp (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. easy victory
romp about (phrv.) วิ่งเล่นตึงตัง Syn. horse about, lark about
English-Thai: HOPE Dictionary
romรอมย่อมาจาก read only memory (แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอมก็จะไม่ศูนย์หายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
rom biosรอมไบออส ย่อมาจาก read only memory basic input/ output system หมายถึงไบออสที่อยู่ในรอม ซึ่งจะทำหน้าที่ทันทีที่เปิดไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ส่วนกลาง ตรวจสอบหน่วยความจำ หน่วยบันทึก ตรวจหาโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ต้องใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่จนพบโปรแกรม autoexec.bat จึงจะถือว่าหมดหน้าที่ ถ้าไม่พบ ก็จะแสดงคำสั่ง date และ time เมื่อตอบคำถามเรียบร้อย ก็จะปรากฏเครื่องหมาย > (prompt) อยู่หลังชื่อหน่วยบันทึก จึงถือว่าหมดหน้าที่ หน่วยความจำส่วนนี้ จะเก็บคำสั่งทั้งหมดไว้ได้แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่คอมพิวเตอร์ดู BIOS ประกอบ
roman(โร'เมิน) adj. (เกี่ยวกับ) กรุงโรมโบราณ,อาณาจักรโรมันโบราณ,ชาวโรม,ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก,เลขโรมัน n. ชาวโรม,ภาษาอิตาลีในกรุงโรม, See also: roman n. อักษรโรมัน
roman catholic churchn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
roman nosen. จมูกโด่ง.
roman numeralsn. เลขโรมัน (I=1,V=5,X=10,L=50,C =100,D=500M=1,000)
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
romania(โรเม'เนีย) n. =Rumania (ดู) ,, See also: Rumanian n. adj.
romanic(โรแมน'นิค) adj. ซึ่งมาจากRomans
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
rome(โรม) n. กรุงโรม (เมืองหลวงของอิตาลี)
romeo(โร'มีโอ) n. คนรักที่เป็นผู้ชาย,ชายคู่รัก
romp(รอมพฺ) vi.,n. (การ) เล่นอึกทึกครึกโครม,วิ่งเล่น,เล่นอย่างครื้นเครง,กระทำอย่างรวดเร็ว,การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, See also: romper n. rompingly adv., Syn. play,gambol,sport
rompish(รอม'พิช) adj. วิ่งเล่น,ขี้เล่น,เล่นอึกทึกครึกโครม,ร่าเริง, See also: rompishness n., Syn. frolicsome
English-Thai: Nontri Dictionary
Roman(adj) เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
romanticism(n) การเขียนเรื่องแนวโรแมนติก
romp(vi) วิ่งเล่น,เล่นหัว,เล่นสนุก
rompers(n) ชุดชั้นนอกของเด็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ROM (read-only memory)รอม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
roman-fleuveนวนิยายชุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanceนิยายวีรคติ, นิยายโรมานซ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic comedyสุขนาฏกรรมจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม, ลัทธิโรแมนติก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ROM Read Only Menoryหน่วยความจำรอมควบคุมการส่งข้อมูลหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่งไว้อย่างถาวร คำสั่งที่เก็บไว้จะไม่ลบเลือนหายไป แม้ว่าไฟฟ้าจะดับ หน่วยความจำนี้ปกติเป็นชิปที่ผู้ผลิตได้บรรจุคำสั่งเอาไว้อย่างถาวร คำสั่งทั่วไปที่เก็บอยู่ในรอมได้แก่ BIOS (Basic Input/Output System) หรือโปรแกรมที่ช่วยการส่งข้อมูลระหว่างตัวประมวลผลกับอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก ข้อมูลตัวแปลภาษาเบสิก และคำสั่งอื่นๆ ตามแต่ผู้ิผลิตจะเห็นว่าสมควร [คอมพิวเตอร์]
Roman chamomileคาโมไมล์โรมัน [TU Subject Heading]
Romancesนิยายรัก [TU Subject Heading]
Romaniaโรมาเนีย [TU Subject Heading]
Romanticism in artศิลปะโรแมนติคคิสม์ [TU Subject Heading]
Romeโรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรมัน (adj.) Roman
โรมัน (n.) Roman
คริสตัง (n.) Roman Catholic
โรมันคาทอลิก (n.) Roman Catholic See also: Roman Catholicism
เลขโรมัน (n.) Roman numerals
การฝันเฟื่อง (n.) romance See also: whim, caprice, prank Syn. ความหลงละเมอ
ความหลงละเมอ (n.) romance See also: whim, caprice, prank Syn. การฝันเฟื่อง
ความเพ้อฝัน (n.) romance See also: whim, caprice, prank Syn. ความหลงละเมอ, การฝันเฟื่อง
เชิงรัก (adj.) romantic Syn. เชิงรักๆ ใคร่ๆ
เชิงรักๆ ใคร่ๆ (adj.) romantic
โรแมนติก (adj.) romantic
คนโรแมนติค (n.) romantic man
