ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*loyal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น loyal, -loyal-

*loyal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disloyal (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ทรยศ, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าไว้วางใจ Syn. unfaithful, faithless Ops. loyal, faithful, true
disloyalty (n.) ซึ่งทรยศ
disloyalty (n.) การนอกใจ See also: ความไม่เลื่อมใสศาสนา, การนอกรีต Syn. misbelief, irreligion Ops. fidelity
disloyalty (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. thanklessness, ungratefulness Ops. gratitude, appreciation
loyal (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ภักดี, จงรักภักดี, ซื่อตรง, ยึดมั่น Syn. faithful, homage
loyalist (n.) ผู้ซื่อสัตย์ See also: ผู้จงรักภักดี
loyally (adv.) อย่างเชื่อฟัง Syn. devotedly
loyalty (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความจงรักภักดี Syn. faithfulness, allegiance
English-Thai: HOPE Dictionary
disloyal(ดิสลอย'เอิล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ทุจริต
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความทุจริต, Syn. unfaithfulness,faithlessness
loyal(ลอย'เอิล) adj. จงรักภักดี,ซื่อสัตย์., See also: loyalness n. ดูloyal, Syn. faithful
loyalist(ลอย'อะลิสทฺ) n. ผู้ซื่อสัตย์,ผู้จงรักภักดี, See also: loyalism n. ดูloyalist
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
English-Thai: Nontri Dictionary
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
loyal(adj) ซื่อสัตย์,ภักดี,จงรักภักดี
loyalist(n) ผู้ซื่อสัตย์,ผู้ภักดี,ผู้จงรักภักดี
loyalty(n) ความซื่อสัตย์,ความภักดี,ความจงรักภักดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loyalistผู้จงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customer loyaltyความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Loyaltyความภักดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จงรัก (v.) be loyal to See also: be faithful Syn. จงรักภักดี, ภักดี
ภักดี (v.) be loyal to Syn. จงรักภักดี, จงรัก
สามิภักดิ์ (v.) be loyal to See also: be faithful to Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, สวามิภักดิ์
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตัญญูรู้คุณ (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
ความจงรัก (n.) loyalty See also: faithfulness, allegiance Syn. ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์ Ops. การทรยศ
ความจงรักภักดี (n.) loyalty See also: faithfulness, allegiance Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์ (n.) loyalty See also: faithfulness, allegiance Syn. ความภักดี
ความซื่อสัตย์ (n.) loyalty See also: faithfulness, allegiance Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี Ops. การทรยศ
ความภักดี (n.) loyalty See also: faithfulness, allegiance Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์ Ops. การทรยศ
จงรักภักดี (v.) be loyal See also: be faithful Syn. ภักดี, จงรัก, สวามิภักดิ์
บดีพรต (n.) loyalty See also: a woman who is loyal to her husband Syn. บดีวรดา
บดีวรดา (n.) loyalty See also: a woman who is loyal to her husband
ผู้จงรักภักดี (n.) loyalist
ผู้ภักดี (n.) loyalist See also: one who is faithful Syn. ผู้จงรักภักดี Ops. ผู้ทรยศ
เอกภักดิ์ (adj.) loyal See also: faithful, honest Syn. ซื่อตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี
I don't believe I have to be loyal to one side or the other.ผมไม่เชื่อว่าฉันจะต้องมีความภักดีต่อด้านใดด้านหนึ่งหรืออื่น ๆ
He's loyal to me.เขาเป็นคน ที่ซื่อสัตย์ กับฉัน
I've already told you everything. I have no loyalty to Jones.ฉันบอกคุณทุกๆอย่างแล้ว ฉันไม่ได้ภักดีกับโจนส์
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ
A century ago, when the British raided this temple and butchered my people, a loyal priest hid the last two stones down here in the catacombs.ศตวรรษที่ผ่านมาเมื่ออังกฤษบุกเข้าไปในวัดนี้ และเชือดประชาชนของเรา พระซื่อสัตย์ซ่อนตัวในช่วงสองหิน
My loyal steed. Steady.ทหารที่แสนพักดีของข้า แน่แท้
I have a loyalty to the men I was out there with.เพราะผมจงรัก ต่อพวกพ้องที่ออกทำงานร่วมกัน
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร
We have a loyalty to The Shredder.เรามีความจงรักภักดีต่อ Shredder
If it weren't for all your years of loyal service...ถ้าไม่เพราะความภักดีต่อราชสำนักหลายปีมานี่ละก็...
They're just lousy with loyalty to Ali!พวกเขาต่ำต้อยแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายอาลี เจ้าชายอาลี

