ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*motive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น motive, -motive-

*motive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
automotive (adj.) ที่เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง See also: ที่เคลื่อนไหวด้วยพลังในตัวเอง Syn. self-moving
electromotive (adj.) เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า
electromotive force (n.) แรงดันไฟฟ้า See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันกระแสไฟฟ้า
emotive (adj.) เกี่ยวกับอารมณ์ See also: แสดงออกมาโดยอารมณ์ Syn. emotional
emotive (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดอารมณ์ Syn. evocative, moving
locomotive (adj.) เกี่ยวกับหัวรถจักร
locomotive (adj.) ซึ่งเคลื่อนไหวด้วยกลไกหรือพลังของตัวเอง
locomotive (adj.) สามารถเคลื่อนไหวได้ Syn. movable
locomotive (n.) หัวรถจักร See also: หัวรถไฟ Syn. engine
motive (n.) แรงจูงใจ See also: เหตุจูงใจ, แรงกระตุ้น Syn. motivation
motive (n.) จุดมุ่งหมาย See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ Syn. aim, goal, purpose
motive (adj.) ซึ่งกระตุ้น See also: ทำให้เคลื่อนไหว Syn. active, dynamic Ops. immobile, unmoving
motive power (n.) แหล่งพลังงานที่ทำให้เคลื่อนที่ See also: แรงที่ทำให้เคลื่อนที่
motiveless (adj.) ซึ่งไร้แรงจูงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
automotive(ออโทโม'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ, เคลื่อนไหวไปด้วยเครื่องจักร
electromotiveadj.ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปตามตัวนำ,
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive
motive(โม'ทิฟว) n. แรงดลใจ. adj. เป็นการกระตุ้น,เป็นสิ่งดลใจ. vt. กระตุ้น,ดลใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
automotive(adj) เกี่ยวกับรถยนต์,อัตโนมัติ
electromotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า,ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
locomotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
motive(adj) ซึ่งทำให้เคลื่อนไหว,หมุน,เป็นการกระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
auto mechanic; automotive mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automotive mechanic; auto mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SAE (Society of Automotive Engineers)เอสเออี (สมาคมวิศวกรยานยนต์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emotiveเชิงอาเวค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motiveเหตุจูงใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automotive draftingการร่างแบบรถยนต์ [TU Subject Heading]
Electromotive Forceแรงผลักดัน,แรงเคลื่อนไฟฟ้า [การแพทย์]
Motive, Dependencyแรงจูงใจใฝ่พึ่งพา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
EMF (abbr.) คำย่อจาก electromotive force See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
รถจักร (n.) locomotive See also: engine
ลับลมคมใน (n.) secret motive See also: sinister motive
เลศนัย (n.) hidden motive See also: ruse, artifice, stratagem Syn. เล่ห์เหลี่ยม
เหตุจูงใจ (n.) motive Syn. สิ่งจูงใจ, มูลเหตุจูงใจ
แรงเคลื่อนไฟฟ้า (n.) electromotive force
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to know if I can suggest any motive as to why Mrs. De Winter should have taken her life?คุณอยากรู้ว่าผมจะบอกถึงเเรงจูงใจที่ว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากฆ่าตัวตายได้รึเปล่า
That's very important because if you don't have a motive, where's your case, right?นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่ได้มีแรงจูงใจที่เป็นกรณีของคุณใช่มั้ย?
You said it provided a motive. So did the prosecution.คุณบอกว่ามันให้แรงจูงใจ เพื่อให้ได้การดำเนินคดี
His motives are honest.เเกมีเเรงจูงใจให้ทํา
He has only one motive, to keep things exactly as they have always been.มีเเรงเดียวเเหละ คือปิดหูปิดตาลิงตลอดไป
If we trust the motive, we trust the man.ถ้าเราเชื่อว่าแรงจูงใจที่เราไว้วางใจคน
Then you establish motive and method.นายลองประเมินแรงจูงใจและวิธีการ.
And that motive is plah!กินน้ำเข้าไปซะ เรื่องมันยังไม่จบ
But whatever the motive or whatever's pushing him, there must surely be a reason.แต่ไม่ว่ายังงัย... . ...มันจะต้องมีสาเหตุแน่ๆ
"My motive for cautioning you is as follows:""การที่ผมเขียนมานี่เพื่อตักเตือนคุณในฐานะเพื่อน"
Nothing, as long as your motive is the search for truth.กำไรแม้? ไม่มีอะไรตราบใด ที่แรงจูงใจของคุณ คือการค้นหาความจริง ซึ่ง
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด

*motive* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, 上汽] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)
电动势[diàn dòng shì, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, 电动势 / 電動勢] electromotive force
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 机动 / 機動] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc)
机务段[jī wù duàn, ㄐㄧ ˋ ㄉㄨㄢˋ, 机务段 / 機務段] locomotive depot
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, 机车 / 機車] locomotive; train engine car; scooter
动机[dòng jī, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 动机 / 動機] motive; motivation; intention
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, 原动力 / 原動力] motive force; prime mover; first cause; agent
拖动力[tuō dōng lì, ㄊㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄌㄧˋ, 拖动力 / 拖動力] motive force; traction
牵引力[qiān yǐn lì, ㄑㄧㄢ ˇ ㄌㄧˋ, 牵引力 / 牽引力] motive force; traction
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 用心] motive; intention; diligently; attentively
发动力[fā dòng lì, ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, 发动力 / 發動力] motive power
别有用心[bié yǒu yòng xīn, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 别有用心 / 別有用心] to have an ulterior motive; a hidden agenda
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, 龌浊 / 齷濁] filthy; nasty; sordid; impure (motives)
机关车[jī guān chē, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄔㄜ, 机关车 / 機關車] locomotive
火车头[huǒ chē tóu, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, 火车头 / 火車頭] train engine; locomotive

*motive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
オートモーチブ[, o-tomo-chibu] (adj-f) automotive
カーエレ[, ka-ere] (n) (abbr) (See カーエレクトロニクス) automotive electronics
カーエレクトロニクス[, ka-erekutoronikusu] (n) automotive electronics (wasei
ガーニッシュ[, ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion
コンロッド[, konroddo] (n) (abbr) connecting rod (automotive); con-rod
ディーゼルカー[, dei-zeruka-] (n) (1) (See ディーゼル動車) diesel locomotive; (2) (See ディーゼル自動車) diesel powered car
ディーゼル動車[ディーゼルどうしゃ, dei-zeru dousha] (n) diesel locomotive
ディーゼル機関車[ディーゼルきかんしゃ, dei-zeru kikansha] (n) diesel locomotive
ロコモーティブ[, rokomo-teibu] (n) locomotive
伝動[でんどう, dendou] (n,vs) transmission (of motive power); drive; gearing
凍結防止剤[とうけつぼうしざい, touketsuboushizai] (n) (automotive) antifreeze
単板[たんばん, tanban] (n,adj-f) (1) veneer (e.g. wood products); (2) single panel (e.g. electronics, optics, automotive); single plate
商人根性[しょうにんこんじょう, shouninkonjou] (n) mercenary spirit; commercial motives; a nose for profit; moneygrubbing disposition
悪心[おしん, oshin] (n) (See おしん) evil thought; malicious motive
悪念[あくねん, akunen] (n) evil thought; malicious motive; spite
感慨深い[かんがいぶかい, kangaibukai] (adj-i) (See 感慨,深い) deeply emotive; moving
機関手[きかんしゅ, kikanshu] (n) locomotive engineer; engine driver
機関車[きかんしゃ, kikansha] (n) locomotive; engine; (P)
機関車論[きかんしゃろん, kikansharon] (n) locomotive theory (of economic development)
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag
私心[ししん, shishin] (n) selfishness; selfish motive
腹(P);肚[はら, hara] (n) (1) abdomen; belly; stomach; (2) one's mind; one's real intentions; one's true motive; (3) loop (physics); (suf,ctr) (4) counter for hard roe; (P)
自動車業界[じどうしゃぎょうかい, jidoushagyoukai] (n) automotive industry; motor vehicle industry
自動車産業[じどうしゃさんぎょう, jidoushasangyou] (n) automotive industry
蒸気機関車[じょうききかんしゃ, joukikikansha] (n) steam locomotive
起動力[きどうりょく, kidouryoku] (n) motive power; impetus
起磁力[きじりょく, kijiryoku] (n) magnetomotive force
起電力[きでんりょく, kidenryoku] (n) electromotive force
魂胆[こんたん, kontan] (n,vs) (1) soul; (2) ulterior motive; secret design; plot; intrigue; scheme; (P)