AIDS (n.) เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome) See also: โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
EMF (abbr.) คำย่อจาก electromotive force See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
Mercurochrome (n.) ชื่อทางการค้าของสารประกอบ merbromin
Perseus (n.) กลุ่มดาวทางเหนือซึ่งอยู่ระหว่างดาว Andromeda และ Auriga
Pm (n.) สัญลักษณ์ของธาตุ Promethium
quetzal (n.) นกในอเมริกากลางมีสีสันสดใส มีชื่อละตินคือ Pharomachrus mocino
RC (abbr.) คำย่อของ Red Cross หรือ Roman Catholic
read-only memory (n.) แผ่นซีดีรอม (คำย่อคือ ROM)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
I have to change my appointment fromฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
I haven't heard from him for a long timeฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
From now on, he'll take care of youจากนี้เป็นต้นไป เขาจะดูแลคุณ
You're only interested in romanceคุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
You promised meคุณสัญญากับฉันไว้แล้ว
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
He will not hear it from meเขาจะไม่ได้ยินมันจากฉัน
I've met a lot of people from thereฉันได้พบเจอผู้คนมากมายจากที่นั่น
It can be quite romanticมันค่อนข้างโรแมนติกทีเดียว
Have you heard anything from Susan?คุณได้ยินข่าวอะไรจากซูซานบ้างไหม?
Where in Thailand are you from?คุณมาจากที่ไหนในประเทศไทย?
How romantic!ช่างโรแมนติกจัง
It's good to hear from you againดีที่ได้ข่าวจากคุณอีก
I haven't heard from you for quite a whileฉันไม่ได้ยินข่าวจากคุณช่วงหนึ่ง
I have an appointment an hour from nowฉันมีนัดในอีก 1 ชั่วโมงจากนี้
To meet my cousin from Chiangmaiไปพบญาติของฉันที่มาจากเชียงใหม่
She got a letter from home this morningเช้านี้เธอได้รับจดหมายจากทางบ้าน
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
His house is only ten paces from mineบ้านของเขาห่างจากบ้านฉันแค่ 10 ก้าว
I assume from your reaction that…ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
They came from the same sourceพวกมันมาจากแหล่งเดียวกัน
I'm gonna stop him from doing somethingฉันจะหยุดเขาไม่ให้ทำบางสิ่ง
Don't take my kids away from meอย่าเอาลูกๆ ไปจากฉัน
Please give these sweets to Nida from meโปรดฝากขนมนี่ให้นิดาด้วยจากผมนะ
Maybe it would be best to get some advice fromบางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
I need a bit of advice from youฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
Paper is made from woodกระดาษทำมาจากไม้
I want you to promise me somethingฉันอยากขอให้คุณให้สัญญากับฉันบางอย่าง
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
How long does it take from Bangkok to Korat?จากกรุงเทพฯไปโคราชใช้เวลานานเท่าไหร่?
I have given up on him; he never does what he promisesฉันเลิกเชื่อถือเขาแล้ว เขาไม่เคยทำสิ่งที่เขาสัญญาได้เลย
I graduated from high school thereฉันจบโรงเรียนในชั้นมัธยมปลายที่นั่น
They just moved down two years ago from the northพวกเขาเพิ่งจะย้ายลงมาจากทางเหนือ 2 ปีมาแล้ว
It is really romanticมันช่างโรแมนติกจริงๆ
I promise, it won't make any difference to us!ฉันสัญญาว่า ทุกอย่างจะเหมือนเดิมสำหรับเรา
You will have a chance of promotionคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง
Who do you think it from?คุณคิดว่ามันมาจากใครหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gona find an antidote and I'll get out rom here.ชั้นจะไปหายาถอนพิษ แล้วออกไปจากที่นี่
I've seen you run many times rom upstairs.ฉันเห็นคุณวิ่งมานานแล้ว จากห้องด้านบน
They're not gonn get anything rom meมันจะไม่ได้อะไรไปจากฉันทั้งนั้น
I don't know if you've noticed, but no one's really looking for a Kurt Hummel type to play opposite Kate Hudson in a rom com.ผมไม่รู้ว่าพ่อจะรู้หรือเปล่า ว่าไม่มีใคร สนใจถ้าคนอย่าง เคิร์ท ฮัมเมล จะเล่นบทที่ตรงข้ามกับ เคท ฮัดสัน ในละครโรแมนติค คอมเมดี้
But Leon Rom is King Leopold's envoy to the Congo.แต่ลีออน รอม เป็นข้าหลวงกษัตริย์ลีโอโพลด์ ที่คอยดูแลคองโก
Is Mr. Rom ready for some more scintillating conversation?คุณรอมพร้อมจะสนทนาแบบส่วนตัวอีกแล้วเหรอ?