*loyal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, 忠诚 / 忠誠] devoted; fidelity; loyal; loyalty
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, 坚贞 / 堅貞] faithful; chaste; loyal to the end
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, 香草] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem)
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, 忠心耿耿] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true
忠贞不渝[zhōng zhēn bù yú, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 忠贞不渝 / 忠貞不渝] unswerving in one's loyalty (成语 saw); faithful and constant
忠勇[zhōng yǒng, ㄓㄨㄥ ㄩㄥˇ, 忠勇] loyal and brave
忠于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, 忠于 / 忠於] loyal to
忠义[zhōng yì, ㄓㄨㄥ ㄧˋ, 忠义 / 忠義] loyal and righteous; fealty; loyalty
忠言[zhōng yán, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ, 忠言] loyal advice; sincere advice
忠言逆耳[zhōng yán nì ěr, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ ㄋㄧˋ ㄦˇ, 忠言逆耳] loyal advice jars on the ears (成语 saw)
忠贞[zhōng zhēn, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ, 忠贞 / 忠貞] loyal and dependable
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, 负心 / 負心] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love
效忠[xiào zhōng, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ, 效忠] vow loyalty and devotion to
丹心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, 丹心] loyalty
二心[èr xīn, ㄦˋ ㄒㄧㄣ, 二心] disloyalty
仗义[zhàng yì, ㄓㄤˋ ㄧˋ, 仗义 / 仗義] from a sense of justice; for the sake of loyalty
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 忠] loyal
归属感[guī shǔ gǎn, ㄍㄨㄟ ㄕㄨˇ ㄍㄢˇ, 归属感 / 歸屬感] loyalty

*loyal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランドロイヤリティー[, burandoroiyaritei-] (n) brand loyalty
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands
ロイヤリティー(P);ロイヤリティ;ロイヤルティー;ローヤリティー;ローヤルティー;ロヤリティー;ロイアリティー;ロイアリティ;ロイアルティー;ロイアルティ[, roiyaritei-(P); roiyaritei ; roiyarutei-; ro-yaritei-; ro-yarutei-; royaritei-; roi] (n) (1) royalty; (2) loyalty; (P)
ロイヤル(P);ロワイヤル;ローヤル[, roiyaru (P); rowaiyaru ; ro-yaru] (n) (1) royal; (2) (ロイヤル, ロワイヤル only) loyal; (3) (ロワイヤル only) royal custard (fre
不忠[ふちゅう, fuchuu] (adj-na,n) disloyalty; infidelity
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness
不忠者[ふちゅうもの, fuchuumono] (n) disloyal person
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P)
勤王家;勤皇家[きんのうか, kinnouka] (n) loyalist
勤王攘夷;勤皇攘夷[きんのうじょうい, kinnoujoui] (n) loyalty to the emperor and expulsion of the foreigners
奸臣;姦臣[かんしん, kanshin] (n) disloyal retainer; treacherous subject
学閥意識[がくばついしき, gakubatsuishiki] (n) strong feelings of loyalty to one's old school; the old school tie
官軍[かんぐん, kangun] (n) government forces; loyalist army
尽忠報国[じんちゅうほうこく, jinchuuhoukoku] (n) loyalty and patriotism
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness
忠勇[ちゅうゆう, chuuyuu] (adj-na,n) loyalty and bravery
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery
忠君愛国[ちゅうくんあいこく, chuukun'aikoku] (n) loyalty and patriotism
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P)
忠実さ[ちゅうじつさ, chuujitsusa] (n) fidelity; faithfulness; loyalty
忠節[ちゅうせつ, chuusetsu] (n) loyalty; allegiance; fidelity
忠純[ちゅうじゅん, chuujun] (n) faithfulness and purity; unswerving loyalty
忠臣[ちゅうしん, chuushin] (n) loyal retainer; loyal subject; (P)
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P)
忠誠心[ちゅうせいしん, chuuseishin] (n) loyalty; faithfulness
愛党心[あいとうしん, aitoushin] (n) party loyalty
確守[かくしゅ, kakushu] (n,vs) loyalty to
義勇[ぎゆう, giyuu] (n) heroism; loyalty and courage; (P)
義士[ぎし, gishi] (n) loyal retainer
義臣[ぎしん, gishin] (n) loyal retainer
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience

*loyal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บดีพรต[n.] (bødīphrot) EN: loyalty FR:
บดีวรดา[n.] (bødīwaradā) EN: loyalty FR:
เอกภักดิ์[adj.] (ēkkaphak) EN: loyal FR:
จงรัก[v.] (jongrak) EN: be loyal to ; be faithful ; keep the faith with FR: être loyal
จงรัก[adj.] (jongrak) EN: devoted (to) ; loyal (to) FR: loyal (envers)
จงรักภักดี[v.] (jongrakphak) EN: be loyal to ; be faithful ; keep the faith with FR: être loyal
คิดโกง[adj.] (khit kōng) EN: disloyal ; untrustworthy ; crooked FR:
ความจงรัก[n.] (khwām jongr) EN: loyalty FR: loyauté [f]
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongr) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance FR: allégeance [f] ; loyauté [f]
ความไม่ซื่อสัตย์[n. exp.] (khwām mai s) EN: disloyalty FR: malhonnêteté [f]
ความซื่อสัตย์[n.] (khwām seūsa) EN: loyalty ; honesty ; fidelity FR: loyauté [f] ; fidélité [f] ; honnêteté [f]
กองกำลังฝ่ายนิยม...[n. exp.] (køng kamlan) EN: loyalist forces FR: les troupes fidèles à/au ...
ไม่ซื่อสัตย์[adj.] (mai seūsat) EN: disloyal ; unfaithful ; faithless ; dishonest ; untrue FR: malhonnête ; déloyal
นอกใจ[adj.] (nøkjai) EN: unfaithful ; adulterous ; philandering ; incontinent ; disloyal ; infidel FR: infidèle
ภักดี[n.] (phakdī) EN: loyalty FR:
ภักดี[v.] (phakdī) EN: be loyal to ; feel bound to FR: être loyal (envers) ; faire preuve de loyauté
ภักตะ[n.] (phakta) EN: loyalist ; disciple FR: loyaliste [m]
ภักต-[pref.] (phakta-) EN: loyalist ; disciple FR: loyaliste [m]
ภักติ[n.] (phakti) EN: loyalist ; disciple FR: loyaliste [m]
ผู้ภักดี[n. exp.] (phū phakdī) EN: loyalist FR: loyaliste [m]
ผู้รักชาติ[n. exp.] (phū rak chā) EN: patriot ; nationalist ; loyalist FR: patriote [m] ; nationaliste [m]
แปรพักตร์[v.] (praēphak) EN: be disloyal ; go over to the other side ; be a turncoat ; be a renegade ; depart from FR: retourner sa veste (loc. fam.) ; tourner casaque ; passer à l'ennemi
สามิภักดิ์[v.] (sāmiphak) EN: be loyal to ; submit FR:
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere FR: honnête ; loyal
ซื่อ[adj.] (seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devoted (to) ; upright ; true FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อ ๆ = ซื่อๆ[adj.] (seū-seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อตรง[adj.] (seūtrong) EN: honest ; faithful ; upright ; loyal ; true FR: honnête ; loyal ; intègre
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand ; underhanded (Am.) ; deceitful ; corrupt FR: malhonnête ; déloyal ; corrompu
ตงฉิน[v.] (tongchin) EN: be upright ; be sincere ; be loyal ; work honestly FR:
ตรงไปตรงมา[adj.] (trongpaitro) EN: forthright ; straightforward FR: droit ; franc ; direct ; honnête ; loyal ; sincère
ไม่เป็นธรรม[adj.] (mai pen tha) EN: unfair FR: déloyal
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutj) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR: être loyal
ตรง[adj.] (trong) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial ; loyal
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable FR: juste ; impartial ; équitable ; loyal

*loyal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kundenbindung {f}customer loyalty; customer retention
treubrüchig; untreu {adj} | treubrüchiger | am treubrüchigstendisloyal | more disloyal | most disloyal
Treuegelöbnis {n}pledge of loyality
Loyalist {m}loyalist
loyal {adj}loyal
loyal {adv}loyally
treu; treugesinnt {adj}loyal (to)
Pflichttreue {f}loyalty to one's duty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *loyal*
Back to top