*motive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างซ่อมรถ[n. exp.] (chang sǿm r) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ช่างยนต์[n. exp.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer ; automotive technician FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f] ; situation [f]
หัวรถ[n.] (hūarot) EN: railhead ; locomotive FR: locomotive [f]
หัวรถจักร[n.] (hūarotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine FR: locomotive [f]
หัวรถจักรไอน้ำ[n. exp.] (hūarotjak a) EN: steam locomotive FR: locomotive à vapeur [f]
หัวรถจักรดีเซล[n. exp.] (hūarotjak d) EN: diesel locomotive FR: locomotive diesel [f]
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า[n. exp.] (hūarotjak d) EN: diesel electric locomotive FR:
หัวรถจักรไฟฟ้า[n. exp.] (hūarotjak f) EN: FR: locomotive électrique [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
กำลังขับ [n. exp.] (kamlang kha) EN: motive power FR:
กำไรเป็นเครื่องจูงใจ[n. exp.] (kamrai pen ) EN: profit motive FR:
คิดปรุงแต่ง[v. exp.] (khit prungt) EN: think under the influence of some passion or motive FR:
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
เลศนัย[n.] (lētnai) EN: hidden motive ; hidden agenda ; ulterior motive ; ulterior purpose ; something behind FR:
มูลเหตุ[n.] (mūnhēt = mū) EN: cause ; ground ; justification ; motive FR: cause [f]
ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์[n. exp.] (phū prakøp ) EN: automotive assembler FR:
ประเทศผู้นำ[n. exp.] (prathēt phū) EN: FR: pays phare [m] ; locomotive [f] (fig.)
แรงจูงใจ[n. exp.] (raēng jūngj) EN: motive ; incentive ; motivation ; appeal FR: motivation [f]
แรงจูงใจส่วนบุคคล[n. exp.] (raēng jūngj) EN: personal motive FR:
แรงขับ [n.] (raēng khap) EN: propulsion ; drive ; motive FR: poussée [f] ; force de propulsion [f]
แรงเคลื่อนไฟฟ้า[n. exp.] (raēngkhleūo) EN: electromagnetic force ; electromotive force FR: force électromagnétique [f]
แรงพยายาม[n. exp.] (raēng phayā) EN: motive force ; effort FR:
รถจักร[n.] (rotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine FR: locomotive [f]
รถจักรไอน้ำ[n. exp.] (rot jak ain) EN: steam locomotive FR: locomotive à vapeur [f]
รถจักรดีเซล[n. exp.] (rot jak dīs) EN: diesel locomotive FR: locomotive diesel [f]
รถจักรดีเซลไฟฟ้า[n. exp.] (rot jak dīs) EN: diesel electric locomotive FR:
รถจักรไฟฟ้า[n. exp.] (rot jak fai) EN: FR: locomotive électrique [f]
รถยนต์[adj.] (rotyon) EN: automotive ; vehicular FR: automobile
ตลาดรถยนต์[n. exp.] (talāt rotyo) EN: auto market ; automotive market FR: marché automobile [m]
ตัวการ[n.] (tūa kān) EN: cause ; reason ; origin ; source ; motive FR:
อุตสาหกรรมรถยนต์[n. exp.] (utsāhakam r) EN: automotive industry FR: industrie automobile [f]
วิศวกรรมยานยนต์[n. exp.] (witsawakam ) EN: automotive engineering FR: ingénierie automobile [f]
วิศวกรยานยนต์[n. exp.] (witsawakøn ) EN: automotive engineer FR: ingénieur automobile
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur FR: inspirer ; susciter ; motiver

*motive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoelektrik {f}car electrical system; automotive electrics
Tenderlokokomotive {f}tank locomotive
Automobilwerte {pl}automotive stocks
Fahrzeugelektronik {f}automotive electronics
Fahrzeugtechnik {f}automotive engineering
Fahrzeugtechnik {f}automotive technology
Kraftfahrzeugentwicklung {f}automotive engineering
Tatmotiv {n}motive (for a crime)
grundlos {adv}motivelessly
Pathos {n}emotiveness; emotionalism; pathos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *motive*
Back to top