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
From early morn 'til nightจากยามเช้าต้นคืน til
Нe was so romantiсเขาเป็นคนที่โรแมนติก
Pies made from apples like these.พายที่ทำจากแอปเปิ้ลเช่นนี้
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม

rom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
满面[mǎn miàn, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 满面 / 滿面] across one's whole face; (smiling) from ear to ear
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ, 飞沫 / 飛沫] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva
在此后[zài cǐ hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄏㄡˋ, 在此后 / 在此後] after this; from then on
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, 琼脂 / 瓊脂] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii)
[gēng, ㄍㄥ, 庚] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, 鼓吹] to agitate for; to enthusiastically promote
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
空袭[kōng xí, ㄎㄨㄥ ㄒㄧˊ, 空袭 / 空襲] air raid; attack from the air
航空港[háng kōng gǎng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄤˇ, 航空港] airfield; aerodrome
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet
卢卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, 卢卡申科 / 盧卡申科] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994
浑身[hún shēn, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄣ, 浑身 / 渾身] all over; from head to foot
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
仙女座[xiān nǚ zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 仙女座] Andromeda (constellation)
仙女座星系[Xiān nǚ zuò xīng xì, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 仙女座星系] Andromeda galaxy M31
仙女星座[xiān nǚ xīng zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, 仙女星座] Andromeda constellation (galaxy) M31
仙女星系[Xiān nǚ xīng xì, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 仙女星系] Andromeda galaxy M31
从头[cóng tóu, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, 从头 / 從頭] anew; from the start
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, 默克尔 / 默克爾] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
以外[yǐ wài, ㄧˇ ㄨㄞˋ, 以外] apart from; other than; except for; external; outside of
除此之外[chú cǐ zhī wài, ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ, 除此之外] apart from this; in addition to this
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
[fēn, ㄈㄣ, 棻] aromatic wood; perfume; fragrance
芳烃[fāng tīng, ㄈㄤ ㄊㄧㄥ, 芳烃 / 芳烴] aromatic hydrocarbon
芳香环[fāng xiāng huán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄢˊ, 芳香环 / 芳香環] aromatic ring; same as benzene ring C6H6 (in organic chemistry)
香熏[xiāng xūn, ㄒㄧㄤ ㄒㄩㄣ, 香熏 / 香燻] aroma
香熏疗法[xiāng xūn liáo fǎ, ㄒㄧㄤ ㄒㄩㄣ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 香熏疗法 / 香燻療法] aromatherapy (alternative medicine)
香醋[xiāng cù, ㄒㄧㄤ ㄘㄨˋ, 香醋] aromatic vinegar; balsamic vinegar
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, 前后 / 前後] around; from beginning to end; all around
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, 三岔口] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan

rom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P)
フラッシュROM[フラッシュロム, furasshuromu] (n) {comp} flash ROM
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc.
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video)
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM
DVD−ROM;DVDROM[ディーブイディーロム, dei-buidei-romu] (n) {comp} DVD-ROM
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion)
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view
QT延長症候群[キューティーえんちょうしょうこうぐん, kyu-tei-enchoushoukougun] (n) long QT syndrome
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS
X染色体[エックスせんしょくたい, ekkusu senshokutai] (n) X chromosome
Y染色体[ワイせんしょくたい, wai senshokutai] (n) Y chromosome
Y染色体アダム[ワイせんしょくたいアダム, wai senshokutai adamu] (n) Y-chromosomal Adam
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River)
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
アイソレーションシンドローム[, aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture)
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
アオバスズメダイ[, aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia)
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific)
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006)
アクイロニウム[, akuironiumu] (n) Aulonocara aquilonium (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
アクロマート[, akuroma-to] (n) achromat
アクロマチックレンズ[, akuromachikkurenzu] (n) achromatic lens
アグロメ[, agurome] (n) (abbr) agglomeration
アクロメガリー[, akuromegari-] (n) (See 末端肥大症) acromegaly
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid)
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
アスペルガー症候群[アスペルガーしょうこうぐん, asuperuga-shoukougun] (n) Asperger's syndrome
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マスクロム[ますくろむ, masukuromu] mask ROM
固定記憶装置[こていきおくそうち, koteikiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.)
