ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immobile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immobile*, -immobile-

immobile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immobile (adj.) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว See also: ที่ไม่เคลื่อนที่, ที่ไม่ขยับเขยื้อน Syn. static, stationary Ops. mobile
immobile (adj.) ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ See also: ซึ่งหยุดนิ่ง, ที่ไม่ขยับเขยื้อน Syn. motionless Ops. mobile
English-Thai: HOPE Dictionary
immobile(อิโม'บิล,-บีล) adj. เคลื่อนที่ไม่ได้,ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่ขยับเขยื้อน,ตายตัว, Syn. stable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People who fly are immobile for long periods.คนที่ขึ้นบินบ่อยๆ มักไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานานๆ
Alice simply becomes completely immobile with a big smile on her face.มันต้องใช้เวลาตลอดไปสำหรับ อลิซจะตกผ่านหลุมดำ
If you keep the brain awake but the body immobile,หากคุณปล่อยให้สมองตื่น แต่ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้
Once he's in the car and immobile, his adrenaline will wear off, and the pain will become unbearable.ครั้นเมื่อเขาอยู่ในรถ เคลื่อนไหวไม่ได้ อะดรีนาลีนของเขาก็หลั่งน้อยลง และความเจ็บปวดก็เกินจะทนไหว

immobile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塊然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) isolated; immobile
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile

immobile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่[adj.] (naē) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious FR: inconscient ; inanimé
แน่นิ่ง[adj.] (naēning) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious ; paralyzed ; stationary FR: inconscient ; inanimé
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
หยุดนิ่ง[adj.] (yut ning) EN: immobile FR: immobile
ไม่เคลื่อนไหว[adj.] (mai khleūoe) EN: stationary FR: immobile
ไม่กระดุกกระดิก[adj.] (mai kradukk) EN: FR: immobile
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
อยู่นิ่ง ๆ = อยู่นิ่งๆ[v. exp.] (yū ning-nin) EN: stagnate FR: rester immobile

immobile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruhelage {f}neutral position; immobile position

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immobile
Back to top