読取り専用記憶装置[よみとりせんようきおくそうち, yomitorisenyoukiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.)
イーイーピーロム[いーいーぴーろむ, i-i-pi-romu] EEPROM
イーピーロム[いーぴーろむ, i-pi-romu] EPROM
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key
クロミナンス[くろみなんす, kurominansu] chrominance
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM)
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt
システムプロンプト[しすてむぷろんぷと, shisutemupuronputo] system prompt
ディーブイディーロム[でいーぶいでいーろむ, dei-buidei-romu] DVD-ROM
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.)
プロンプト[ぷろんぷと, puronputo] prompt
プロンプトに対して[プロンプトにたいして, puronputo nitaishite] at the prompt
マイクロメディア[まいくろめでいあ, maikuromedeia] micromedia
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction
モノクロ[ものくろ, monokuro] monochrome (a-no)
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display
リードオンリーメモリ[りーどおんりーめもり, ri-doonri-memori] read-only memory (ROM)
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] Roman letter
ローマ字化[ローマじか, ro-ma jika] romanisation
ロム[ろむ, romu] ROM, read-only memory
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
入力促進[にゅうりょくそくしん, nyuuryokusokushin] prompt
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type
入力要求[にゅうりょくようきゅう, nyuuryokuyoukyuu] prompt
後向き[うしろむき, ushiromuki] back facing
後向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI)
戻り[もどり, modori] return (from a procedure)
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
書き込み可能[かきこみかのう, kakikomikanou] writable (e.g. a writable CD-ROM) (an)
有数[ゆうすう, yuusuu] prominent, leading
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.)
白黒[しろくろ, shirokuro] monochrome (a-no)
白黒ディスプレイ[しろくろディスプレイ, shirokuro deisupurei] monochrome display
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character
認定[にんてい, nintei] certification (from an audit)
読み出し専用メモリ[よみだしせんようメモリ, yomidashisenyou memori] read-only memory (ROM)
読み取り専用メモリ[よみとりせんようメモリ, yomitorisenyou memori] read-only memory (ROM)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広まる[ひろまる, hiromaru] Thai: แพร่หลาย English: to spread
救う[すくう, sukuu] Thai: ช่วยให้รอดพ้นจาก English: to rescue from
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion

rom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาหมูรมควัน[n. exp.] (khā mū rom ) EN: smoked ham FR: jambon fumé [m]
รอม[n.] (røm) EN: ROM FR: rom [f inv.] ; mémoire rom [f] ; mémoire morte [f]
สวนสราญรมณ์ [n. prop.] (Sūan Sarānr) EN: Saranrom Park ; Saran Rom Park, FR:
ตลาดร่มหุบ ; ตลาดหุบร่ม ; ตลาดแม่กลอง[n. exp.] (Talāt Rom H) EN: Rom Hub Market ; Talad Rom Hoop ; folding-umbrella market ; Mae Klong Market FR:
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication FR: symptôme [m] ; signe [m]
อาการโคทาร์ด[n. exp.] (ākān Khōthā) EN: Cotard delusion ; Cotard's Syndrome ; Walking Corpse Syndrome FR:
อาขยาน[n.] (ākhayān) EN: recitation from memory ; classroom recitation of poetry ; memorized text FR:
อะโครเมกาลี[n.] (akhrōmēkālī) EN: acromegaly FR:
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet FR: alphabet roman [m]
อัลฟาโรเมโอ[TM] (Alfā Rōmēø ) EN: Alfa Romeo FR: Alfa Romeo
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:
อำนด[v.] (amnot) EN: restrain ; refrain from FR:
อ้างอิงจาก...[v. exp.] (āng-ing jāk) EN: quote from … FR: tiré de ...
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyā) EN: read a novel FR: lire un roman
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: sequence ; series ; order FR: série [f]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m]
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom ana) EN: infinite series FR:
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom dai) EN: divergent series FR:
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekk) EN: reference number of a document ; serial number of a document FR: référence de document [f]
อนุกรมฟูเรียร์ = อนุกรมฟูริเยร์[n. exp.] (anukrom Fūr) EN: Fourier series FR:
อนุกรมไฮเพอร์จีออเมตริก[n. exp.] (anukrom hai) EN: hypergeometric series FR:
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jam) EN: finite series FR:
อนุกรมกำลัง[n. exp.] (anukrom kam) EN: power series FR:
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khø) EN: convergent series FR:
อนุกรมแกว่งกวัด[n. exp.] (anukrom kwa) EN: oscillating series FR:
อนุกรมเลขชี้กำลัง[n. exp.] (anukrom lēk) EN: exponential series FR:
อนุกรมเลขคณิต[n. exp.] (anukrom lēk) EN: arithmetic series ; arithmetical series FR: série arithmétique [f]
อนุกรมลด[n. exp.] (anukrom lot) EN: descending series FR:
อนุกรมลู่เข้า[n. exp.] (anukrom lū ) EN: convergent series FR: série convergente [f]
อนุกรมลู่เข้ามีเงื่อนไข[n. exp.] (anukrom lū ) EN: conditionally convergent series FR:
อนุกรมลู่เข้าสัมบูรณ์[n. exp.] (anukrom lū ) EN: absolute convergent series FR:
อนุกรมลู่ออก[n. exp.] (anukrom lū ) EN: divergent series FR: série divergente [f]
อนุกรมแมคลอริน[n. exp.] (anukrom Maē) EN: Maclaurin series FR:
อนุกรมเพิ่ม[n. exp.] (anukrom pho) EN: ascending series FR:
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēk) EN: geometric series FR:
อนุกรมสลับ[n. exp.] (anukrom sal) EN: alternating series FR:
อนุกรมเวลา[n. exp.] (anukrom wēl) EN: time series FR:
อนุกรมวิธาน[n. exp.] (anukrom wit) EN: taxonomy FR: taxinomie [m] ; taxonomie [f] ; systématique [f]
อนุกรมวิธานดิน[n. exp.] (anukrom wit) EN: soil taxonomy FR:

rom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge
Verkaufsförderung {f}above the line promotion
Absatzförderung {f}sales promotion
Flugzeugmechaniker {m}aeromechanic
Senkwaage {f}aerometer
Aids {n} [med.]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome)
Legierung {f} | Legierung: Nickel (über 60%), Molybdän (30%) | Legierung: Nickel (60%), Molybdän (15%), Chrom (20%) | Legierung: Nickel (62%), Kupfer (28%) | Legierung: Nickel (76%), Chrom (15%), Eisen (7%)alloy | Hastelloy B | Hastelloy C | Monel | Inconel
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others
antimagnetisch {adj}antiferromagnetic
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart
außer; neben {prp; +Dativ}; abgesehen von | außer dirapart from; aside from [Am.] | apart from you; aside from you
Aräometer {n}hydrometer
Aroma {n}aroma
Aromabad {n}aromatic bath
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
Aromatherapie {f}aroma therapy
aromatisch {adj} | aromatischer | am aromatischstenaromatic | more aromatic | most aromatic
aromatisch {adv}aromatically
aromadicht {adj}aroma-proof
Kräuteressig {m}aromatic vinegar
Astrometrie {f}astrometry
abgeneigt {adj} | abgeneigt sein, etw. zu tun | einer Sache abgeneigt seinaverse | to be averse from doing sth. | to be averse to (from) sth.
abseits {prp; +Genitiv} | abseits der Hauptstraßeaway from | away from the main street
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank
Barometer {n} | Barometer
Barometerstand {m}barometer reading
barometrisch {adv}barometrically
Becken {n}; Stromgebiet
Trommel {f} [mus.] | die Trommel rühren (für etw.) | die Trommel schlagen; trommeln | Große Trommel
Frömmler {m} | Frömmler
Brombeerstrauch {m} [bot.] | Brombeersträucher
Brombeere {f} [bot.] | Brombeeren
Boysenbeere {f}; eine Art Brombeere [bot.]boysenberry
Bruch {m} des Eheversprechensbreach of promise
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger
Bromid {n} [chem.]bromide
Bromsilberdruck {m}bromide
CD-ROM {f} [comp.]CD-ROM
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rom
Back to top